Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2007-12-19
N2007/9998/FIN
N/2007/2307/FIN
N/2007/1035/FIN m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges geologiska undersökning m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/2008:NU1, rskr. 2007/2008:98)   .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Sveriges geologiska undersökning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap och företagandeGeologisk informationsförsörjning
Hållbar naturresursanvändning
Innovation och förnyelseKunskapsutveckling
Regler, tillstånd och tillsynBergsstaten

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

Återrapportering

Beskrivning och analys av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet samt hur arbetet har bidragit till att skapa fler sysselsättningstillfällen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Geologisk informationsförsörjning

Mål

SGU ska bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk information, förvalta och utveckla insamlad information i syfte att öka tillgängligheten till och användbarheten av denna samt på ett effektivt och kundanpassat sätt tillgodose samhällets behov av geologisk information.

Vid utgången av år 2008 ska digitala geologiska databaser innehålla:

- översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inklusive kontinentalsockeln,

- översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden,

- översiktlig information i befolkningstäta respektive malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden,

- detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inklusive kontinentalsockeln) och grundvattenförhållanden,

- detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden och jordarterna.

SGU ska vidare genom en behovsprövad kartering inom landets mest prospekteringsintressanta områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser med berggrundsgeologisk och flyggeologisk information enligt lokal modell samt markgeokemisk information enligt regional modell. Härvid ska särskilt till 2014

- berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Norrbottens, Västra Götalands och Södermanlands län.

Till 2012 flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information ha samlats in till databas motsvarande 50 procent av ytan inom de områden där information idag saknas eller behöver uppdateras.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt översiktlig modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Bergslagen och Norrbotten.

Genom en behovsprövad kartering inom främst landets befolkningstäta (större befolkningskoncentrationer utöver de områden som ingår i planmålet 2008) och kustnära områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser med berggrundsgeologisk, jordartsgeologisk, hydrogeologisk och maringeologisk information enligt lokal modell samt markgeokemisk information enligt regional modell. Härvid ska särskilt till 2014

- berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Västra Götalands, Värmlands, Stockholms och Hallands län,

- jordartsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden inom Västernorrlands, Västra Götalands, Hallands, Blekinge och Kalmar samt Jönköpings län,

- hydrogeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för de viktigaste grundvattenförekomsterna inom prioriterade grundvattenområden,

- maringeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas inom prioriterade områden längs den svenska kustzonen.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioriterade områden på Öland och Gotland, Västra Götaland - Karlstadregionen samt längs Upplands- och Västernorrlandskusten.

Återrapportering Geologisk verksamhet

SGU ska redovisa insatser och resultat inom arbetet med insamling, förvaltning och tillhandahållande av grundläggande geologisk information. SGU ska härvid särskilt redovisa följande:

- under året genomförd insamling av geologisk information till arkiv och databaser i förhållande till uppställda mål,  

- kundnöjdhet,

- planerad insamling av grundläggande geologisk information mot uppställda mål. Redovisningen ska göras i budgetunderlaget för 2010-2012,

- sådana förändringar av betydelse i samhällets behov av geologisk information som har föranlett omprioriteringar i verksamhetsplanen,

- viktigare insatser för ett effektivare tillhandahållande och en ökad användning av geologisk information,

- exempel på användning och vidareutnyttjande av SGU:s grundläggande geologiska information samt effekterna i samhället.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Hållbar naturresursanvändning

Mål

SGU ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. I detta ingår att följa utvecklingen inom mineralsektorn och marknadsföra Sverige som prospekteringsland samt att i övrigt förenkla för företagen att bedriva prospektering i Sverige genom att ge vägledning till och tillgodose företagens behov av prospekteringsinformation.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål ska SGU verka för att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och delmålet om naturgrusanvändning under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. SGU ska vidare bidra till att delmålen om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås, dels genom att inventera samt genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar, dels inom ramen för samverkan med Naturvårdsverket.

SGU ska bidra med stöd och underlag till vattenmyndigheterna, för ett hållbart nyttjande av landets grundvattenresurser och inom ramen för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja ska avvecklas och miljösäkras. SGU ska vidare bedriva en miljö- och funktionskontroll av genomförda avvecklingsåtgärder vid dessa anläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, genomföra nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder samt förvalta återstående fastighetsinnehav.  

Återrapportering Hållbar naturresursanvändning

SGU ska redovisa genomförda insatser för att marknadsföra Sverige som prospekteringsland samt redogöra för lämnad service till prospekteringsföretagen.

SGU ska redogöra för handlagda ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln samt utfört föreskriftsarbete och viktigare remissyttranden.

SGU ska redovisa insatser och resultat för att uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, delmålet om naturgrusanvändning inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt delmålen om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

SGU ska beträffande statens anläggningar för civila beredskapslager av olja redovisa vidtagna miljösäkringsåtgärder och dess effekter. SGU ska vidare redovisa insatser och resultat av genomförd miljö- och funktionskontroll vid avvecklade anläggningar och Adak samt redogöra för fastighetsförvaltning och viktigare åtgärder.

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling

Mål

SGU ska främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

SGU ska utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU samt, i den omfattning som bedöms lämplig utifrån SGU:s mål och uppgifter i övrigt, medverka i internationellt samarbete och utvecklingsprojekt. SGU ska sträva efter en ökad samfinansiering av utvecklingsprojekt.

Återrapportering Kunskapsutveckling

SGU ska redovisa:

- FoU-verksamhetens omfattning, inklusive insatser och resultat i bidragsfinansierade utvecklings- och samarbetsprojekt,

- väsentliga externa och interna projekt som fått stöd samt antalet projektledare fördelat på kvinnor och män för extern respektive intern FoU,  

- förändringar eller effektiviseringar som genomförts i SGU:s övriga verksamheter som ett resultat av den interna FoU-verksamheten.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

SGU ska redovisa:

- genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd samt inkomna ansökningar,

- meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning,

- genomförd informationsverksamhet,

- de åtgärder som vidtagits inom Bergsstaten avseende Kiruna och Gällivare kommuner.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Mål

Uppdragsverksamhet vid SGU ska bidra till uppfyllandet av målen för SGU:s verksamhetsgrenar Geologisk informationsförsörjning, Hållbar naturresursanvändning och Kunskapsutveckling. Uppdragen ska bidra till en ökad samverkan med andra myndigheter och inriktas mot att inte konkurrera med privata aktörer.

Det ekonomiska målet för tjänsteexportverksamheten ska vara full kostnadstäckning. Senast år 2011 ska det ackumulerade underskottet i verksamheten vara täckt.

Återrapportering

SGU ska redovisa:

- Insatser och resultat i uppdragsverksamheten.

- Uppdragsvolym i termer av intäkter, kostnader och arbetad tid.

- Kundstruktur, kundnytta och kundnöjdhet.

- Effekter på myndighetsverksamheten, i vilken utsträckning uppdragsverksamheten bidragit till målen för de olika verksamhetsgrenarna och eventuell konkurrenspåverkan.

Övriga återrapporteringskrav

SGU ska redovisa exploateringsläget samt problem och möjligheter med avseende på användningen av landets mineralresurser i ett hållbarhetsperspektiv.

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom sina verksamhetsområden som EU arbetat med under året. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

Prognostillfällen

SGU ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

09 maj

01 augusti 

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Kvalitetsutveckling och IT

SGU och Bergsstaten ska bedriva en verksamhet med integrerade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

 Till 2010 ska SGU:s informationshantering effektiviseras genom införande och successivt utvecklande av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Detta ska medge en säker digital hantering av ostrukturerad information genom hela dess livscykel. SGU ska i sin IT-strategiska handlingsplan planera för införande av automatisk ärendehantering senast 2010.

4

Uppdrag

Redovisning av användning av medel från utgiftsområde 20

SGU ska för 2008 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. från utgiftsområde 20 under perioden 2001 – 2008. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2009.

SGU ska redovisa resultatet av arbetet inom ramen för de medel som myndigheten disponerar från UO20, anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, samt ge förslag till en plan för utformningen av det fortsatta arbetet med de områden där staten bedrivit verksamhet. Redovisningen ska lämnas i separat rapport till Miljödepartementet och Näringsdepartementet senast den 30 april 2008.

Regelförenkling

SGU ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. SGU ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.  

SGU ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på SGU samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Mineralersättning

Bergsstaten ska göra en bedömning av hur stora statens intäkter från mineralersättning enligt minerallagen (1991:45) kommer att bli och när sådana intäkter blir aktuella. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen som avlämnas för åren 2009-2011.

Minerallagens avgifter

Antalet tillstånd som beslutas av Bergmästaren har ökat kraftigt. Detta har i motsvarande mån medfört ökning av de medel som levererats till inkomsttitel 2528:Avgifter vid Bergsstaten. Mot denna bakgrund ska Bergsstaten göra en bedömning av tillståndsnivån för åren 2009-2012 samt balansen mellan kostnader och intäkter för tillstånden. Bergsstaten ska analysera möjligheterna till nedsättning av avgifterna. Uppdraget ska redovisas i budgetunderlaget för år 2009-2011.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning170 946
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)170 946

Villkor för anslag 38:5

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget disponeras för myndighetsverksamhet inom SGU och Bergsstaten.

38:6

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 364
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 364

Villkor för anslag 38:6

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

38:7

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning11 868
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)11 868

Villkor för anslag 38:7

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.15 1283 %0
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.11613 %0
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.11 187Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 0002 0004 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)27 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2514 246
2008-02-2514 246
2008-03-2514 246
2008-04-2514 246
2008-05-2514 246
2008-06-2514 246
2008-07-2514 246
2008-08-2514 246
2008-09-2514 246
2008-10-2514 246
2008-11-2514 246
2008-12-2514 240
Summa170 946
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten ska inte komma i konflikt med SGU:s uppgifter som förvaltningsmyndighet. Uppdragsverksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för:

- färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd i övrigt till vattenmyndigheterna,  

- analys och konvertering av vissa havsmiljödata, 

- inventering och genomförande av ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SGU undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Avseende tjänsteexportverksamheten undantas SGU från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om krav på lönsamhet.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Hedvig Landahl
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA, ESA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/A, NA
Näringsdepartementet/SAM, ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 23, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/9998/FIN
N/2007/2307/FIN
N/2007/1035/FIN
N2007/10294/SAM(delvis)

Senast uppdaterad: