Regeringsbeslut Nr: 85
2003-01-19 Ju2002/8930/F (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Datainspektionen

Riksdagen har beslutat om Datainspektionens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:53).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och rättsäker förvaltningTillsyn över behandlingen av personuppgifter
Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet
Tillsyn över personregister inom polis- och tullsamarbetet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Datainspektionens ansvarsområde.

Politikområde Demokrati

Mål
Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas 1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Justitiekanslern och Valmyndigheten.


Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och rättsäker förvaltning

Mål

Datainspektionen skall bidra till målet genom att värna integriteten vid behandling av personuppgifter


Verksamhetsgren Tillsyn över behandlingen av personuppgifter

Mål
1. Datainspektionen skall säkerställa att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Målet skall nås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras

2. Datainspektionen skall aktivt arbeta för att det kommer till stånd en ökad självreglering genom bl.a. flera branschöverenskommelser


Återrapportering
1.Omfattning och inriktning av informationsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, i anslutning till personuppgiftslagen. Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Inkomna anmälningar om behandling av personuppgifter och genomförda förhandskontroller.

Erfarenheterna av tillämpningen av personuppgiftslagen.

Utvecklingen av systemet med personuppgiftsombud.

Internationell verksamhet, inklusive med verkan i EU:s gemensamma tillsyn över och utveckling av dataskyddsdirektivet.

Slutsatser och bedömningar av verksamhets- resultaten under året och eventuella behov av åtgärder.

2.Inkomna och granskade branschöverenskommelser samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka omfattningen.

Verksamhetsgren Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

Mål
Datainspektionen skall säkerställa att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkasso-verksamhet

Återrapportering
Omfattning och inriktning av informations- verksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, inom verksamhetsgrenen.

Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Tillståndsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Internationell verksamhet.

Slutsatser och bedömningar av verksamhetsresultaten under året och eventuella behov av åtgärder.

Verksamhetsgren Tillsyn över personregister inom polis- och tullsamarbetet

Mål
Datainspektionen skall säkerställa att individers rättigheter inte kränks vid registrering, utlämnande, och användning av personuppgifter

Återrapportering

Omfattning och inriktning av informa- tionsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, inom verksamhetsgrenen.

Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Internationell verksamhet, inklusive medverkan i EU:s gemensamma tillsyn enligt konventionerna.

Slutsatser och bedömningar av verksamhetsresultaten under året och eventuella behov av åtgärder.

Övriga mål och återrapportering

Omfattning och kostnader för medverkan i lagstiftningsarbete och för remissverksamhet.

Omfattning, kostnader och intäkter för övriga informations- och utbildningsinsatser.

Omfattning och kostnader för övrig medverkan i internationellt samarbete.1.2Organisationsstyrning

Målet är att hög tillgänglighet och god service skall prägla Datainspek­tionens verksamhet. Inriktningen skall vara att information och service i så hög utsträckning som möjligt skall vara elektroniskt tillgänglig och att Datainspektionen utvecklas till en 24-timmars­myndighet i enlighet med intentionerna i regeringens förvaltnings­politiska handlingsprogram.

Återrapportering

Åtgärder som vidtagits eller planeras för att ytterligare förbättra Datainspektionens information, service och tillgänglighet med hjälp av informationstekniken.1.3Uppdrag

a/ Datainspektionen skall utreda och lämna förslag till utformningen av ett avgiftssystem för tillståndsgivningen och tillsynen inom kreditupplysnings- och inkassoverksamheten. I uppdraget ingår utöver taxekontruktionen också att utarbeta nödvändiga författningsförslag. Datainspektionen skall redovisa uppdraget senast den 1 juli 2003

b/ Datainspektionen skall utarbeta en samlad strategi för sin tillsyns- och informationsverksamhet och utforma ett ändamålsenligt system för verksamhetsplanering och uppföljning. Inspektionen skall särskilt överväga hur arbetet med omvärldsanalyser, utveckling av tillsynsmetoderna och kompetensförsörjningen kan förstärkas. Datainspektionen skall därvid beakta relevanta överväganden och förslag i betänkandet (SOU 2002:2) av utredningen om Datainspektionens framtida verksamhetsinriktning. En plan för hur Datainspektionen avser genomföra detta uppdrag skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2003. En redovisning av genomförda åtgärder skall lämnas i årsredovisningen för år 2003.

c/ Datainspektionen skall utarbeta och sprida konkret information och vägledning om de rättigheter enskilda som anser att personliga integritet kränkts har och hur de kan göra för att få rättelse, t.ex. när uppgifter sprids via Internet. En redovisning av hur inspektionen genomfört uppdraget skall lämnas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för år 2003.

d/ Datainspektionen skall lämna prognoser över anslagsutfall för budgetåren 2003 och 2004 den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:3Datainspektionen (ramanslag)29 954 tkr

Disponeras av Datainspektionen2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:34490-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Datainspek-tionen

2 995

29 954

1 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneramen i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Datainspektionen får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) med belopp motsvarande 6 procent av de totala kostnaderna för myndighetens verksamhet utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Lars Söderström


Kopia till

Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EK
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: