Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2007-12-19
UD2007/48258/FIM (delvis)
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Box 90
101 21 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Riksdagen har beslutat om Myndighetens för utländska investeringar i Sverige (ISA) verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeHandels- och investeringsfrämjandeInvesteringsfrämjande

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk handel och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

1.1.1

Verksamhetsområde Handels- och investeringsfrämjande

Mål

Ökad handel och ökade direktinvesteringar i Sverige

1.1.1.1

Verksamhetsgren Investeringsfrämjande

Mål

 1. Stärka konkurrenskraften och tillväxten genom att bidra till att inflödet av kunskap, kompetens och kapital ökar i Sverige.

 2. Bidra till ökad kunskap och ökat intresse för Sverige som investeringsland.

 3. Öka och fördjupa samarbetet med aktörer inom den privata och offentliga sektorn samt höja kompetensen vad gäller utländska investeringar hos relevanta regionala och lokala beslutsfattare.

 4. Genomföra kvalificerade analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv.

Återrapportering

1. Redovisa resultaten i form av utländska investeringar i Sverige (i antal och volym) och en bedömning av dessa enligt myndighetens interna uppföljningssystem.

2. Övergripande redovisa och kommentera:

 • producerade och distribuerade trycksaker,
 • antal besökare på hemsidan
 • genomförda aktiviteter i form av information och marknadsföring med en sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna,
 • genomslag i medier och
 • genomförda marknadsföringsprojekt inom specificerade sektorer

3. Redovisa och kortfattat kommentera

 • samarbetsavtal med respektive region och erfarenheter av samarbetet
 • resultatet av samarbetet med övriga aktörer i Sverigefrämjandet (t.ex. Sveriges Exportråd, Svenska Institutet, Visit Sweden AB och utrikesförvaltningen)
 • genomförda utbildningsseminarier och dylikt för lokala och regionala aktörer

4. övergripande redovisa och kommentera genomförda och pågående utredningar och undersökningar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning

Den styrelse som lett myndigheten till och med 2007 års utgång ansvarar för att besluta och underteckna årsredovisningen för år 2007.

Halvårsrapportering

Förutom i årsredovisningen ska ISA senast den 28 augusti översiktligt redovisa resultatet av verksamheten. Redovisningen ska omfatta investeringar där ISA medverkat, huvudsakliga genomförda aktiviteter samt kostnader för respektive område och utlandskontor.

Jämställdhet

Vid presentation för investerare m.fl. om Sverige som investeringsland ska den svenska jämställdhetspolitiken framhållas. Myndigheten ska även inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) arbeta för att beskriva jämställdhetspolitiken. ISA ska i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder inom ramen för detta uppdrag.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

1 augusti

30 oktober

4

Uppdrag

Förutsättningar för utländska investeringar

ISA ska göra en sammanfattande bedömning av de förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningarna för utländska investeringar i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området. En rapport ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2009.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Myndigheten skall senast den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 t.o.m 30 juni 2009, redovisa

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

Långsiktig strategi

Myndigheten skall i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering skall ske i anslutning till årsredovisningen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)56 264
ap.1Investeringsfrämjande (ram)56 264

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
39:4 Investeringsfrämjande
ap.11 688Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 689
2008-02-254 689
2008-03-254 689
2008-04-254 689
2008-05-254 689
2008-06-254 689
2008-07-254 689
2008-08-254 689
2008-09-254 689
2008-10-254 689
2008-11-254 689
2008-12-254 685
Summa56 264
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:4 ap.1Investeringsfrämjande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

ISA ska för 2008 befrias från skyldigheten, enligt förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, att lämna delårsrapport.

ISA medges undantag från 12 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) avseende verksamheten vid ISA:s utlandskontor.

ISA medges undantag från 5 § förordningen (2002:83) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt för de avtal som tecknats före den 22 januari 2003.

ISA medges undantag från 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring för de fakturor som hanteras vid ISA:s utlandskontor.

ISA medges undantag från regeln om att eventuell ränta på konto i bank utomlands för att verkställa betalningar vid ISA:s utlandskontor skall tillföras inkomsttitel 2394:01 på statsbudgeten.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Henrik Gorbow
Kopia till

UD/EKO
UD/PIK
UD/Nämnden Sverigefrämjande i utlandet
UD/Plan
UD/RS
UD/UrH
Fi/Ba
N/ENT
N/FIN
N/RT
Internrevisionen SB
Regeringskansliet/FA
Information Rosenbad
Riksdagen/NU
Kammarkollegiet/Administrativ service
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Svenska institutet
Sveriges exportråd
Sveriges Rese- och Turistråd AB

Senast uppdaterad: