Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:30

2007-12-13
U2007/7921/SAM/SV (delvis)
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetHantering av överklaganden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Studerande ska få de stöd som de har rätt till.

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. 

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har arbetat för att uppfylla målen för verksamheten.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Hantering av överklaganden

Mål

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Ärendena ska handläggas rättssäkert och effektivt.

En hög servicenivå ska upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut ska vara tydlig och lättillgänglig.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa hur väl målen för verksamhetsgrenen hantering av överklaganden har uppnåtts. Vid avvikelser från målen ska dessa kommenteras och analyseras.

Myndigheten ska redovisa antal överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut och andel beslut som fattats av nämnd samt på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via Internet och på annat sätt ska beskrivas. Antal mottagna samtal och belastningen på telefonväxeln över året ska redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas. Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna ska lämnas senast: 

- den 22 januari,
- den 10 mars,
- den 9 maj,
- den 1 augusti, och
- den 30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Risk- och sårbarhetsanalys

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:76

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd12 359
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)12 359

Villkor för anslag 25:76

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:76 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.13713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 030
2008-02-251 030
2008-03-251 030
2008-04-251 030
2008-05-251 030
2008-06-251 030
2008-07-251 030
2008-08-251 030
2008-09-251 030
2008-10-251 030
2008-11-251 030
2008-12-251 029
Summa12 359
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:76 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Marie Mäkk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: