Regeringsbeslut II 6
2002-12-19 N2002/2369/IR
N2002/11992/IR
N2002/12259/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens institut för kommunikationsanalys

Riksdagen har beslutat om Statens institut för kommunikationsanalyss verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens institut för kommunikationsanalys och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom SIKA:s ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysUtredning och analys
Utveckling
Statistik


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens institut för kommunikationsanalyss ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det transportpolitiska målet har sex delmål om tillgänglighet, hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö, positiv regional utveckling och jämställdhet. [1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Handelsflottans kultur- och fritidsråd, länsstyrelserna, Rikstrafiken, Rederinämnden, Statens haverikommission, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Verket för innovationssystem.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål
Målet är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att närma sig det transportpolitiska målet.[2]

[2] Övriga myndigheter som skall bidra till målet är Statens haverikommission, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Verket för innovationssystem.

.

SIKA:s arbete skall även bidra till målen inom politikområdet IT, tele och post.

Inom såväl politikområdet Transportpolitik som politikområdet IT, post och tele finns målet att producera efterfrågad statistik.


Återrapportering
SIKA skall redovisa måluppfyllelsen inom myndig­hetens egen verksamhet och vidare göra en uppskattning av vilka effekter myndighetens insatser bedöms ha haft för tillståndet och utvecklingen inom nämnda politikområden. SIKA skall också göra en bedömning av hur den egna verksamheten bidragit till att uppfylla myndighetens del av övriga mål inom utgiftsområdet 22 Kommunikationer.

Verksamhetsgrenar

SIKA:s verksamhet skall redovisas i följande verksamhetsgrenar:

- Utedning och analys

- Utveckling

- Statistik

Verksamhetsgren Utredning och analys

Mål
a) Målet är att SIKA skall samla in, sammanställa, analysera och sprida sådant planerings- och beslutsunderlag som behövs för att uppfylla de mål som statsmakterna har lagt fast för transportsektorns utveckling och utvecklingen inom politikområdet IT, tele och post.

b) Målet är att beräkna olika typer av externa effekter av trafiken.


Återrapportering
a) SIKA skall redovisa vilka rapporter som producerats under verksamhetsåret och hur dessa har distibuerats.

b) SIKA skall innan verksamhetsårets utgång redovisa be­räkningar av trafikens externa effekter. Resultaten skall redovisas och analyseras i relation till skatte- och avgiftsuttaget inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Beräkningarna skall ske efter samråd och med bistånd av trafikverken.

Verksamhetsgren Utveckling

Mål
a) Målet är att SIKA skall utveckla planerings- och beslutsunderlag inkluderande olika analysmetoder som behövs för att bättre kunna belysa hur de mål som statsmakterna har lagt fast för utvecklingen inom transportsektorn samt inom politikområdet IT, tele och post skall kunna uppfyllas.

b) Målet är att SIKA vidareutvecklar principer och metoder för hur de externa effekterna skall beaktas vid utformningen av infrastrukturavgifter och andra styrmedel. Arbetet skall ske med bistånd från trafikverken.


Återrapportering
a) SIKA skall redovisa de utvecklingsinsatser som genomförts under verksamhetsåret

b) En redovisning skall ske av hur utvecklingsarbetet har genomförts och av eventuella förändringar som kan bidra till att utveckla kostnadsansvaret inom transportpolitiken. Senast den 2 juni 2003 skall en delredovisning ske av aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginalkostnader med fokus på godstransporter.

Verksamhetsgren Statistik

Mål
a) Målet är att SIKA skall verka för att samhällets behov av grundläggande statistik om transporter och kommunikationer tillgodoses på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt samt att statistiken görs tillgänglig för användare med hjälp av modern teknik. b) Målet är att SIKA utvecklar ett statistiksystem för kollektivtrafik och samhällsbetalda resor som skall användas för fortsatt produktion. Utgångspunkt skall tas i det förslag SIKA redovisade under 2000. Arbetet skall bedrivas i samverkan med Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Luftfartsverket.

Återrapportering
a) SIKA skall redovisa hur kostnaderna för statistikproduktion utvecklats och hur tillgänglig statistiken är inkluderande utvecklingen av den faktiska användningen.

b) SIKA skall senast den 1 mars 2004 redovisa vilken existerande statistik som ingår i förslaget till statistiksystem för kollektivtrafik och samhällsbetalda resor men också eventuella förslag på ytterligare utveckling av detta system.


Övriga mål och återrapportering

SIKA skall redovisa en uppföljning av de tsex ransportpolitiska delmålen för år 2002. Uppföljningen skall redovisas till regeringen i en särskild rapport senast den 27 maj 2003 och vara framtagen i samråd och med bistånd av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Redovisningen skall ske enligt den modell som hittills använts.

SIKA skall redovisa följande nyckeltal

· antal utbildningsdagar per anställd

· overheadkostnader per årsarbetskraft (lönekostnader och andra av myndigheten preciserade kostnader för personal som i huvudsak ar­betar med administration).

SIKA skall redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

SIKA skall redovisa vilka internationella engagemang såsom arbetsgrupper och kommittéer SIKA varit engagerat i. Redovisningen skall även innehålla vilka arbetsuppgifter de aktuella grupperna haft.

SIKA skall redovisa sitt miljöledningsarbete (uppdrag dnr. M1999/5037/Kn) och uppfyllelse av miljöledningsmålen i en särskild rapport enligt de riktlinjer regeringen tidigare beslutat.

SIKA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003–2006 för anslaget 36:16, inklusive eventuella äldre anslag som institutet disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Redovisningen skall ske senast

– den 22 januari 2003,

– den 10 mars 2003,

– den 7 maj 2003,

– den 11 augusti 2003 och

– den 3 november 2003.1.2Uppdrag

1. SIKA skall analysera Banverkets, Vägverkets och länens förslag till långsiktiga investeringsplaner utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. Analysen skall avse hur förbättrings- och utvecklingsbehov inom andra trafikslag beaktats vid förslag till väg- respektive spår- och järnvägsutbyggnader i planeringsunderlaget och i de aktuella planerna. Uppdraget skall redovisas senast den 4 augusti 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:16Statens institut för kommunikationsanalys (ramanslag)48 742 tkr

Disponeras av Statens institut för kommunikationsanalys2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:161 2190-2.2Övriga villkor

(tkr)

Anslags-kredit

Ränte­konto­kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram

SIKA

4 874

48 742

2 500

36:16

1 219

1 Utbetalas med 1/12 varje månad.
3Undantag EA-regler

SIKA medges undantag från begränsningen i 4 § andra stycket avgifts­förordningen (1992:191) avseende offentligt inköps- och resurssamord­ning.


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Tomas Brolin


Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/TP
Näringsdepartementet/ITFoU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Post- och Telestyrelsen
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket

Senast uppdaterad: