Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:20

2007-12-13
U2007/7921/SAM/F (delvis)
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Institutet för rymdfysik och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskning och utveckling inom rymdfysik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Institutet för rymdfysik ska redovisa en samlad bedömning av hur institutets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling inom rymdfysik

Mål 1

Institutets forskning och utveckling ska hålla en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv och bidra till förnyelse inom främst ämnesområdena rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik.

Återrapportering

Institutet ska per ämnesområde redovisa årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys för de fem senaste åren. För andra bedömningar om verksamhetens kvalitet som institutet redovisar, ska även underlagen redovisas.

Institutet ska vidare redovisa hur man arbetar för att främja forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv.

Mål 2

Institutets verksamhet ska karaktäriseras av god forskarrörlighet, ett väl utvecklat tvärvetenskapligt forskningssamarbete samt goda förutsättningar för forskare i början av sin forskarkarriär.

Återrapportering

Institutet ska redovisa hur förnyelse och forskarrörlighet främjas, vilket tvärvetenskapligt forskningssamarbete som bedrivits samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra möjligheterna för forskare i början av sin forskarkarriär. Av redovisningen ska framgå hur många doktorsexamina som årligen avlagts med anknytning till institutet under de fem senaste budgetåren.

Mål 3

Institutets forskare ska vara aktiva i internationella forskningssamarbeten.

Återrapportering

Institutet ska redovisa omfattningen och kostnaden för deltaganden i internationella forskningssamarbeten samt hur detta leder till ökad kunskap till nytta för forskning och samhälle i Sverige.

Mål 4

Institutets forskare ska vara aktiva i utbildningar som anordnas vid universitet och högskolor.

Återrapportering

Institutet ska redovisa vilka utbildningar personal från institutet medverkat i och i vilken omfattning medverkan skett.

Mål 5

Institutet ska ha en jämn könsfördelning bland forskande personal.

Återrapportering

Institutet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en jämn könsfördelning på alla nivåer.

Mål 6

Institutet ska ha nära samverkan med näringsliv och samhällsinstitutioner.

Återrapportering

Institutet ska redovisa hur samverkan med näringsliv och samhälle sker samt antal forskningsprojekt med hög samhällsrelevans och eventuell effekt i form av patent eller nyföretagande.

Mål 7

Institutet ska genom spridning av information om forskning och forskningsresultat nå såväl särskilda målgrupper som en intresserad allmänhet.

Återrapportering

Institutet ska redovisa vilka informationsaktiviteter som genomförts liksom en bedömning av aktiviteternas spridning och genomslag inom olika målgrupper.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Institutet för rymdfysik ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att göra data från observatorieverksamheten tillgängliga, kostnaderna för denna verksamhet samt en bedömning av efterfrågan på data.

Institutet för rymdfysik ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram, respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer samt antal avlagda doktorsexamina per år för de fem senaste åren.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:4

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik45 716
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)45 716

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:4 Institutet för rymdfysik
ap.11 3713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 810
2008-02-253 810
2008-03-253 810
2008-04-253 810
2008-05-253 810
2008-06-253 810
2008-07-253 810
2008-08-253 810
2008-09-253 810
2008-10-253 810
2008-11-253 810
2008-12-253 806
Summa45 716
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:4 ap.1Institutet för rymdfysik

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning-168-225400600-200-593
Drift av EISCAT mottagarstation-296-2982 6002 900-300-894
Lokalhyror003 4003 40000
Drift av personalmatsal00520570-50-50
Summa-464-5236 9207 470-550-1 537
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för varor och tjänster avseende de under 7.1 angivna verksamheterna utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

För drift av European Incoherent Scatter (EISCAT) mottagarstation medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter och bestämma grunden för samfinansiering av personal- och driftskostnader efter överenskommelse med EISCAT Scientific Association.

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: