Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2007-11-22
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stora torget, Nyköping
611 86 NYKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Södermanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Södermanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr