Finansdepartementet


Regeringsbeslut
4

2007-12-20
Fi2007/6246, Fi2007/6849, Fi2007/10043 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser
Miljöekonomisk analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler ska inkludera analyser av finans- och penningpolitikens inriktning.

3. Den förda finanspolitikens effekter ska redovisas. Särskild tonvikt ska läggas vid hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål. 

4. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för känslighetsanalyser och medelfristiga kalkyler.

Återrapportering

1. Konjunkturinstitutet ska för mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Konjunkturinstitutet ska för mål 2 och 3 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

3. Konjunkturinstitutet ska för mål 4 redovisa metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen samt särskilt redovisa insatser och resultat när det gäller utveckling av metoder och modeller för känslighetsanalyser och medelfristiga kalkyler.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik ska produceras. Analyserna ska omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljöpolitik.

2. Miljöekonomiska metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att analysernas kvalitet kontinuerligt förbättras.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet ska redovisa insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid ska arbetet med miljöekonomisk metod- och modellutveckling kommenteras särskilt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Konjunkturinstitutet ska redovisa hur verksamheten har bidragit till lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet ska redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Mål

Konjunkturinstitutet ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet ska redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Utgiftsprognoser

Konjunkturinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet ska förse regeringen (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet ska löpande informera Finansdepartementet i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

3. Konjunkturinstitutet ska redovisa och utvärdera hur modellen KIMOD används och kan användas för framtagandet av medelfristiga kalkyler. Konjunkturinstitutet ska även analysera för- och nackdelar jämfört med andra möjliga modellansatser som kan användas i medelfristiga kalkyler. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2008.

4. Konjunkturinstitutet ska underhålla modellerna KIMOD, Fimo och input-/outputmodellen med tillhörande databaser och dokumentation. Institutet ska förse Finansdepartementet med användarsupport och utbildning.

5. Konjunkturinstitutet ska efter samråd med Finansdepartementet utveckla Konjunkturinstitutets modell Fimo så att en gemensam modellstruktur kan användas senast 31 december 2008, till vilken Konjunkturinstitutet levererar utfall och prognoser.

6. Konjunkturinstitutet ska utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten ska beakta relevanta jämställdhets- och könsaspekter. Konjunkturinstitutet beslutar om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna och efter samråd med Medlingsinstitutet.  

7. Konjunkturinstitutet ska redovisa hur resursförstärkningen 2008 har använts och hur förstärkningen påverkat kvaliteten i myndighetens analyser och prognoser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet49 955
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)49 955

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:1 Konjunkturinstitutet
ap.11 4991 5170
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 163
2008-02-254 163
2008-03-254 163
2008-04-254 163
2008-05-254 163
2008-06-254 163
2008-07-254 163
2008-08-254 163
2008-09-254 163
2008-10-254 163
2008-11-254 163
2008-12-254 162
Summa49 955
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Konjunkturinstitutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser81340056056001 213
Utredningsrapporter, användarstöd1 2991951 4781 47801 494
Summa2 1125952 0382 03802 707
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konjunkturinstitutet undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EA
Finansdepartementet/BA/Strukturenheten
Finansdepartementet/SSA/SMS