Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2007-11-08
Jo2007/2503
Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om om Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Fiskeriverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikFiskeKunskapsuppbyggnad
Naturresursförvaltning
Fiskerikontroll

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart nyttjande av fiskresursen

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och tillväxt av landsbygden.

Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö enligt prop. 2004/05:150 uppnås.

Återrapportering

Redovisa

- i vilken utsträckning målen är uppfyllda och översiktligt beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att nå respektive mål. Redovisade resultat skall analyseras.

- hur samverkan och dialog med berörda intressenter genomförs.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Vetenskapliga underlag av hög kvalitet

- till gagn för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk

- som underlag till att miljökvalitetsmålen uppfylls

Kunskap och strategier för ekosystemansatsens tillämpning i fiskeriförvaltningen,

God kunskap om fiskeripolitikens samhällsekonomiska effekter

Återrapportering

Redovisa i vilken utsträckning målen är uppfyllda och översiktligt beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att nå respektive mål. Vidare skall nedanstående återrapporteringskrav redovisas. Redovisade resultat skall analyseras. Miljökvalitetsmålen redovisas samlat.

- arbetet med kunskapsuppbyggnad för utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk,

- genomförandet av de uppgifter som ryms inom ramen för EG:s förordning om datainsamling,

- arbetet med kunskapsuppbyggnad om fiskbestånd som är viktiga för kust- och inlandsfisket samt fritidsfisket,

- arbetet i internationella havsforskningsrådet, ICES samt

- genomförda samhällsekonomiska analyser samt arbetet med att öka kunskapen om fiskeripolitikens samhällsekonomiska effekter.

- samarbete och samordning med övriga forskningsinstitutioner.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Naturresursförvaltning

Mål

Den biologiska mångfalden bevaras och förlusten hejdas.

Yrkes- och fritidsfiske, fisketurism, vattenbruk samt fiskberedning till gagn för en hållbar utveckling av landsbygden

Kunskapen hos konsumenter om resurstillgång och fiskproduktion har ökat.

Återrapportering

Redovisa i vilken utsträckning målen är uppfyllda och översiktligt beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att nå respektive mål. Vidare skall nedanstående återrapporteringskrav redovisas. Redovisade resultat skall analyseras.

- insatser av de för budgetåret anvisade medlen för anslaget 43:9 Fiskevård,

- åtgärdsprogram för hotade fiskarter och fiskstammar,

- arbetet med förvaltningsåtgärder inklusive förvaltnings- och återhämtningsplaner avseende såväl sötvattens- som marina områden

- arbetet med att minska den negativa effekten av annan mänsklig verksamhet än fiske på fiskresursen,

- insatser, resultat och effekter av EG:s strukturprogram i relation till uppställda mål och finansieringsplaner samt hur dessa sammantaget bidrar till utveckling av landsbygden,

- en total sammanställning för respektive strukturprogram fördelat på dels EG-medel, dels nationell finansiering (Fiskeriverkets, annan statlig, kommunal, övrig offentlig samt privat finansiering),

- för anslagen 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. och 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. i års- och delårsrapport ange belopp för respektive strukturprogram avseende inbetalningar, beslut, utbetalningar samt prognos över kommande in- och utbetalningar för den period som rör Fonden för fiskets utveckling (FFU), samt den period som rör Europeiska fiskerifonden (EFF).

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Mål

Fastställda fiskekvoter, andra begränsningar samt andra fiskebestämmelser skall efterlevas. Överträdelser skall förebyggas.

Hög tillgänglighet till relevant fiskeriinformation.

Återrapportering

Fiskeriverket skall redovisa i vilken utsträckning målen är uppfyllda och översiktligt beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att nå respektive mål. Vidare skall nedanstående återrapporteringskrav redovisas. Redovisade resultat skall analyseras.

- samarbetet med Kustbevakningen avseende verksamheten inom fiskerikontrollen,

- samarbetet och samverkan med andra länder, särskilt kring Östersjön, avseende frågor som rör fiskerikontroll,

- de fall då fastställda fiskekvoter och andra begränsningar har överskridits samt analysera orsakerna till detta,

- utvecklingsprojekt inom fiskerikontrollen särskilt avseende tillgängligheten på information,

- redovisning av gjorda anmälningar för typ av överträdelse, fördelat på administrativ uppföljning och operativ kontroll.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Redovisning av verksamhet

Fiskeriverket skall utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter samt finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel samt bidrag. För bidrag redovisas oförbrukade bidrag, de största bidragsgivarna samt bidrag från myndigheter. Detta skall redovisas i not.

Indikatorer på verksamhetsområde

Fiskeriverket skall redovisa utvecklingen av de indikatorer som föreslagits på verksamhetsgrensnivå. Redovisningen innefattar att analysera utfallet av indikatorerna. Redovisningen ersätter de indikatorer som tidigare redovisats på verksamhetsområdesnivå.

En nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden

Fiskeriverket skall biträda regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Internationellt arbete

Fiskeriverket skall redogöra för sitt arbete med EU:s utvidgning, EU:s handelsavtal, relevanta miljökonventioner, Nordiska Ministerrådet, FAO, OECD, WTO samt andra internationella fora.

Jämställdhet

Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män. Fiskeriverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten. All statistik som tas fram av verket skall, där så är möjligt, delas upp mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Fiskeriverket skall redovisa sådana områden inom myndighetens ansvarsområde där olika förhållanden och villkor gäller för kvinnor och män. Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. I detta ligger att:

- verkställa de förslag om jämställdhetsarbete som lämnats av Fiskeriverket,

- beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.

- analysera, bl.a. med hjälp av föreslagna indikatorer på jämställdhetsområdet, Europeiska fiskerifondens (EFF) effekter avseende jämställdhet mellan kvinnor och män. I detta ligger att redovisa hur medel från fonden fördelar sig mellan kvinnor och män

Global utveckling

Fiskeriverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrapportering

Fiskeriverket rapportera till regeringen senast den 31 december 2007 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Prognoser för programperioden 2000-2006

Fiskeriverket skall, senast den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007, lämna en sammanställning av beslutade belopp samt en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Fonden för fiskets utveckling (FFU) för programperioden 2000-2006. Uppgifterna skall avse åtgärder såväl utanför som inom Mål 1 och prognosen skall sträcka sig t.o.m. 2009. Uppgifterna skall lämnas till Nutek.

Utgiftsprognoser

Fiskeriverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid prognostillfällena 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti samt 30 oktober. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Fångststatistik för fritidsfisket

Fiskeriverket skall inleda arbetet med att upprätta en samlad fångststatistik för fritidsfisket.

Regional utveckling

Fiskeriverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Fiskeriverkets medverkan skall ske med utgångspunkt i myndighetens uppdrag och i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Fiskeriverket skall efter samråd bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Fiskeriverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

4

Uppdrag

Verksamheten inom GFP

Fiskeriverket skall redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 2006. Detta inkluderar en bedömning av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

Nationella stöd

Fiskeriverket skall i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2007.

ICES

Fiskeriverket skall, i anslutning till sitt budgetunderlag, lämna underlag för Internationella havsforskningsrådet (ICES) avseende de kostnader för årsavgift, årsmöte samt Fiskeriverkets deltagande som under budgetåret 2007 föreslås att belasta anslag 43:15 Bidrag till vissa internationella organisationer.

Regelförenkling

Fiskeriverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Myndigheten skall i ett första steg redovisa underlag till respektive departement senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Fiskeriverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Fiskeriverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Fiskeriverket senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader."

Resursanvändning av miljömålsmedel

Fiskeriverket skall för 2007 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 43:6 Fiskeriverket från utgiftsområde 20 under perioden 2001 – 2007. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2008.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Fiskeriverket skall fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU vad avser eventuella förberedelser på Fiskeriverket inför ordförandeskapet samt eventuella EU-relaterade sakfrågor inom verkets ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet. En redovisning lämnas senast den 1 mars 2008.

Havsmiljöåtgärder

Fiskeriverket skall i ett avgränsat kustområde genomföra försöksinsatser med skarpsillsutfiskning med syftet att undersöka om metoden kan bidra till att återskapa ekologisk jämvikt i Östersjöns havsmiljö. Under försökets första fas, år 2007, skall en pilotstudie och planering utföras där alternativa strategier för utfiskningen utvärderas, internationella samarbeten organiseras, samt dialog med intressenter genomförs. Det fortsatta försöket skall utvärderas för att ge kunskap avseende metodens kostnadseffektivitet och miljökonsekvenser samt framtida möjligheter att genomföra åtgärderna i större skala. Uppdraget skall genomföras i samråd med Naturvårdsverket och pilot- och planeringsfasen skall redovisas den 1 mars 2008. Projektet skall delredovisas den 31 december 2009 och slutredovisas den 31 december 2013.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:6

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket129 104
ap.1Fiskeriverket (ram)129 104

Villkor för anslag 43:6

ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget skall disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop.2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 och 2004/05:150, bet. 2005/06: MJU3, rskr. 2005/06:48, rskr. 2005/06:49) ). Minst 25 000 000 kronor skall användas för arbetet med miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.

2. Anslaget skall disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU tilldelas under Jordbruksverkets anslag 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

43:7

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket28 000
ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (ram)20 000
ap.2Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)8 000

Villkor för anslag 43:7

ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Anslaget skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Fonden för fiskets utveckling (FFU) under anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Anslaget får även med högst 2,5 miljoner kronor disponeras för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med strukturprogrammens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s strukturstöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut. Beträffande länsstyrelserna inom Mål 1 skall planeringsramarna fastställas efter aktivt samråd med berörda länsstyrelser.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran skall enligt i proposition (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

6. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen skall redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån skall redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

7. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 miljoner kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

8. Fiskeriverket får under 2007 besluta om bidrag som leder till utgifter på högst 22 500 000 kronor under 2008-2009. Myndigheten skall föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2008.

ap.2 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av och Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Anslaget får även med högst 2,5 miljoner kronor disponeras för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med strukturprogrammens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s strukturstöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut. Beträffande länsstyrelserna inom Mål 1 skall planeringsramarna fastställas efter aktivt samråd med berörda länsstyrelser.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran skall enligt i proposition (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

6. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen skall redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån skall redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

7. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 miljoner kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

43:8

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket70 000
ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)70 000
Disponeras av regeringen0
ap.4Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 43:8

ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordningar för strukturfonderna från den 21 juni 1999 (EG) nr 1260/1999, (EG) nr 1263/1999, rådets förordning från den 17 december 1999 (EG) nr 2792/1999 avseende programperioden 2000-2006 samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som EG-kommissionen fastställt. De riktlinjer som övervakningskommittéerna för strukturplanen för fiskerinäringen utanför Mål 1 respektive innanför Mål 1 fastställer skall beaktas.

2. Fiskeriverket skall redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006. 

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Fiskeriverket får under 2007 besluta om bidrag som leder till utgifter på högst 106 500 000 kronor under 2008-2009. Myndigheten skall föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2008.

ap.2 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1 EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning från den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som EG-kommissionen fastställt. De riktlinjer som övervakningskommittéerna för strukturplanen för fiskerinäringen utanför Mål 1 respektive innanför Mål 1 fastställer skall beaktas.

2 Fiskeriverket skall redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttitel 6213 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007-2013.

3 Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

43:9

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket26 832
ap.1Fiskevård (ram)26 832

Villkor för anslag 43:9

ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och skall särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket skall fördela medlen efter samverkan med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 000 000 kronor.

4. Fiskeriverket skall i sin årsredovisning redovisa hur Fiskevårdsanslaget fördelats på olika aktörer.

5. Anslaget får disponeras för insamling av fångststatistik för fritidsfisket.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
43:6 Fiskeriverket
ap.13 8733 %0
43:7 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Allt0
ap.2840Allt0
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Allt0
ap.22 100Allt0
ap.40Allt0
43:9 Fiskevård
ap.18053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
43:8 ap.343:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2510 758
2007-02-2510 758
2007-03-2510 758
2007-04-2510 758
2007-05-2510 758
2007-06-2510 758
2007-07-2510 758
2007-08-2510 758
2007-09-2510 758
2007-10-2510 758
2007-11-2510 758
2007-12-2510 766
Summa129 104
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:6 ap.1Fiskeriverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Tjänsteexport
Tjänsteexport1004177 5007 5000517
Uppdragsverksamhet
Fartyg004 5004 50000
Utredningskontoren/laboratorierna5013024 00024 0000180
Summa5013028 50028 5000180
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom utredningskontoren, laboratorierna och undersökningsfartygen får tills vidare finansieras med avgifter medan tjänsteexport skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket. (Skall formuleras om)

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket skall sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, som skall särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen skall särredovisas i verkets årsredovisning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fiskeriverket skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anna Ryttberg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU

Senast uppdaterad: