Regeringsbeslut Nr:8
2002-12-20 Ju2002/9243(delvis)
Ju2002/1706/F
Ju2002/2453/F
Ju2002/4743/F
Ju2002/5758

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens kvalitets- och kompetensråd

Riksdagen har beslutat om Statens kvalitets- och kompetensråds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens kvalitets- och kompetensråd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningenVerksamhetsutveckling och kompetensutveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens kvalitets- och kompetensråds ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

Mål
Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och statliga myndigheter. 1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Nämnden för offentlig upphandling samt Statskontoret.


Verksamhetsgren Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling

Mål
1. Bidra till intensifieringen av den statliga förvaltningens verksamhetsutveckling baserat på systematik, långsiktighet, helhetssyn och medborgarfokus.

2. Efterfrågestyrt och behovsrelaterat stöd till statsförvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning genom bl.a. utveckling av ledningskompetens och spridning av grundläggande förvaltningskunskap inklusive öppenhet och insynsfrågor.


Återrapportering
1.1 Åtgärder vidtagna av rådet för att bidra till verksamhetsutveckling i den statliga förvaltningen. En bedömning av åtgärdernas effekter.

2.2 Efterfrågan på introduktions- och basutbildningar för statsanställda. En bedömning av effekterna av de genomförda utbildningarna.

2.3 Åtgärder vidtagna av rådet för att utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram för chefer, och andra personer med strategiska uppgifter, i statsförvaltningen. Bedömning av effekterna av genomförda åtgärder.

2.4 Åtgärder vidtagna för att stimulera forskning och utbildning om statlig verksamhet.

2.5 Åtgärder vidtagna av rådet för att stimulera etnisk och kulturell mångfald i myndigheternas långsiktiga kompetensförsörjning.


Övriga mål och återrapportering

Rådet skall redovisa hur stor del av anslaget D3, Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området, som har intecknats för åtaganden som sträcker sig längre än 2003 samt ändamålen för dessa åtaganden.


1.2Uppdrag

1. Statens kvalitets- och kompetensråd skall biträda Regeringskansliet (Finansdepartementet) i

· beredning och deltagande i det förvaltningspolitiska samarbetet mellan EU:s medlemsländer samt i samarbetet inom ramen för OECD/PUMA,

· genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet,

· uppföljning av förvaltningspolitiken,

· analys av den statliga förvaltningens utveckling inom områdena systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning.

2. Statens kvalitets- och kompetensråd skall under året identifiera och lyfta fram goda exempel från statsförvaltningen, som andra myndigheter kan studera och lära av. De goda exemplen skall spegla centrala förvaltningspolitiska utvecklingsområden. Områden som bör prioriteras är bl.a. mångfald, arbetsmiljö och kompetensförsörjning; 24-timmarstillgänglighet, insyn och medborgarinflytande; samt verksamhetsresultat. Rådet skall skapa förutsättningar för statliga myndigheter att kunna ta del av och använda de kunskaper och erfarenheter som de framtagna exemplen ger. Uppdraget skall bedrivas i samråd med Ekonomistyrningsverket och Statskontoret.

3. Statens kvalitets- och kompetensråd skall utveckla en vägledning för myndigheternas kompetensförsörjning med bl.a. en enkel modell för självvärdering. Vägledningen bör överensstämma med regeringens uppföljning av myndigheternas kompetensförsörjning. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 november 2003.

4. Statens kvalitets- och kompetensråd skall sprida information och kunskap om den av EU:s medlemsländer gemensamt framtagna modellen för självvärdering av verksamheter i offentlig förvaltning, Common Assessment Framework.

5. Statens kvalitets- och kompetensråd skall göra en kartläggning och analys av omfattning, inriktning och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete inom statsförvaltningen och en bedömning av effekterna. För att möjliggöra jämförelse över tiden, bör studiens upplägg överensstämma med den som genomfördes år 2000. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2003.

6. Statens kvalitets- och kompetensråd skall samverka med kommun- och landstingssektorn i öppenhetsfrågor och därvid bl.a. säkerställa att den information och det material om öppenhet som finns tillgängligt via Öppna Sveriges webbplats elektroniskt kan erbjudas kommuner, landsting, myndigheter och allmänhet för spridning.

7. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2003, 2004, 2005 och 2006 beträffande samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall lämnas senast den 22 januari, 11 mars, 6 maj, 8 augusti och 4 oktober 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9Statens kvalitets- och kompetensråd (ramanslag)12 284 tkr

Disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd

Villkor

1:9 Statens kvalitets- och kompetensråd
Ingående anslagssparande får disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd för finansiering av bl.a. innehållet i Öppna Sveriges webbplats.


2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

D:003Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade omr (ramanslag)

Disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd

Villkor

D:003 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade omr
Ingående anslagssparande under nedanstående äldre anslag som disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd.

Anslaget får användas efter styrelsebeslut för ändamål inom ramen för rådets verksamhetsfält.2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:91840Allt
D:00300Allt2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Statens kvalitets- och kompetensråd

1 588

12 284

1 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Rådet får självt bestämma om avgifterna skall sättas så att hela eller delar av självkostnaden täcks.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens kvalitets- och kompetensråd får ta ut avgift för utbildnings- och informationstjänster utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Detta undantag gäller även för år 2002.

Intäkterna disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd. Avgifternas storlek bestäms av rådet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rådet får ta emot bidrag till projekt från icke-statliga finansiärer under förutsättning att rådet självt kan besluta om projektets mål och genomförande. Bidragsintäkterna disponeras av rådet.

Rådet får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av rådet.
3Undantag EA-regler

Rådet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Karin Edin


Kopia till

Riksdagen,FiU
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Statskontoret
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/RoB
Justitiedepartementet/Led
Justitiedepartementet/PP

Senast uppdaterad: