Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2007-12-19
S2007/10924/SK (delvis)
Läkemedelsförmånsnämnden
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Läkemedelsförmånsnämnden
Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Läkemedelsförmånsnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

För samtliga mål som Läkemedelsförmånsnämnden ska återrapportera emot ska myndigheten ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa har bidragit till måluppfyllelsen.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdLäkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Arbetet inom politikområdet ska särskilt inriktas på att

– säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare

– säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad

– säkerställa att patienterna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande

– skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt

– tillvarata kunskap och erfarenheter för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden ska inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

Mål

Medlen inom läkemedelsförmånerna ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

Redovisning av hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet och en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård

Mål 1

Läkemedelsförmånsnämnden ska pröva om de läkemedel i läkemedelsförmånerna som tillhör terapigrupperna högt blodtryck, depression och höga blodfetter uppfyller kriterierna i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m

Återrapportering

Redovisning av fattade beslut i genomgångna terapigrupper och vilka effekter dessa beräknas få för kostnaderna för läkemedelsförmånerna samt redovisning av en prognos för när genomgången av läkemedelssortimentet beräknas vara genomförd.

Mål 2

Aktörerna på läkemedelsområdet, särskilt förskrivarna, ska få ökad kunskap om subventionssystemet och nämndens beslut.

Återrapportering

Redovisning av vidtagna informationsinsatser till förskrivarna och andra aktörer.

Övrig återrapportering

Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande nya orginialläkemedel och nya förbrukningsartiklar i form av:

  • antal beslut,
  • andel ärenden där subvention beviljats,
  • antal beslut där begränsad subvention beviljats,
  • antal beslut med villkor,
  • antal överklagade beslut och
  • genomsnittlig handläggningstid.

Redovisningen av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på originalläkemedel, generiska läkemedel och parallellimporterade läkemedel för året i form av:

  • antal prissänkningar,
  • antal prishöjningar,
  • förändringar i prisnivån och
  • kommentarer till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av beslut om att receptfria läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och motiveringen till besluten samt vilken kostnad besluten bedöms innebära för läkemedelsförmånerna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Läkemedelsförmånsnämnden ska redovisa utgiftsprognoserna för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

2. Mål

Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården ska planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen. 

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden ska i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7

Läkemedelsförmånsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden59 053
ap.1Läkemedelsförmånsnämnden (ram)59 053

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
13:7 Läkemedelsförmånsnämnden
ap.11 7723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 921
2008-02-254 921
2008-03-254 921
2008-04-254 921
2008-05-254 921
2008-06-254 921
2008-07-254 921
2008-08-254 921
2008-09-254 921
2008-10-254 921
2008-11-254 921
2008-12-254 922
Summa59 053
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Läkemedelsförmånsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:7 ap.1Läkemedelsförmånsnämnden
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anne Nilsson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB

Senast uppdaterad: