Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2007-12-20
UD2007/48258/FIM (slutligt)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenAckrediteringsverksamhet m.m.
Kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete
Internationellt utvecklingsarbete
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynMetrologi och regelgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk handel och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till ett förstärkt multilateralt handelssystem samt en öppen handelspolitik och en effektiv inre marknad i EU.

Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål

1. SWEDAC ska upprätthålla och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans. 

2. Ackrediteringsverksamheten ska hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.

3. Målet är att beslut om ackreditering och förordnande av organ som ska anmälas till EU ska - under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav - kunna meddelas inom ramen för tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).

Återrapportering

Resultatredovisningen ska innehålla uppgifter om prisutveckling samt tidsserier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av andelen nyackrediteringar slutförda inom avtalad tid med kunden och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete

Mål

1. Att i samråd med berörda myndigheter utveckla och upprätthålla öppna, kostnadseffektiva och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll som står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2. Att i samråd med berörda intressenter inom näringsliv och branschorganisationer utveckla och upprätthålla sådana kontrollordningar som marknaden efterfrågar och som bidrar till att underlätta internationell handel.

3. Att genom Marknadskontrollrådet verka för att svenska myndigheter genomför en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll.

4. Att internationellt, särskilt inom EU, verka för harmonisering av marknadskontroll.

5. Att i EU och internationellt verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

6. Att bidra till det europeiska och internationella samarbetet med andra relevanta internationella organisationer för att uppnå enhetliga och öppna ackrediteringssystem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.

Återrapportering

1-2. Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter.

3-6. Redovisning av insatser och bedömning av uppnådda effekter.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål

Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser ska stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till WTO:s krav, i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.

Återrapportering

SWEDAC ska redovisa omfattningen och inriktningen av verksamheten samt motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.2.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Återrapportering

SWEDAC ska redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Metrologi och regelgivning

Mål

1. Målet för legal metrologi är att genom behovsanpassad regelgivning skydda konsumenterna mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten. Målet är också att uppnå konkurrens på lika villkor, att skapa goda förutsättningar för internationell handel samt att bidra till en effektiv inre marknad.

2. Målet är att genom en effektiv tillsyn, inklusive marknadskontroll, säkerställa att produkter som faller inom SWEDAC:s ansvarsområde och som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav.

3. Målet för SWEDAC:s tillsyn av primärmetrologin är att denna uppfyller kraven i internationella standarder.

Återrapportering

1. SWEDAC ska redovisa genomförda insatser i Sverige och internationellt samt resultaten av dessa och bedöma hur verksamheten har bidragit till att målen uppfylls.

2. SWEDAC ska redovisa genomförda insatser, resultat och kostnader.

3. SWEDAC ska redovisa genomförda insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SWEDAC ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

1. SWEDAC ska förvara av riksmätplatserna hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

2. Regelförenkling

SWEDAC ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.  

SWEDAC ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska SWEDAC bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll20 710
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)20 710

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 726
2008-02-251 726
2008-03-251 726
2008-04-251 726
2008-05-251 726
2008-06-251 726
2008-07-251 726
2008-08-251 726
2008-09-251 726
2008-10-251 726
2008-11-251 726
2008-12-251 724
Summa20 710
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll254-3204 2007 200-3 000-3 066
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet6 485-5 75082 00087 000-5 000-4 265
Tjänsteexport3 41735044 90044 3006004 367
Summa9 902-5 400126 900131 300-4 400102
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Ackrediteringsverksamhet

SWEDAC:s uppdragsverksamhet ska finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Nils-Gunnar Forsberg
Kopia till

SB SAM
SB REV
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N FIN
N MK
N SAM
FA EK
FA INFO
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens strålskyddsinstitut
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet

Senast uppdaterad: