Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Riksdagen har även beslutat om mål för en nationell språkpolitik (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KrU4, rskr 2005/06:89).

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet.  

Återrapportering
Institutet för språk och folkminnen ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Institutet för språk och folkminnen ska i tillämpliga delar redovisa resultatet för myndigheten som helhet.

1.1.1

Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Förbättra samlingarnas status.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Öka intresset för och kunskapen om språk, dialekter, folkminnen och namn hos allmänheten samt inom skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Utveckla språkvårdens utåtriktade verksamhet, bl.a. inom den offentliga förvaltningen.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Ökad kunskap om det område myndigheten verkar inom, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Språkvård för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2008 särskilt redovisa insatser för att bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Av redovisningen ska framgå hur medlen från anslag 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts.

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader
 

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008–2011

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Omvärldsanalys

Institutet för språk och folkminnen ska i samband med årsredovisningen för 2008 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för det svenska språkets, teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens utveckling.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:13

Institutet för språk- och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen45 356
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)45 356

Villkor för anslag 28:13

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer som företräder de nationella minoritetsspråken och till terminologiskt arbete.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:13 Institutet för språk- och folkminnen
ap.11 3613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 387
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 780
2008-02-253 780
2008-03-253 780
2008-04-253 780
2008-05-253 780
2008-06-253 780
2008-07-253 780
2008-08-253 780
2008-09-253 780
2008-10-253 780
2008-11-253 780
2008-12-253 776
Summa45 356
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:13 ap.1Institutet för språk och folkminnen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter002 80002 8002 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2008 avser endast intäkterna.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jakob Kihlberg
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/GRANSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: