Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2007-11-22
N2007/9272/TR
N2007/9318/SAM
(delvis)
Järnvägsstyrelsen
Box 14
781 21 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Järnvägsstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Järnvägsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35, prop. 2006/07:100, utg.omr. 22, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222, prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:11, rskr. 2007/08:24).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Järnvägsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarMarknadsövervakning
Säker järnväg, spårväg och tunnelbana

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Järnvägsstyrelsen skall där det är relevant redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Marknadsövervakning

Marknadsmålet

Järnvägsstyrelsen skall verka för en effektiv järnvägsmarknad med likvärdiga villkor och en sund konkurrens.

Återrapportering

Järnvägsstyrelsen skall rapportera utvecklingen i förhållande till målet. Utvecklingen skall beskrivas i termer som antalet järnvägsföretag och antalet infrastrukturförvaltare. Järnvägsstyrelsen skall utveckla och redovisa samarbetet med Konkurrensverket, vidare skall en beskrivning av konkurrenssituationen på olika delmarknader lämnas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Säker järnväg, spårväg och tunnelbana

Säkerhetsmålet

Järnvägsstyrelsen skall verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesystemet.

Återrapportering

Järnvägsstyrelsen skall rapportera bedömd säkerhetsnivå i järnvägssystemet samt antalet olyckor, antal dödade, antal allvarligt skadade, antal tillbud och antalet tillsyner. Järnvägsstyrelsen ska vidare redovisa genomförda insatser och resultat för marknadskontroll.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Järnvägsstyrelsen skall redovisa hur den inre effektiviteten utvecklats under 2007, som exempelvis antal nya ärenden, öppna ärenden vid utgången av året samt avslutade ärenden under året. Vidare skall antalet beviljade respektive avslagna dispenser anges i årsredovisningen. Järnvägsstyrelsen skall också lämna en beskrivning av väsentliga och principiella ärenden som hanterats under året, samt redovisa resultat av arbetet med en processtyrd organisation.

2. Järnvägsstyrelsen skall redovisa sitt arbete i EU:s ministerråd, i kommittéer under Europeiska kommissionen, i arbetsgrupper under europeiska järnvägsbyrån samt i andra internationella organ.

3. Järnvägsstyrelsen skall redovisa en bedömning av arbetsläget för utarbetandet av de föreskrifter som behövs för tillämpningen av järnvägslagstiftningen.

4. Järnvägsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser i informationssystemet Hermes för åren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, och

- den 30 oktober 2007

5. Järnvägsstyrelsen skall i årsredovisningen redovisa kostnader fördelade på verksamhetsgren och delprocesser.

3

Organisationsstyrning

Järnvägsstyrelsen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

4

Uppdrag

Järnvägsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet)i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Järnvägsstyrelsen skall i ett första steg redovisa underlag till Näringsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Järnvägsstyrelsen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:16

Järnvägsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Järnvägsstyrelsen56 857
ap.1Järnvägsstyrelsen (ram)56 857

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
36:16 Järnvägsstyrelsen
ap.11 4933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Järnvägsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 146
2007-02-254 146
2007-03-254 146
2007-04-254 146
2007-05-254 146
2007-06-254 146
2007-07-254 146
2007-08-254 146
2007-09-254 146
2007-10-254 146
2007-11-255 946
2007-12-133 500
2007-12-255 951
Summa56 857
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Järnvägsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:16 ap.1Järnvägsstyrelsen
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Elisabet Bodin
Kopia till

Riksdagen/trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvardepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statens haverikommission
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket

Senast uppdaterad: