Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2007-12-19
N2007/8991/TR
N2007/10256/SAM(delvis)
Sjöfartsverket
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartMyndighets- och sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där sjötransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom Sjötransportsystemet. Sjötransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där sjötransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen för verksamhetsområdet.

Återrapporteringens struktur och innehåll ska utarbetas av Sjöfartsverket i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighets- och sektorsverksamhet

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem

Sjöfart ska kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten ska öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av tillförlitlighet, trygghet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information ska successivt förbättras.

Svenska farleder med intensiv fartygstrafik ska senast år 2014 vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard. Detta mål gäller även de farleder som ofta trafikeras av fartyg som transporterar miljöfarligt gods och olja. I yta räknat innebär målsättningen att 50 000 km2 ska mätas under perioden 2006-2014 vilket motsvarar drygt 5 000 km2 per år.

3. En säker sjöfart

Antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfarten till följd av olyckor bör minskas, vilket även gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor ska inträffa. En ökad användning av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem ska eftersträvas. Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg ska kunna utföras dygnet runt inom de områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningstjänsten ska på svenskt territorialvatten inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg eller ytenhet, efter det att besättningen larmats av sjöräddningscentralen, kunna undsätta en nödställd då positionen är känd. På internationellt vatten som ingår i svensk sjöräddningsregion gäller 90 minuter.

4. En god miljö

Sjöfarten ska bidra till att sjöfartens negativa miljöpåverkan minskar och att miljöpolitikens delmål nås.

Sjöfartsverket ska inom ramen för IMO verka för krav om att utsläppsreducerande åtgärder införs på nya fartyg samt att åtgärder som förbättrara reningen i redan existerande fartyg stimuleras.

5. Regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan olika regioner samt mellan regioner och omvärlden ska successivt förbättras.

6. Ett jämställt sjötransportsystem

Övriga transportpolitiska etappmål ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Återrapportering

Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen för verksamhetsgrenen.

Återrapporteringens struktur och innehåll ska utarbetas av Sjöfartsverket i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

Formerna för återrapporteringen gäller även redovisningen av måluppfyllelse i sektorsrapporten som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2009.

Sjöfartsverket skall redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att fritidsbåtar på marknaden uppfyller kraven i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål

Produktionsverksamheten ska bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.

Återrapportering

Sjöfartsverket ska redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: farleder, isbrytning, sjögeografisk information, sjötrafikinformation, lotsning och sjöräddning. Intäkterna från farledsavgifterna ska särredovisas. De delar av Sjöfartsverkets verksamhet som är konkurrensutsatta ska särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden ska redovisas per sjötrafikområde.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande mål och återrapportering för myndighetens verksamhet inom politikområdet Samhällets krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2008 (N2007/9844/SAM, N2007/9916/SAM (delvis)).

2. Sjöfartsverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2008 - 2011 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.

- den 22 januari

- den 10 mars

- den 9 maj

- den 1 augusti

- den 30 oktober

3. Sjöfartsverket ska redovisa vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

4. Sjöfartsverket ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket ska i sitt löpande arbete och inför beslut om nya åtgärder eller investeringar under budgetåret 2008 beakta de kommande organisationsförändringarna som bildandet av en gemensam transportinspektionsorganisation kommer att innebära, se Transportstyrelseutredningen N2007:05.

2. Senast 2010 ska inget kön i ledningsgruppen ha en representation som understiger 40 procent. Sjöfartsverket ska redovisa arbetet med att uppnå jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

3. Individbaserad statistik ska presenteras och analyseras utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

4. Sjöfartsverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Sjöfartsverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

5. Sjöfartsverket ska utifrån sitt kompetens- och ansvarsområde bistå i arbetet med följande av Näringsdepartementets prioriterade projekt:

• Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem

• Utveckla grön näringspolitik tillsammans med näringslivet

Sjöfartsverket ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar och delprojekt, samt underlag som behövs för projektens genomförande.

4

Uppdrag

1. Sjöfartsverket ska med utgångspunkt i en utvärdering av sjösäkerhetsmålet för perioden 1998-2007 utarbeta och ge förslag på ett nytt sjösäkerhetsmål. Sjöfartsverket ska i detta sammanhang samråda med SIKA vad gäller den sistnämnda myndighetens uppdrag att göra en  översyn av de transportpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2. Sjöfartsverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Sjöfartsverket ska senast den 2 juli 2009, för perioden fr.o.m 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

- resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

3. Sjöfartsverket ska utreda hur myndigheten i sin verksamhet kan beakta de särskilda förutsättningar och behov som gäller för turistnäringen och hur myndigheten kan bidra till en positiv utveckling av denna. I detta ingår att analysera möjligheten för Sjöfartsverket att medverka till en ökad tillgänglighet till resmålet Sverige och olika destinationer i landet. En bedömning ska göras av eventuella ekonomiska konsekvenser som detta kan medföra för Sjöfartsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2008.

4. Sjöfartsverket ska för TEN-hamnar i södra Sverige studera risken för avstängning av hamnar till följd av högre vattenstånd och eventuellt ökade vindar samt vid behov ge förslag till åtgärder. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 oktober 2008.

5. Sjöfartsverket ska bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 5 maj 2008 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2007.

6. Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Sjöfartsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket19 761
ap.4Sjöfartsverket (ram)19 761

36:6

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket211 224
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)211 224

Villkor för anslag 36:6

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte ska belasta handelssjöfarten.

3. Sjöfartsverket ska betala totalt 800 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

36:7

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 36:7

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

36:8

Sjöfartsregistret (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket5 980
ap.1Sjöfartsregistret (ram)5 980

Villkor för anslag 36:8

ap.1 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.45933 %0
36:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.103 %0
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.103 %0
36:8 Sjöfartsregistret
ap.11793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav AFF350 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet480 21623 3351 405 0601 310 62194 439597 990
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till minst 30 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet.1997/98:TU1, rskr.1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2008 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2008, utöver utdelning inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

7. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

8. Sjöfartsverket får under år 2008 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22 avsnitt 7.6.3, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

9. Sjöfartsverket ska förvalta de medel som återbetalats till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen ska efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

10. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

11. Sjöfartsverket får använda högst 2 280 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter mm., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Sjöfartsverket ska lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2008.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Pia Stork Edhall
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet /ADM
Näringsdepartementet/SAM
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Naturvårdsverket
Rikstrafiken
Rederinämnden
Statens institut för kommunikationsanalys
Handisam
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/ESA

Senast uppdaterad: