Regeringsbeslut
2003-01-14 Ju2002/9205/
DOM(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Revisorsnämnden

Riksdagen har beslutat om Revisorsnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:76).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Revisorsnämnden.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynExaminationsverksamhet
Godkännande/auktorisation/registrering
Tillsyn
Internationella kontakter


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Revisorsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Målet för politikområdet Näringspolitik är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Målet för verksamhetsområdet Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn är att säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Målet för Revisorsnämnden är att

- bidra till att olika aktörer och intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information avseende företagens redovisning och förvaltning,

- tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag samt att den revisionsverksamhet som dessa bedriver är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

- genom den revisorstillsyn samt den övriga verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet.

Mål för verksamhetsgrenarna och återrapporteringskrav

Revisorsnämndens verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar:

- Examinationsverksamhet

- Godkännande/auktorisation/registrering

- Tillsyn

- Internationella kontakter


Verksamhetsgren Examinationsverksamhet

Mål
Målet är att prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen skall anordnas minst en gång per år.

Återrapportering
Nämnden skall redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen anordnats under året, hur många som deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Verksamhetsgren Godkännande/auktorisation/registrering

Mål

Mål 1 för verksamhetsgrenen Godkännande/auktorisation/registrering

Målet är att beslut om godkännande, auktorisation och registrering skall meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det att fullständig ansökan kommit in till nämnden.

Mål 2 för verksamhetsgrenen Godkännande/auktorisation/registrering

Målet är att beslut i ärenden gällande ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering normalt skall meddelas senast en månad innan pågående period löper ut.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än en månad före utgången av pågående period.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Mål 1 för verksamhetsgrenen Tillsyn

Målet är att utöva en effektiv tillsyn. Det är särskilt viktigt att nämnden finner och ur systemet utesluter revisorer som uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt förfar oredligt. Detsamma gäller revisorer som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet. Vidare är det av stor betydelse att nämnden ingriper mot revisorer som utför ett grovt bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende. Förutom handläggning av anmälningar skall tyngdpunkten i verksamheten ligga på den systematiska och uppsökande tillsynen och utvecklingen av dess former.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa hur många disciplinärenden som väckts under budgetåret, hur många av dessa som utgör egna initiativärenden samt hur många som kan hänföras till den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten. Därutöver skall nämnden redovisa pågående eller under budgetåret avslutade projekt inom den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten.

Mål 2 för verksamhetsgrenen Tillsyn

Målet är att minst hälften av alla disciplinärenden som väcks skall vara avgjorda inom 18 månader från öppningsdagen. Inget disciplinärende skall ha en handläggningstid som överstiger tre år.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet avgjorda disciplinärenden under året och hur många av dessa som haft en handläggningstid överstigande 12, 15 och 18 månader. Nämnden skall vidare redovisa hur många av de ärenden som avgjorts under budgetåret som haft en handläggningstid på mer än tre år. För varje sådant ärende skall nämnden lämna en förklaring till handläggningstidens längd.

Mål 3 för verksamhetsgrenen Tillsyn

Målet är att ansökan om förhandsbesked skall avgöras inom två månader från det datum komplett ansökan inkommit till nämnden.

Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om förhandsbesked samt antalet ansökningar som inte avgjorts inom två månader.

Verksamhetsgren Internationella kontakter

Mål
Målet är att nämnden skall följa den internationella utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed.

Återrapportering
Nämnden skall redovisa hur man följt den internationella utvecklingen inom revisorsområdet och därvid särskilt ange hur man följt och deltagit i EU:s arbete samt samarbetet med de nordiska länderna.

Övriga återrapporteringskrav

Nämnden skall

- peka på eventuella speciella problem som kan finnas inom branschen,

- lämna exempel på hur det egna arbetet kan ha haft effekter på utvecklingen inom revisorsområdet,

- redogöra för sin bedömning av kvaliteten på den revision som utförs av de kvalificerade revisorerna.

Budgetutfall

Nämnden skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten år 2003 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs över till räntekontot

Låneram1

Revisorsnämnden

2 000

-

1 000

1 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Auktorisation, godkännande samt tillsyn över revisorer241-2 35519 36017 9151 445-669
Summa241-2 35519 36017 9151 445-669

Uppdragsverksamhet
Auktorisation, godkännande samt tillsyn över revisorer
Revisorsnämndens verksamhet skall finansieras med avgifter. Ansökningsavgifternas och årsavgifternas storlek anges i förordningen (1995:665) om revisorer. Inkomsterna får disponeras av nämnden.

Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur revisorsregistret. Intäkterna får disponeras av Revisorsnämnden.


På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Eva Molin


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: