Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2007-12-19
Ju2007/10827/Å
Ju2007/10604/Å
Ju2007/10603/Å m.fl.
Se bilaga 1
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Åklagarmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten ska redovisa verksamhetsresultatet enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringUtredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Kvaliteten ska höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. Lagföringen ska öka.

Återrapportering

1. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan olika delar av landet ska beskrivas och analyseras. 

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

- åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att genomströmningstiderna ska vara fortsatt korta,

- åtgärder som har vidtagits för att rättstillämpningen ska vara enhetlig,

- åtgärder som i övrigt har vidtagits för att höja kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar respektive antalet inkomna och avslutade ärenden,

- antalet misstänkta personer som har lagförts

- antalet brottsmisstankar som har lett till lagföring,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) räknade från den tidpunkt en brottsmisstanke har inkommit till dess beslut i åtalsfrågan har fattats eller ärendet på annat sätt har avslutats, avseende förundersökningar ledda av åklagare.

2. Åklagarmyndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts när det gäller bekämpning av grov och organiserad brottslighet. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på detta område har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att förbättra samarbetet mellan åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter.

3. Åklagarmyndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts när det gäller bekämpning av vålds- och sexualbrott mot kvinnor och mot barn. Redovisningen ska innehålla en samlad beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat.

4. Åklagarmyndigheten ska redovisa kostnaderna samt antalet årsarbetskrafter vid riksåklagarens kansli, utvecklingscentrumen och åklagarkamrarna samt vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att i ökad omfattning kunna säkra utbyte av brott.

2. Åklagarmyndigheten ska redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten har lämnat till enskilda med anledning av att dessa har varit utsatta för hemliga tvångsmedel, i hur många fall underrättelse har lämnats till en annan än den misstänkte, samt för hur många personer som myndigheten vid årets slut har frågan om underrättelse under bevakning. Av redovisningen ska också framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet helårsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader.

3. Åklagarmyndigheten ska efter samråd med Rikspolisstyrelsen redovisa de insatser som har vidtagits för att bekämpa brott enligt bidragsbrottslagen. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på detta område har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen ska framgå hur Åklagarmyndigheten har samverkat med andra berörda myndigheter.

4. Åklagarmyndigheten ska, med beaktande av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30), redovisa de insatser som myndigheterna har gjort för att utveckla narkotikabrottsbekämpningen. Av redovisningen ska framgå vilken samverkan som har skett med andra berörda myndigheter och intressenter. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2008.

5. Åklagarmyndigheten ska redovisa hur många personer som har häktats under år 2008. Av redovisningen ska också framgå i hur många av dessa fall som tillstånd till restriktioner har lämnats. Väsentliga skillnader mellan olika delar av landet ska beskrivas och analyseras.

6. Åklagarmyndigheten ska redovisa antalet domar som riksåklagaren har överklagat till Högsta domstolen och antalet mål där riksåklagaren varit motpart samt en analys av vilken betydelse som riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen har haft för rättsutvecklingen.

7. Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att öka samverkan mellan polis, åklagare, domstolar och Kriminalvården i syfte att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

8. Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla sitt internationella samarbete. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Det ska också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom myndigheten.

9. Åklagarmyndigheten ska redovisa den totala utgiften samt antalet anställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i internationellt rättsligt utvecklingssamarbete.

10. Åklagarmyndigheten bör delta i utvecklingssamarbetet med andra länder i fredsfrämjande verksamhet, under förutsättning att extern finansiering finns.
Myndigheten ska redovisa antalet årsarbetskrafter som har tagits i anspråk för sådan verksamhet.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari 

10 mars 

9 maj

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning
Åklagarmyndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Jämställdhet
Åklagarmyndigheten ska verka för en jämn könsfördelning. 

Lika rättigheter och möjligheter
Åklagarmyndigheten ska verka för en ökad andel anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund samt förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Arbetsmiljö
Myndigheten ska ha en god arbetsmiljö.

Återrapportering

Kompetensförsörjning
Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god personalförsörjning samt en ändamålsenlig kompetens hos personalen. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa erforderlig kunskap om barns rättigheter hos personal som i sitt arbete har att göra med barn. Vidare ska det av redovisningen framgå hur myndighetens utbildningsinsatser i frågor som rör barn kvalitetssäkras och hur kompetensen bibehålls över tid inom myndigheten.

Jämställdhet
Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Av redovisningen ska framgå andelen kvinnor respektive män på ledande befattningar samt vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en jämnare könsfördelning på denna nivå.

Lika rättigheter och möjligheter
Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka insatser som myndigheten har vidtagit för att öka andelen anställda inom Åklagarmyndigheten med utländsk bakgrund och för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Åklagarmyndigheten ska också redovisa andelen anställda inom myndigheten som, enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB), är 

- utrikes födda,
- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Redovisningen ska vidare vara fördelad på yrkesgrupper (åklagare/åklagaraspiranter/övrig personal).

Arbetsmiljö
Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förebygga ohälsa och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

4

Uppdrag

1. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Ekobrottsmyndigheten beskriva och analysera hur behovet av åklagare till Ekobrottsmyndigheten ska kunna säkerställas på såväl kort som lång sikt. I redovisningen ska fullständiga författnings- eller åtgärdsförslag anges. I uppdraget ingår att myndigheterna ska redovisa hur deras samverkan på området kan förstärkas och vidareutvecklas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2008.

2. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet. Samråd ska ske med övriga berörda myndigheter i den utsträckning det är befogat. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2008. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan mellan myndigheterna i dessa frågor.

3. Åklagarmyndigheten ska efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande rutiner för inhämtande av rättsintyg. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2008.  

4. Åklagarmyndigheten ska, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården, samt med stöd av Brottsförebyggande rådet, delta i och utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. I uppdraget ingår att föreslå i vilken form som samarbetet kan permanentas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

5. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (dnr IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM). Uppdraget som ska slutredovisas senast den 28 februari 2010, ska genomföras i samråd med Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndighetens kostnader för detta uppdrag ska redovisas särskilt.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten959 609
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)959 609

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:3 Åklagarmyndigheten
ap.128 7883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)91 161
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2579 967
2008-02-2579 967
2008-03-2579 967
2008-04-2579 967
2008-05-2579 967
2008-06-2579 967
2008-07-2579 967
2008-08-2579 967
2008-09-2579 967
2008-10-2579 967
2008-11-2579 967
2008-12-2579 972
Summa959 609
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvården
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Rättsmedicinalverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:24, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Ju2007/10827/Å
Ju2007/10604/Å
Ju2007/10603/Å
Ju2007/9440/Å
Ju2007/7998/PO
Ju2003/10372/Å
Ju2003/4002/Å

Senast uppdaterad: