Regeringsbeslut 41
2002-12-19 Fi2002/4649 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens bostadskreditnämnd

Riksdagen har beslutat om Statens bostadskreditnämnds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens bostadskreditnämnd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningÄldre garantier
Nya garantier
Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden
Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag
Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar
Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens bostadskreditnämnds ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål
En bostadsmarknad med ökad nyproduktion av hyresbostäder och med lägre bygg- och boendekostnader, bostäder med god kvalitet, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregationen i boendet.

Verksamhetsgren Äldre garantier

Mål
Statens kostnader för garantiförluster skall minimeras.

Återrapportering
Ackumulerade kostnader och intäk­ter samt utvecklingen sedan den 1 januari 1992. Redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att minimera statens förluster.

I bud­­get­­underlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren.

Verksamhetsgren Nya garantier

Mål

Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten skall, sett över en längre tidsperiod, täckas av verksamhetens intäkter.


Återrapportering

I budgetunderlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren.

Verksamhetsgren Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden

Mål
Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten skall, sett över en längre tidsperiod, täckas av verksamhetens intäkter.

Återrapportering
I budgetunderlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren samt tills garan­tierna förfaller.

Verksamhetsgren Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag

Mål

Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten, sett över en längre tidsperiod, skall täckas av verksamhetens intäkter.


Återrapportering
I budgetunderlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren.

Verksamhetsgren Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar

Mål
Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten, sett över en längre tidsperiod, skall täckas av verksamhetens intäkter.

Återrapportering
I budgetunderlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren.

Verksamhetsgren Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet

Mål
Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten, sett över en längre tidsperiod, skall täckas av verksamhetens intäkter.

Återrapportering
I budgetunderlaget redovisa befa­rade förluster och beräknade intäk­ter för utfärdade garantier inom verksamhetsgrenen under de när­mast kommande tre åren.

Övriga mål och återrapportering

BKN skall främja bostadsförsörjningen och verka för en effektiv garantigivning genom att bedriva garantiverksamheten affärsmässigt inom regelsystemet. Målet är att inom verksamhetsgrenarna minimera de sammanlagda kost­naderna för administration och ersättningar så långt regelverket medger detta. Ett generellt mål är att följa utvecklingen inom kredit- och kapital­marknaderna för bostäder samt att göra dessa uppgifter tillgängliga för berörda intressenter.

All återrapportering skall ske uppdelad per verksamhetsgren.

Återrapportering:

· BKN skall redovisa intäkter inom respektive verksamhetsgren. Vidare skall BKN redovisa återvinningar till följd av tidigare infriade garantier uppdelat per verksamhetsgren.

· BKN skall redovisa pågående skadeärenden inom respektive verksamhetsgren.

· BKN skall redovisa en riskanalys i fråga om garantistockarna inom respektive verksamhetsgren.

· BKN skall redovisa huvuddragen och eventuella förändringar i de kriterier som tillämpas för garantiprövning, skadehantering samt riskanalys i fråga om garantistockarna.

· BKN har genom regeringens beslut den 7 april 1994 bemyndigats att förvärva och inneha fastigheter. Utöver den redovisning som föreskrivs i regerings­beslutet skall även de lån som nämnden övertagit som betalning för förvärv redovisas.

· BKN skall kortfattat redovisa utvecklingen inom kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder. BKN skall redovisa hur de uppgifter om utvecklingen som nämnden periodiskt sammanställer gjorts tillgängliga för berörda intressenter.

· BKN skall återrapportera kostnaderna för administration och styckkostnader per garantiprövningsärende inom respektive verksamhetsgren.1.2Organisationsstyrning

Målet är att de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i BKN:s förvaltning.

BKN skall i årsredovisningen för 2002 redovisa de åtgärder som vidtas för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Av denna redo­visning skall framgå hur den etniska och kulturella mångfalden beaktas både när det gäller rekrytering och när det gäller tillvaratagande av det mervärde som ökad mångfald kan tillföra verksamheten.


1.3Uppdrag

Statens bostadskreditnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

  • den 17 januari 2003,
  • den 7 mars 2003,
  • den 2 maj 2003,
  • den 6 augusti 2003,
  • den 31 oktober 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:3Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (ramanslag)14 064 tkr
31:3 ap.1Förvaltningskostnader (ram)14 064 tkr

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd
31:3 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

31:3 ap.1 Förvaltningskostnader
Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader inom verksamhetsgrenen Äldre garantier.

31:4Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet (ramanslag)200 000 tkr

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd

Villkor

31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
1. Anslaget skall tillföras garantireserv på räntekonto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre garantier.

2. Anslaget får användas för att täcka förluster till följd av statliga kredit­garantier till långivare för ny- och ombyggnad av bostäder inom verk­samhetsgrenen Äldre garantier.

3. Influtna avgifter för Äldre garantier och återvunna medel avseende Äldre garantier skall tillföras garantireserven och användas för att täcka förluster till följd av statliga kreditgarantier till långivare för ny- och ombyggnad av bostäder inom verksamhetsgrenen Äldre garantier.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:300
31:3 ap.12110-
31:3 ap.200-
31:400-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram

Statens bostadskreditnämnd

31:3

14 064

3 500 2

31:4

200 000

Låneram för för­värv o innehav av fastigheter

5 000 3

Garantireserv för verksamhets­grenenarna:

- Äldre garantier

obegränsad

- Nya garantier

obegränsad

- Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag

obegränsad

- Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar

obegränsad

- Kreditgarantier vissa kommunala åtaganden för boendet

obegränsad

- Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden

1 000 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3 Avser förvärv och innehav av fastigheter för vilka statliga kreditgarantier utfärdats.

För verksamhetsgrenarna Äldre garantier, Nya garantier, Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningarsamt Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet har Bostads­kreditnämnden tillgång till räntekonton i Riksgäldskontoret med obegränsad kredit. För verksamhetsgrenen Kreditgaranti för avlösen av kommunala borgens­åtaganden har Bostadskreditnämnden tillgång till räntekonto i Riks­gäldskontoret med rörlig kredit intill ett belopp av 1 mrdkr.

För anslaget 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader har myndigheten tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgälds­kontoret.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet utbetalas anslaget till Bostadskreditnämndens räntekonto i Riksgälds­kontoret för verksamhetsgrenen Äldre garantier.

BKN får för verksamhetsgrenen kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningarställa ut kreditgarantier intill ett belopp om högst 1 mdkr inklusive tidigare gjorda åtaganden, för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för nybyggnad eller vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt och där den högsta tillåtna garantin bestämts enligt 8 § förordningen (1991:1924) om statliga kreditgarantier.

BKN får för verksamhetsgrenen kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag ställa ut kreditgarantier intill ett belopp om högst 3 mrdkr inklusive tidigare gjorda åtaganden för lån till kommunala bostadsföretag.

BKN skall genom faktura till Statens bostadsnämnd rekvirera de medel som tidigare reserverats under anslagsposten 3, anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting för täckning av framtida förluster på kreditgarantier som lämnats för avlösen av kommunala borgensåtaganden. Medlen skall föras till det räntekonto i Riksgäldskontoret som BKN disponerar för verksamhetsgrenen.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Äldre garantier710 475134 28060 000570 000-510 000334 755
Nya garantier55 53614 18021 5009 50012 00081 716
Avlösen av kommunal borgen50 000-50 00025 00025 00000
Lån till kommunala bostadsföretag002500250250
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar002500250250
Vissa kommunala åtaganden för boendet001250125125
Summa816 01198 460107 125604 500-497 375417 096

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För verksamhetsgrenarna Äldre garantier, Nya garantier, Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyres­rättsföreningar, Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet skall avgifter och i förekommande fall återvinningar tillföras en garantireserv på konto i Riksgäldskontoret. Garantireserven får användas till att täcka kostnader inom verksamhetsgrenarna. Verksam­heterna skall finansieras med avgifter, återvinningar och i förekommande fall anslagsmedel. Avgifternas storlek bestäms av Bostadskreditnämnden i enlighet med riksdagens beslut (bet. 1996/97:FiU1, s. 228-231 rskr.1996/97:53). Inkomsterna får disponeras av Bostadskreditnämnden.

Övrigt

Bostadskreditnämnden får ta ut en särskild avgift för transaktioner i databas hos Lantmäteriverket. Storleken på transaktionsavgiften bestäms, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i överenskommelse mellan nämnden och Lantmäteriverket.

Bostadskreditnämnden får från Statens bostadsnämnd begära ersättning för utförda administrativa göromål enligt 1 § förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd.
3Undantag EA-regler

Bostadskreditnämnden skall inte tillämpa 23 § kapitalförsörjnings-förordningen (1996:1188) för verksamhetsgrenarna Nya garantier, Kreditgrantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden, Kredit­garantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar och Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet gäller att avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till Statens bostadskreditsnämnds konto i Riksgäldskontoret för verksam­hetsgrenen Äldre garantier skall, med undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189), ske i samband med de månatliga utbetalningarna till Statens bostadskreditnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret.På regeringens vägnar


Lars-Erik Lövdén
Ebba Vallgårda


Kopia till

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Revisionskontoret/SB
Förvaltningsavdelningen/ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Riksrevisionsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/Ekonomigruppen

Senast uppdaterad: