Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2007-12-19
Fö2007/70/MIL
(delvis)
Fö2007/166/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2008  (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FörsvarUppbyggnad av beredskapAnskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Forskning och teknikutveckling mmInternationella materielsamarbeten, strategi och industrifrågor m.m.
Samhällets krisberedskapFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Försvar

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anskaffning

1. Mål

Försvarets materielverk ska, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, anskaffa materiel och tjänster. Försvarets materielverks anskaffning bör i första hand avse befintlig materiel på marknaden. Andelen materielanskaffning som genomförs i internationell samverkan bör öka över tiden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa andelen anskaffning av befintlig materiel på marknaden som genomförs under året. Av redovisningen ska i förekommande fall framgå vilken typ av modifiering som gjorts på materielen, samt kostnaderna för denna.   

Vidare ska Försvarets materielverk redovisa andelen materielanskaffning som genomförs i internationellt samarbete och hur andelen har förändrats jämfört med föregående år. Försvarets materielverk ska även beskriva karaktären och omfattningen på det internationella samarbetet.

2. Mål

När anskaffning av befintlig materiel inte är möjligt eller lämpligt kan nyutveckling övervägas. Denna bör ske i samverkan med internationella samarbetspartners.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur stor andel av anskaffningen som avser nyutveckling och hur den har förändrats jämfört med föregående år. Försvarets materielverk ska även redovisa motiv till de nyutvecklingsbeställningar till industrin som lagts under året.

Om nyutveckling beställts utan internationell samverkan ska detta särskilt anges och motiveras.

Försvarets materielverk ska redovisa en bedömning av hur stor andel av genomförd serieanskaffning under året som avser tidigare nyutvecklingsbeställningar.  

Vidare ska Försvarets materielverk redovisa andelen genomförd materielanskaffning under året som avser vidareutveckling.

3. Mål

Försvarets materielverk ska sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, det vill säga andelen leveranser som genomförs inom avtalad tid, för verksamhetsgren Anskaffning.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa andelen av antal milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid, andelen av antal avtal med Försvarsmakten och andra kunder som har omförhandlats samt orsaken till omförhandlingarna. Av redovisningen ska även milstolpseffektiviteten för prioriterade uppdrag framgå. Redovisningen ska innehålla en bedömning över hur milstolpseffektiviteten har utvecklats i förhållande till de föregående två åren.

4. Mål

Försvarets materielverk ska verka för att män och kvinnor ska kunna utnyttja materielen på lika villkor.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ledningsstöd

5. Mål

Försvarets materielverk ska, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, stödja planering och beslutsfattande i materielfrågor i syfte att skapa systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för en effektiv materielförsörjning. Detta innebär bland annat att myndigheten aktivt ska arbeta för ett ökat utnyttjande av redan utvecklade systemlösningar samt redan existerande teknik på marknaden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka nyttjandet av redan utvecklade systemlösningar samt på marknaden redan existerande teknik. 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Driftstöd

6. Mål

Försvarets materielverk ska, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivt sätt stödja Försvarsmaktens hantering av materiel, inklusive avveckling.

1.1.2

Verksamhetsområde Forskning och teknikutveckling mm

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att forskning och utveckling ska inriktas så att den stödjer utvecklingen inom berörda delar av utgiftsområdet, dvs. inom politikområdena Försvar och Samhällets krisberedskap.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Internationella materielsamarbeten, strategi och industrifrågor m.m.

7. Mål

Försvarets materielverk ska tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.

1.2

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

8. Mål

Försvarets materielverk ska vara certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och system och ska som sådant utveckla och driva en certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Försvarets materielverk ska fungera som nationellt certifieringsorgan inom ramen för CCRA-överenskommelsen, samt ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation. 

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

9. Försvarsunderrättelseproduktion

Försvarets materielverk ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för underrättelseverksamheten lämnas.

10. Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk ska aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare ska myndigheten verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten. Dialogen kan bestå av utbyte av erfarenheter och information samt belysa samordningsmöjligheter.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av den dialog som har genomförts med de myndigheter som kan antas ha liknande behov av materiel och systemlösningar som Försvarsmakten samt övriga resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter. Resultatet ska kommenteras i förhållande till tidigare års civila och militära synergieffekter.

11. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

  • den 22 januari,

  • den 10 mars,

  • den 9 maj,

  • den 1 augusti och

  • den 30 oktober.

12. Projekt ITÖ (Internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet)

Försvarets materielverk har tillsammans med Försvarsmakten regeringens uppdrag att genomföra projektet ITÖ (Internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet) i Sverige. Verksamheten ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisades till regeringen i oktober 2005. ITÖ-projektet ska i enlighet med inriktningen avslutas den 30 juni 2008.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska tillsammans med Försvarsmakten dels redovisa resultatet av ITÖ-projektet, dels lämna förslag om en permanentad ITÖ-verksamhet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

13. Systemintegration, löpande drift och underhåll

Försvarets materielverk ska utöka åtagandena för industrin inom bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll, i de fall detta bedöms kostnadseffektivt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet överförs till industrin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka kostnadseffektiviseringar som åstadkommits genom industrins utökade åtaganden i materielprocessen.

14. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

3

Organisationsstyrning

15. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2009, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under perioden 2008 - 2010.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2008-2010.

(tkr)


Prognos 2007

Budget 2008

Beräknat 2009

Beräknat 2010

Anläggnings- tillgångar

77 400

72 950

57 400

58 500

Summa investeringar

77 400

72 950

57 400

58 500

Lån i Riksgälds- kontoret

77 400

72 950

57 400

58 500

Summa finansiering

77 400

72 950

57 400

58 500

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

16. Effektivitet i verksamheten

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

17. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 8) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 27) ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2009. Kostnadsreduktionerna avser hela kedjan i materielprocessen och det är därmed ett delat ansvar för Försvarsmakten och Försvarets materielverk att uppnå dem.

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2008 högst uppgå till 59 760 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden ska strikt affärsmässighet iakttas. 

(tkr)

Avvecklingskostnad FMV2008
Personal, kostnad20 500
Kompetensutveckling - avsättning25 000
Mark, anläggningar, lokaler4 260
Övrigt10 000
Totalt59 760

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Kvartalsredovisningen ska även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet får dock göras i samband med delårsrapporten.  

Myndigheten ska om den i budgetunderlaget för 2009 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa ska tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

18. Åtgärder med anledning av budgetpropositionen för 2008

Försvarets materielverk ska i verksamhetsplaneringen för 2008 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett eventuellt genomförande av de besparingar som framgår av budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 finansplan m.m., avsnitt 1.12)

19. Främjande av jämlikhet och motverkande av diskriminering

Försvarets materielverk skall, utöver det som regleras i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering ochtrakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

  • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
  • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

4

Uppdrag

20. Redovisning av undantag från lagen om offentlig upphandling

Försvarets materielverk ska redovisa de undantag från lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som myndigheten har fattat beslut om med stöd av 15 kap. 22 § samma lag. Andelen upphandlingar med undantag i förhållande till totala antalet upphandlingar ska redovisas. Motiven till undantagen ska redovisas på en aggregerad nivå och kommenteras.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:10

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk103 609
ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (ram)91 525
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)12 084

Villkor för anslag 6:10

ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten ska även disponeras för, inom ovan nämnda område, Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med att etablera en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:10 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.12 7463 %0
ap.23623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)355 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)6 000 000
- varav FÖRSKOTT6 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten får faktureras Försvarets materielverks kunder i särskild ordning. 

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

 - varav FÖRSKOTT

Beloppet utgör kredit för utestående förskott och tillkommande förskottsbeställningar.

Valutariskhantering

Försvarets materielverk ska, i den mån detta är möjligt, för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. Försvarets materielverk ska för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 634
2008-02-258 634
2008-03-258 634
2008-04-258 634
2008-05-258 634
2008-06-258 634
2008-07-258 634
2008-08-258 634
2008-09-258 634
2008-10-258 634
2008-11-258 634
2008-12-258 635
Summa103 609
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:10 ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
6:10 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Anskaffning6 000011 321 00011 321 00006 000
Ledningsstöd-51 0000602 000602 0000-51 000
Driftstöd-4 00005 178 0005 178 0000-4 000
Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter38807007000388
Summa-48 612017 101 70017 101 7000-48 612
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska marknadsmässig debitering ske.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras400
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 400 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

 2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen(1996:1188) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2006.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen(1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Julia Hagberg
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, SSK
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, FIN
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Försvarsförbundet
Civilingenjörsförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2007/70/MIL
(delvis)
Fö2007/166/EPS
(delvis)
Fö2007/1537/EPS
(delvis)
Fö2007/2001/MIL
Fö2007/2813/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: