Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2007-10-25
Fö2007/2406/CIV
Statens räddningsverk
(M116)
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens räddningsverk
Riksdagen har beslutat om Statens räddningsverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens räddningsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSkydd mot olyckorRäddningsinsatser
Olycksförebyggande verksamhet
Risk- och säkerhetsutbildning
Tillsyn
Internationella räddningsinsatser samt förtroendeskapande verksamhet
Svåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga
TotalförsvarDet civila försvaretFörsvarsförmåga
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteInternationella bistånds- och räddningsinsatser

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål A

Målet är att bidra till att konsekvenser av olyckor minimeras genom att samhället har förmåga att bedriva effektiva räddningsinsatser.

1. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • Vilka åtgärder som vidtagits för att stödja och utveckla räddningstjänstens förmåga att inom godtagbar tid effektivt genomföra räddningsinsatser.

 • Vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna så att antalet anställda kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund ökar i räddningstjänsten.

2. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa de utbetalningar till kommuner som sker enligt 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med angivande av ändamålet för respektive utbetalning.

Mål B

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till kommunernas förmåga att bekämpa olja som kommer till land från utsläpp av olja till sjöss. I enlighet med berörda myndigheters plan för oljeskadeskyddet inför 2010 skall förmågan successivt höjas till att kunna bekämpa större utsläpp. Materiel för nationellt behov skall även kunna användas för att lämna stöd i händelse av större utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen inom ramen för de internationella överenskommelser som Sverige ingått.

3. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • vidtagna åtgärder samt analys av hur åtgärderna bidragit till att nå målet för verksamhetsgrenen,

 • en bedömning av Statens räddningsverks förmåga och brister vad gäller att lämna materiellt stöd till kommunerna,

 • antal genomförda räddningstjänst- och saneringsinsatser där Statens räddningsverk bidragit med materiel samt

 • antal genomförda insatser där stöd lämnats eller tagits emot inom ramen för internationellt samarbete.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Olycksförebyggande verksamhet

Mål

Målet är att bidra till att minska antalet olyckor och att minimera konsekvenserna av olyckor för människors liv, hälsa samt för miljö och egendom, genom att utveckla och stödja det förebyggande arbetet inom området.

Statens räddningsverk skall stimulera ett brett samhällsinriktat säkerhetsarbete genom främjande av den enskilda människans förmåga att förebygga olyckor och att hantera olyckor som inträffar.

4. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • det förebyggande arbetet samt en bedömning av hur åtgärderna bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen,

 • erfarenheterna av genomförandet av lagen om skydd mot olyckor samt ändringar i Sevesolagstiftningen,

 • vilka insatser som vidtagits för att på ett övergripande plan samordna sektorsmyndigheterna och vara pådrivande i barnsäkerhetsarbetet samt hur barns och ungas inflytande säkerställts och fördjupats i arbetet inom myndighetens råd för barnsäkerhet,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att stödja och utveckla kommunernas förmåga att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att vidta förebyggande åtgärder och handla på ett sådant sätt att skadorna minimeras om en brand eller annan olycka inträffar.

 • Statens räddningsverk skall senast den 17 september 2007 redovisa arbetsläget när det gäller verksamheter som skall ha externa planer för räddningstjänsten enligt direktiv 96/82/EG (Seveso II).

5. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa de bidrag som olika ideella organisationer tilldelats efter ansökan, från anslag 7:4 Samhällets skydd mot olyckor för att stärka den enskilda människans förmåga. Vidare skall Statens räddningsverk redovisa motiv för bidragen och vilken verksamhet hos organisationerna som motiverat bidraget. Statens räddningsverk skall bedöma hur organisationernas verksamhet bidragit till målet för verksamhetsgrenen.

6. Återrapportering

Statens räddningsverk skall med underlag från Nationellt centrum för lärande från olyckor, redovisa en samlad bild och bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. Av redovisningen skall samverkande myndigheters bedömning av arbetet vid Nationellt centrum för lärande från olyckor framgå.

7. Återrapportering

Statens räddningsverk skall översiktligt redovisa de viktigaste åtgärderna samt en bedömning av hur myndighetens arbete med att stödja kommunerna i utvecklingen av de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor fortskrider.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Risk- och säkerhetsutbildning

Mål

Målet är att Statens räddningsverk skall bedriva risk- och säkerhetsutbildning som är kvalitetssäkrad och anpassad till avnämarnas behov för att ge förutsättningar att öka säkerheten.

8. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa hur kvalitetssäkringen i utbildningsverksamheten säkerställs.

9. Återrapportering

Verksamheten vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) skall särredovisas uppdelad på anslagsfinansierad utbildning och avgiftsfinansierad utbildning.

Anslagsfinansierad utbildning skall redovisas uppdelad i tvåårig utbildning i skydd mot olyckor, utbildning för räddningsinsats samt vidareutbildning.

Avgiftsfinansierad utbildning skall redovisas separat med uppdelning på kostnader och intäkter. Av redovisningen skall framgå vilken utbildning som avses.

10. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i planeringen och genomförandet av utbildningarna vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS).

1.1.1.4

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Målet är att Statens räddningsverk genom sin tillsynsverksamhet skall följa upp, granska och utvärdera verksamheten inom ansvarsområdet så att den bidrar till att olyckor förebyggs och att hanteringen av de olyckor som inträffar sker på ett sådant sätt att skadorna minimeras.

11. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa inriktning, omfattning och resultat av genomförd tillsyn och tillsynsvägledning enligt tillämplig lagstiftning.

12. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa en bedömning av hur länsstyrelsernas tillsynsverksamhet inom området skydd mot olyckor har anpassats till lagen om skydd mot olyckor.

13. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa de insatser avseende marknadskontroll som genomförts för att säkerställa att de produkter som faller inom myndighetens ansvarsområde och som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav samt resultatet av och kostnader för dessa insatser.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Internationella räddningsinsatser samt förtroendeskapande verksamhet

Mål A

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till att rädda liv och miljö samt lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

14. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast två månader efter avslutad insats skall en preliminär sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa erfarenheter från insatsen samt redogöra för genomförd verksamhet med angivande av mål och måluppfyllelse. För genomförd insats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser, utbildningar och övningar.

 • Under året genomförd verksamhet skall redovisas samt hur utformning och innehåll har utvecklats och förändrats avseende insatser och beredskap.

 • En bedömning skall göras av hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

15. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa omfattning av, kostnader för och finansiering av beredskapen för att kunna bistå vid internationella räddningsinsatser inklusive utbildning av personal. Räddningsverket skall även redovisa omfattningen av överförd militär överskottsmateriel som är avsedd för insatser inom verksamhetsgrenen.

16. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om genusperspektiv inom internationell krishantering.

Mål B

Målet är att den internationella förtroendeskapande verksamheten skall utvecklas inom områdena skydd mot olyckor och beredskap mot svåra påfrestningar. Särskild vikt skall läggas vid att utveckla och fördjupa samarbetet med länderna i Sveriges närområde inklusive EU:s grannländer samt södra Kaukasus och centralasien.

17. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa genomförd verksamhet.

Mål C

Målet är att Statens räddningsverk skall stärka förmågan att med kort varsel i ett inledande skede stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet.

18. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa arbetet med att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, stärka förmågan att stödja utlandsmyndigheter och nödställda.

19. Återrapportering

Statens räddningsverk skall senast två månader efter en genomförd insats att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet lämna en sammanfattande bedömning till Regeringskansliet (Försvarsdepartmentet).

1.1.2

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Statens räddningsverk skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

20. Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall Statens räddningsverk redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig, förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter har haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa har haft på förmågorna skall särredovisas.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Försvarsförmåga

Försvarsförmåga

Verksamheten skall anpassas utifrån inriktning och hot- och riskbedömning enligt utskottsbetänkande 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143 med anledning av proposition Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5). Verksamheten skall, främst genom planering, bedrivas så att en god försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

21. Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga skall Statens räddningsverk redovisa förmågan att genom planerade åtgärder säkerställa att samhällets och människornas behov kan tillgodoses även vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp eller krig. Vidare skall återrapporteringen i samhällsviktig verksamhet redovisa planerade åtgärder för att samhället skall ha en god förmåga vid höjd beredskap. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa har haft på förmågorna skall särredovisas.

1.3

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.3.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1.1

Verksamhetsgren Internationella bistånds- och räddningsinsatser

Mål A

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

22. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast två månader efter avslutad insats skall en sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa efarenheter från insatsen samt redogöra för genomförd verksamhet med angivna mål och måluppfyllelse. För genomförd biståndsinsats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser, utbildningar och övningar.

 • Under året genomförd verksamhet skall redovisas samt hur utformning och innehåll har utvecklats och förändrats avseende insatser och beredskap.

 • En bedömning skall göras av hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

23. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa omfattning av, kostnader för och finansiering av beredskapen för att kunna bistå vid internationella biståndsinsatser inklusive utbildning av personal.

24. Återrapportering

Räddningsverket skall redovisa omfattningen av under 2007 överförd militär överskottsmateriel som är avsedd för insatser inom verksamhetsgrenen.

25. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering.

26. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka analys och informationsinhämtning avseende säkerhetssituationen för personal i insatser.

Mål B

Som Sveriges operativa aktör för internationella humanitära minhanteringsinsatser är målsättningen med Statens räddningsverks verksamhet att undanröja de hot som minor och oexploderad ammunition (OXA) utgör mot befolkningen i drabbade länder. Arbetet skall vara integrerat med andra intressenters verksamhet på området, såsom nationella myndigheter och adekvata FN-organ. Statens räddningsverk skall kunna stödja FN och andra organ vid humanitära minhanteringsinsatser. Då gemensamma berörningspunkter föreligger, skall samverkan ske med andra nationella myndigheter, så som Totalförsvarets Ammunitions- och Minröjningscentrum (SWEDEC), detta för att säkerställa en bred svensk kompetensutveckling inom området humanitär minhantering.

27. Återrapportering

Räddningsverket skall redovisa genomförda insatser och genererad utveckling inklusive den samverkan som skett internationellt samt nationellt.

Mål C

Målet är, att inom ramen för den långsiktiga biståndsverksamheten, stärka katastrofberedskap i andra länder i syfte att förebygga katastrofers skadeverkningar, stödja tidig återuppbyggnad efter katastrofer samt stödja civila insatser för konflikthantering.

28. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast två månader efter avslutad insats skall en sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa insatsens nytta samt redogöra för genomförd verksamhet med angivande mål och måluppfyllelse. För genomförd insats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser, utbildningar och övningar.

 • Räddningsverket skall redovisa hur utformning och innehåll utvecklats avseende insatser och beredskap.

29. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering.

30. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka analys och informationsinhämtning avseende säkerhetssituationen för personal i insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål (investeringsplan)

Målet för Statens räddningsverks investeringar är att de skall följa investeringsplanen.

31. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa investeringarnas utfall i förhållande till investeringsplanen. I de fall utfallet skiljer sig från investeringsplanen skall detta kommenteras och motiveras.

Mål (forskning)

Målet för den forskning som Statens räddningsverk initierar och bidrar till är att erhålla ny kunskap som bidrar till att förebygga olyckor och höja samhällets förmåga att hantera olyckor. Forskningen skall bedrivas enligt Statens räddningsverks forskningsstrategi, vara samverkansinriktad och bedrivas så att god vetenskaplig kvalitet säkerställs.

32. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa en sammanställning av pågående och under 2007 påbörjade forskningsprojekt samt på vilket sätt forskningen bedöms bidra till att uppnå målet. Statens räddningsverk skall också redovisa genomfört arbete och framtida förutsättningar avseende ökad samfinasiering och samordning inom forskning för skydd mot olyckor.

Mål (Jämlikhet och jämställdhet)

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Statens räddningsverk främja jämlikhet och jämställdhet, t ex genom att verka för en jämn könsfördelning. Hinder för att nå denna målbild, såsom diskriminering och trakasserier, skall motverkas aktivt.

33. Återrapportering

Statens räddningsverk skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall innehålla; en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling; en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen skall framgå hur Statens räddningsverk arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Av redovisningen skall framgå hur Statens räddningsverk verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

Mål (övrigt)

34. Återrapportering

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten även innehålla redovisning av:

· väsentliga avvikelser i förhållande till mål per verksamhetsgren och

· väsentliga avvikelser i förhållande till budget samt budget för avgiftsbelagd verksamhet.

35. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

 • 23 januari
 • 7 mars
 • 2 maj 
 • 2 augusti 
 • 30 oktober 

Mål (skogsbrandsflyg)

Statens räddningsverk skall säkerställa att det i tillräcklig utsträckning genomförs skogsbrandsflyg i landet.

3

Organisationsstyrning

36. Statens räddningsverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

37. Statens Räddningsverk skall redovisa erfarenheter av införandet av studiemedelsberättigande sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande samt samhällsinriktat säkerhetsarbete.

38. I de fall Statens räddningsverk beslutar i enlighet med 6§ förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk om insats för räddnings- och katastrofinsatser i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, skall finansiering ske i enlighet med föreskrifter i regleringsbrevet för utgiftsområde 5 anslaget 5:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet. Statens räddningsverk skall före beslut om insats, utöver vad som följer av myndighetens instruktion, informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

4

Uppdrag

39. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Statens räddningsverk i budgetunderlaget för 2008 lämna underlag för investeringsplan för perioden 2008-2010 enligt följande uppställning.

(tkr)


Anskaffat t.o.m. 2006 

Utfall  2006

Prognos 2007

Budget 2008

Beräknat 2009

Beräknat 2010

InvesteringarSumma förvaltningsinvesteringarFinansieringSumma finansiering40. I budgetunderlaget för 2008 skall Statens räddningsverk redovisa:

 • utveckling och inriktning för verksamheten i valda delar,

 • budget för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) med separat avgiftsbudget,

 • budget för Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) med separat avgiftsbudget samt

 • läget vad gäller avveckling av lokaler och personal.

41. I budgetunderlaget för 2008 skall Statens räddningsverk lämna underlag till beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet enligt följande uppställning.

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare

Tjänsteexport

Konferens- och internattjänster

Fortbildning och uppdragsutbildning

Internationella insatser

Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Oljeskadeersättning enligt sjölagen (1994:1009)

Summa

Belopp angivna i tkr

42. Statens räddningsverk skall i samverkan med berörda myndigheter och organisationer vidta åtgärder för att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor och påbörja inrättandet av en sk nationell plattform. Åtgärderna skall syfta till att uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action.

43. Statens räddningsverk skall den 1 oktober 2006 rapportera till Kemikalieinspektionen, som är nationell kontaktpunkt för den globala kemikaliestrategin, vilka av de mål och aktiviteter i handlingsplanen inom den globala kemikaliestrategin som anses uppnådda inom ramen för Statens räddningsverks ansvarsområde. Statens räddningsverk skall också rapportera hur målen uppnåtts samt vilka av målen som kommer att tas om hand genom myndighetens planerade verksamhet.

44. Statens räddningsverk skall redovisa vilka bestämingsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken som myndigheten anser som särskilt viktiga samt ange inom vilka områden och på vilka beslutsunderlag man genomfört hälsokonsekvensbedömningar. Redovisning skall ske till regeringen (Socialdepartementet) och till Statens folkhälsoinstitut senast den 28 december 2007.

45. Statens räddningsverk skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (försvarsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Statens räddningsverk skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (försvarsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Statens räddningsverk skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 redovisa för Regeringskansliet (försvarsdepartementet) ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Vidare skall Statens räddningsverk senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader, redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk39 850
ap.1Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (ram)39 850

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Anslaget skall användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor.

7:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk39 080
ap.1Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)39 080

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslaget skall användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

2. Anslaget skall användas för Statens haverikommissions utgifter för särskilda utredningskostnader för sådana ärenden som inte är försvars- eller järnvägsrelaterade och som inte heller utgör civila sjöfarts- eller luftfartsärenden. Statens räddningsverk skall efter rekvisition från Statens haverikommission ersätta kostnader för utredningar av allvarliga olyckor och tillbud enligt ovan.

3. Statens räddningsverk skall efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

4. Anslaget får användas för kostnader i ett initailt skede för räddningstjänstinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU. Anslaget skall endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen skall sedan betala motsvarande belopp till Statens räddningsverk.

7:4

Samhällets skydd mot olyckor (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk669 489
ap.1Förvaltning (ram)649 489
ap.3Nationellt centrum för lärande från olyckor (ram)20 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Förvaltning

1. Anslagsposten får användas för utgifter inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar i enlighet med förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk.

2. Högst 20 000 000 kronor får användas för finansiering av beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser inom ramen för EU-samarbetet och NATO/PFF. Dessutom finansieras kostnader för beredskap och indirekta kostnader beträffande verkets förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas.

3. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

4. Högst 20 000 kronor får användas för utbetalning av stipendier.

5. Anslagsposten får användas för att finansiera samt för att lämna bidrag till forskning och utveckling som bedrivs av annan huvudman.

6. Anslagsposten får användas för att stödja informationssatsningar och utvecklingsverksamhet inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

7. Anslagsposten får användas för finansiering av anläggningstillgångar som skall användas i internationella insatser inom ramen för EU-samarbetet och NATO/PFF och för beredskap beträffande verkets förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas.

8. Anslagsposten får användas för ersättning till länsstyrelserna för uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Statens räddningsverk skall efter rekvisition utbetala ersättning till länsstyrelserna enligt följande.

· 20 000 kronor per anläggning och år i den högre kravnivån samt

· 25 000 kronor per prövning i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken.

9. Av anslagsposten får högst 37 000 000 kronor användas för ersättning till ideella organisationer för främjande av den enskilda människans förmåga. Statens räddningsverk skall som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna. Av villkorets 37 000 000 kronor får högst 3 000 000 kronor användas till uppdraget (Fö2006/2108/CIV) att genomföra försöksverksamhet gällande utbildning av frivilliga.

10. Följande inriktning skall gälla för Statens räddningsverks investeringsplan avseende Skydd mot olyckor under perioden 2007-2009.

(tkr)


Total kostnad

Anskaffat t.o.m. 2005

Prognos 2006

Budget 2007

Beräkn. 2008

Beräkn. 2009

Övriga förvaltnings-investeringar

177 915

116 115

12 850

17 750

15 750

15 450

Internationell verksamhet

102 317

58 317

11 000

11 000

11 000

11 000

Investeringar i CRS

472 029

346 644

29 300

33 185

31 450

31 450

Investeringar i inomhus-varning

33 910

33 910

Summa investeringar

786 172

554 987

53 150

61 935

58 200

57 900

Lån

724 455

493 270

53 150

61 935

58 200

57 900

Anslag

61 716

61 716

0

0

0

0

Summa finansiering

786 171

554 986

53 150

61 935

58 200

57 90011. Anslagsposten får användas för att täcka fasta kostnader som hänför sig till utredning av andra allvarliga olyckor än luftfartsolyckor samt civila sjöfarts- och järnvägsolyckor. Högst 3 360 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission. Särskilda utredningskostnader finansieras via anslag 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.

12. Av anslagsposten får 300 000 kronor endast användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Statens räddningsverks ansvarsområde.

13. Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

ap.3 Nationellt centrum för lärande från olyckor

Anslagsposten får användas för att täcka kostnader som hänför sig till Nationellt centrum för lärande från olyckors verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.13 9853 %0
7:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.12 1083 %0
7:4 Samhällets skydd mot olyckor
ap.119 4823 %0
ap.36033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.125 00015 00010 0002009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)876 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)84 301
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Statens räddningsverk disponerar under 2007 en låneram om  216 500 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Finansiering av beredskapsinvesteringar

Statens räddningsverk disponerar under 2007 en låneram om 660 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens räddningsverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2555 790
2007-02-2555 790
2007-03-2555 790
2007-04-2555 790
2007-05-2555 790
2007-06-2555 790
2007-07-2555 790
2007-08-2555 790
2007-09-2555 790
2007-10-2555 790
2007-11-2555 790
2007-12-2555 799
Summa669 489
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens räddningsverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:4 ap.1Förvaltning
7:4 ap.3Nationellt centrum för lärande från olyckor

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare8 2702443 3003 30008 514
Tjänsteexport9891 86322 90021 5001 4004 252
Konferens- och internattjänster-18 358-1 26739 10038 900200-19 425
Fortbildning och uppdragsutbildning1 220-66927 80028 100-300251
Internationella insatser4151 500250 000250 00001 915
Summa-7 4641 671343 100341 8001 300-4 493
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor25520016 000016 00016 000
Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Summa0016 000016 00016 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från internationella insatser minst skall täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna får finansieras från anslaget 7:4 Samhällets skydd mot olyckor och från det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8:1:4 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Fortbildning och uppdragsutbildning, konferens- och internattjänster, intyg för förare och säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods och internationella insatser får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens räddningsverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens räddningsverk.

2. Avgifter som tas ut med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor skall redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det bokförda värdet av anslagsfinansierad övertalig beredskapsmateriel som säljs skall redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. I de fall den övertaliga materielen från beredskapslagren som säljs är lånefinansierad skall ett eventuellt överskott vid årets slut redovisas mot samma inkomsttitel.

4. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

6. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Statens räddningsverk även ta ut avgifter för platsannonser i tidningen Sirenen. Inkomsterna disponeras av Statens räddningsverk. Avgifternas storlek bestäms av Statens räddningsverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7. Avgiftsintäkter från internationella bistånds- och räddningsinsatser skall redovisas brutto mot det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8.1.4 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk. Avgiftsintäkter från övriga internationella insatser ska redovisas mot anslaget 7:4, samhällets skydd mot olyckor ap. 1.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras229 470
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Vid förebyggande verksamhet i samband med internationella naturkatastrofer skall inte tjänsteexportförordningens (1992:192) regler tillämpas vid projekt som finansieras av svenska biståndsmedel.

2. Vid utvecklingsinsatser i biståndsländer, samt i andra länder som Sida samarbetar med skall inte tjänsteexportförordningens (1992:192) regler tillämpas.

3. Statens räddningsverk medges undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser finansiering av andningsskydd införskaffade före 2002.

4. Statens räddningsverk behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Anläggningstillgångar som används eller som skall användas vid sådana insatser får i stället finansieras från det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8.1.4 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Statens räddningsverk med undantag från 20 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Statens räddningsverk ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

5. Överskottsmateriel som Statens räddningsverk tar emot från Försvarsmakten och övertalig civilförsvarsmateriel får skänkas bort i samband med internationella insatser och skall därför inte ha något bokfört värde.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Anna Sandahl
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/MR
Näringsdepartementet/NE
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: