Finansdepartementet


Regeringsbeslut
26

2007-12-06
Fi2007/9038
Insättningsgarantinämnden
Box 7832
103 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Insättningsgarantinämnden
Riksdagen har beslutat om Insättningsgarantinämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Insättningsgarantinämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynInsättningsgaranti och investerarskyddBeslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen
Förvaltning av avgiftsmedlen
Hantering av ersättningsfall
Internationellt samarbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn skall bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning skall bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Insättningsgaranti och investerarskydd

Mål

Insättningsgarantinämnden skall bidra till konsumentskyddet avseende insättningar och därigenom till stabiliteten inom det finansiella systemet. Nämnden skall också bidra till konsumentskyddet avseende värdepapper och andra medel som hanteras för kunders räkning.

Återrapportering

En samlad bedömning skall lämnas av hur Insättningsgarantinämnden har bidragit till att målet för verksamhetsområdet har kunnat uppnås.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Beslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen

Mål

Beräkning och debitering av avgifter för insättningsgaranti och investerarskydd skall göras korrekt och kostnadseffektivt.

Återrapportering

En redovisning skall lämnas av hur målet uppfyllts, bl.a. hur avgifterna beräknats och fördelats mellan instituten, samt om överföring till inkomsttitel och förvaltning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förvaltning av avgiftsmedlen

Mål

Avgiftsmedlen för insättningsgarantin skall förvaltas så att en långsiktigt god avkastning erhålls samtidigt som god betalningsberedskap och riskspridning upprätthålls.

Återrapportering

En redogörelse skall lämnas över måluppfyllelsen, vilken bl.a. skall innehålla en redovisning av förvaltningens resultat och kostnader. Jämförelser skall göras med tidigare budgetår.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Hantering av ersättningsfall

Mål

Insättningsgarantinämnden skall säkerställa en korrekt och effektiv hantering av ersättningsfall. Beredskapen skall vara anpassad till den risksituation som råder vid varje enskilt tillfälle.

Återrapportering

En redovisning skall lämnas av måluppfyllelsen, som bl.a. skall innehålla en redogörelse av de åtgärder som vidtagits för att hantera förekommande ersättningsfall samt de kostnader som är hänförliga till administrationen av ersättningsfall.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

Samarbete bör vara etablerat med företrädare för utländska ersättningssystem. Beredskap skall finnas för att hantera ersättningsfall som är gemensamma för svenska och utländska ersättningssystem.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits för att kunna hantera gemensamma ersättningsfall skall redovisas. Såväl insatser för att etablera samarbetsavtal med utländska ersättningssystem som övrigt internationellt samarbete skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Insättningsgarantinämnden skall till regeringen i särskild ordning redovisa tillämpningen av 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti i de fall nämnden avviker från huvudregeln.

Insättningsgarantinämnden skall redovisa i vilken omfattning man med stöd av 15 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 31 § lagen (1999:158) om investerarskydd har utnyttjat möjligheten att ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Utgiftsprognoser

Insättningsgarantinämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Avveckling av Insättningsgarantinämnden

RGK har i uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av IGN:s verksamhet som ett beslutsorgan i RGK per den 1 januari 2008. IGN skall biträda RGK i detta arbete. IGN ansvarar för att driva verksamheten fram till utgången av 2007.

IGN ansvarar för reglering av fordringar och skulder samt avveckling av lokaler, utrustning och IT-stöd i det fall dessa inte skall övertas av RGK. IGN ansvarar för att avsluta alla kontrakt/avtal som inte övertas av RGK. IGN skall också ansvara för arkivläggning.

IGN skall vid behov utnyttja tillgängliga stödresurser, t.ex. Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet och Riksarkivet. 

IGN har efter tidpunkten för ledamöternas entledigande ett fortsatt ansvar för att lämna årsredovisning avseende 2007 i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ansvaret omfattar även eventuell hantering av revisionsrapport från Riksrevisionen avseende årsredovisningen för 2007.

4

Uppdrag

Redovisning av Insättningsgarantinämndens hantering av ersättningsfall

Insättningsgarantinämnden ges i uppdrag att lämna en rapport avseende hanteringen av de tre ersättningsfall myndigheten har haft hittills, CTA Lind & Co Scandinavia AB, Allmänna Kapital (Sverige) AB och Custodia AB. Rapporten skall redogöra för vilka problem nämnden har ställts inför under arbetets gång och om det finns områden där ordningen kan förbättras. Det sistnämnda kan avse såväl arbetet inom nämnden som externa faktorer. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den  den 30 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:2

Insättningsgarantinämnden (Ramanslag)

Disponeras av Insättningsgarantinämnden14 669
ap.1Insättningsgarantinämnden (ram)14 669
Disponeras av regeringen3 000
ap.2Regeringens disposition (ram)3 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
2:2 Insättningsgarantinämnden
ap.12303 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får Insättningsgarantinämnden, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, låna medel i Riksgäldskontoret. På motsvarande sätt får nämnden, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, låna medel i Riksgäldskontoret om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet.

För Insättningsgarantinämndens verksamhet gäller därmed följande angående krediter hos Riksgäldskontoret:

1. En obegränsad kredit för verksamheten med insättningsgarantin

2. En obegränsad kredit för verksamheten med investerarskyddet

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Insättningsgaranti och investerarskydd2552-1 047-8 24820 8918 00012 8913 596
Belopp angivna i tkr

Villkor

Insättningsgaranti och investerarskydd

  • Insättningsgarantinämnden skall 2007 ta in avgifter enligt 12-15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29-32 §§ lagen (1999:158) om investerskydd.

  • Insättningsgarantinämndens utgifter för förvaltningen 2006 (anslagsutfallet) skall täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel skall i samband med att de inkommer till nämnden betalas in på statens centralkonto och redovisas mot inkomsttitel 2552, övriga offentligrättsliga avgifter.

  • Det som därefter kvarstår av avgifterna skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

  • Insättningsgarantinämnden skall inte tillämpa räntekonto med kredit enligt kapitalförsörjningsförordning (1996:1188).

  • Insättningsgarantinämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

  • Insättningsgarantinämnden undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och eventuellt återbetalda avgifter för insättningsgarantin respektive investerarskyddet. Redovisningen av dessa avgifter skall i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16 och 17 §§ anslagsförordningen (1996:1189)
  • Insättningsgarantinämnden undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/OFA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: