Regeringsbeslut Nr: I 16
2002-12-19 N2002/12249/NL
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Patentbesvärsrätten

Riksdagen har beslutat om Patentbesvärsrättens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/3:NU1, rskr. 2002/3:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Patentbesvärsrätten och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynPatentmål
Övriga mål
Biträde åt de allmänna domstolarna i patentmål


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Patentbesvärsrättens ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Elsäkerhetsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Revisorsnämnden, Rymdstyrelsen, Statens geologiska undersökningar, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Turistdelegationen och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Verksamhetsgren Patentmål

Mål
Målet är att handläggningstiden för patentmål skall vara högst ett år.

Återrapportering
PBR skall redovisa och kommentera hur verksamheten inom ärendegruppen har utvecklats i förhållande till målet och med avseende på dels volym, ärenden i balans, kvalitet och kostnader, dels arbets- och kostnadsproduktivitet. Redovisningen skall avse de senaste fem åren.

Verksamhetsgren Övriga mål

Mål
Målet är att handläggningstiden för övriga mål skall vara högst ett år.

Återrapportering
Se ovan under patentmål.

Verksamhetsgren Biträde åt de allmänna domstolarna i patentmål

Mål
Målet är att de allmänna domstolarna skall ha den kompetens som krävs för avgöranden av patentmål. PBR skall därför, i den omfattning den egna verksamheten tillåter, ställa tekniskt sakkunniga ledamöter till förfogande för adjungering.

Återrapportering
PBR skall redovisa och kommentera kostnader och antal personår för biträde till de allmänna domstolarna. Redovisningen skall avse de senaste fem åren.

Övriga mål och återrapportering

Målet för Patentbesvärsrättens verksamhet är att medverka till ett effektivt och ändamålsenligt system för erhållande av immateriella skyddsrätter samt att avgöra de mål domstolen har att handlägga på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Patentbesvärsrätten skall, för anslaget som myndigheten disponerar, lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2006.Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

– den 22 januari 2003,

– den 10 mars 2003,

– den 7 maj 2003,

– den 11 augusti 2003 (i delårsrapporten) och

– den 3 november 2003.1.2Organisationsstyrning

PBR skall hålla en hög servicenivå och bör därvid utnyttja informationsteknikens möjligheter till snabb och effektiv informationshantering.

Återrapportering

PBR skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra servicenivån samt för att effektivisera verksamheten.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:8Patentbesvärsrätten (ramanslag)14 575 tkr

Disponeras av Patentbesvärsrätten2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:82190-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
38:8. Patentbesvärsrätten 1 458 14 575 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Maria Olofsson


Kopia till

Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket
Näringsutskottet
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: