Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 16

2007-12-19
N2007/8998/TR
N2007/10256/SAM
(delvis)
Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rederinämnden inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartHandelssjöfartens konkurrensvillkor

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där sjötransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom Sjötransportsystemet. Sjötransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Handelssjöfartens konkurrensvillkor

Mål

Den svenska handelsflottan ska konkurrera på en väl fungerande marknad, så att transportkvaliteten för näringslivet blir optimal.

Återrapportering

Rederinämnden ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera hur kraven på försäkringar och utbildningsplatser ombord uppfyllts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Rederinämnden ska för anslaget 36:9 Rederinämnden: Administration redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008 och

- den 30 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:9

Rederinämnden: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län1 453
ap.1Rederinämnden: Administration (ram)1 453
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 36:9

ap.1 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:9 Rederinämnden: Administration
ap.1443 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25181
2008-02-25181
2008-03-25181
2008-04-25181
2008-05-25181
2008-06-25181
2008-07-25181
2008-08-25186
Summa1 453
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:9 ap.1Rederinämnden: Administration

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Administrativ service
Avgiftsinkomster0090090000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsinkomster

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden ska ta ut för ärendehanteringen.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Margaretha Granborg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartemetet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Internrevision/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Sjöfartsverket

Senast uppdaterad: