Regeringsbeslut Nr: II 11
2002-12-19 N2002/12143/TP
N2002/12259/BS(Delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rederinämnden

Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartHandelssjöfartens konkurrensvilkor


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rederinämndens ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål
1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarna och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att miljöpolitikens miljökvalitetsmål nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransporter bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Handelssjöfartens konkurrensvilkor

Mål
Målet är att Rederinämnden skall medverka till att tillförsäkra den svenska handelsflottan rimliga konkurrensvillkor, som leder till en hög transportkvalitet för näringslivet.

Återrapportering
Rederinämnden skall årligen bistå Sjöfartsverket med att till regeringen inkomma med bedömningar över den svenska handelssjöfartens internationella konkurrenssituation och andra förhållanden som påverkar handelssjöfarten samt fortlöpande utvärdera effekten av sjöfartsstödet.

Rederinämnden skall årligen till regeringen rapportera hur kraven på försäkringar och utbildningsplatser ombord uppfylls.1.2Uppdrag

Rederinämnden skall för anslaget 36:10 Rederinämnden: Administration lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2004. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:10Rederinämnden: Administration (ramanslag)3 047 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Villkor

36:10 Rederinämnden: Administration
Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:10460-2.2Övriga villkor

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden skall ta ut för ärendehanteringen.

På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Johan Ericson


Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Ekonomistyrningsverket
Sjöfartsverket
Riksdagen
Trafikutskottet, Riksdagen
Näringsutskottet, Riksdagen
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM

Senast uppdaterad: