Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
26

2006-02-02
M2005/6490/Hm
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande skall gälla för verksamheten inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Forskningen som stöds skall vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds,

- hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Mål 2

Rådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och stödja angelägen mång- och tvärvetenskap.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta,

- hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, samt

- i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Mål 3

Rådet skall öka sina insatser för att ge nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar.

Mål 4

Rådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation och antalet prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 40 procent,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål 5

Rådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål 6

Rådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- motiven och kostnaderna för samt nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationer som rådet deltar i,

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som använts,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet har samverkat med andra organisationer när det gäller hållbar global utveckling.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Rådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.

Återrapportering

Rådet skall redovisa utförda analyser och utvärderingar samt vilka konsekvenser dessa får för rådets arbete.

Mål 2

Rådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer, utförare av forskning och berörda näringar bidra till en god samordning av forskningsresurserna och en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts och vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt redovisa en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Mål 3

Rådet skall särskilt följa verksamheten vid branschforskningsinstitut och övriga intressenter inom den samfinansierade forskning som bedrivs med stöd från rådet. Formas skall därvid verka för att samverkan och samfinansiering med andra finansiärer ökar i omfattning.

Återrapportering

Rådet skall redovisa hur verksamheten har utvecklats.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Information om forskning samt forskningsresultat som erhållits genom rådets forskningsfinansiering skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

2

Övriga mål och återrapportering

1. Rådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer, samt

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

2. Rådet skall redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren.

3. Rådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

4. Rådet skall säkerställa att det finns underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömning av forsknings- och forskartjänstansökningar.

5. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet samverkat med Statens energimyndighet i frågor som rör energianvändning i byggnader

6. Rådet skall medverka och delta i arbetet med Bygga-bo-dialogen. Rådet skall återrapportera gjorda insatser till regeringen i enlighet med regeringsbeslut den 15 april 2004 (dnr M2004/1165/Knb).

7. Rådet skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

8. Rådet skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer och forskarskolor i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

Rådet skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett.

Rådet bör i tillämpliga delar i sin verksamhet utgå ifrån de forskningsprogram och forskningsstrategier som rådet utarbetat.

9. Rådet skall redovisa insatserna när det gäller forskningsstödet för hållbar utveckling inom den gröna sektorn i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80).

10. Rådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.

11. Rådet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

4

Uppdrag

1. I anslutning till mål 4 under VG Forskningsstöd ges forskningsråden och Vinnova ett fördjupat jämställdhetsuppdrag. Rådet skall ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre jämställdhetsarbetet. Rådet skall redovisa arbetet med jämställdhetsstategin, inklusive bakgrundsanalys, till regeringen senast den 1 november 2006.

2. Formas och Vinnova skall tillsammans utarbeta en forskningsstrategi för miljöteknik i samråd med näringslivet och andra berörda aktörer. Förutsättningarna för samfinansierad forskning mellan staten och näringslivet skall belysas samt hur små och medelstora företags medverkan skall kunna underlättas. Strategin skall beakta de prioriteringar som finns i ETAP samt möjligheterna till samverkan med SWENTEC och Nuteks program för miljödriven affärsutveckling. Forskningsstrategin skall redovisas senast den 1 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

26:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande42 856
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)42 856

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

26:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande321 838
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)321 838

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget skall finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 13,5 miljoner kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Minst 10 miljoner kronor skall användas för forskning om marin miljö.

3. Minst 90 miljoner kronor skall användas för forskning om biologisk mångfald, klimat och forskning till stöd för en ekologisk hållbar utveckling.

4. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 2863 %0
26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.19 6553 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apÅrAnslagstyp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.2ram
26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.1780 000340 000440 0002 011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 340 miljoner kronor under 2007, högst 340 miljoner kronor under 2008 och 100 miljoner kronor under perioden 2009-2011.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 571
2006-02-253 571
2006-03-253 571
2006-04-253 571
2006-05-253 571
2006-06-253 571
2006-07-253 571
2006-08-253 571
2006-09-253 571
2006-10-253 571
2006-11-253 571
2006-12-253 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter

Forskningsrådet får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt expertuppdrag som är förenliga med rådets verksamhet. Rådet får ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med rådets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av rådet. Intäkterna disponeras av rådet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Rådet undantas från bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om myndigheters investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål för kostnader enligt regeringens beslut den 20 oktober 2005 (dnr Ju2005/8798/DOM) i samband med flytt till nya lokaler.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Erik Arnberg
Kopia till
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevision SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet