Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
42

2005-12-20
Jo2005/2903
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 26:1 och 26:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:2 och anslaget 26:1 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 251 737
ap.1 Forskningsstöd (ram) 251 737

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Forskningsstöd

1. Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inte annat anges.

2. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Anslagsposten skall finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 5 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

4. Anslagsposten skall finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 23 000 000 kronor. Härav skall efter rekvisition utbetalas 500 000 kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. Verksamheten skall redovisas till forskningsrådet.

5. Anslagsposten skall finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 43 600 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

6. Medel för stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning skall efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (SkogForsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut. Utbetalning förutsätter av regeringen godkända avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut.

7. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet skall betalas ut för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Medel får även, efter ansökan och sedvanlig prövning, utbetalas till enskilt företag.

8. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet skall betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 1 177
ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram) 1 177

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Anslaget skall utbetalas med högst en fjärdedel av anslagsbeloppet 1 177 000 kronor per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redovisning av verksamheten skall göras till forskningsrådet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.1 7 552 3 % 0
26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.1 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
26:1 ap.2 26:1 ap.1 100 %
26:1 ap.3 26:1 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap År Anslagstyp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.2 ram
ap.3 ram
26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.2 obetecknat

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
26:1 ap.1 630 000 275 000 355 000 2011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 275 000 000 kronor 2007, högst 270 000 000 kronor 2008 och högst 85 000 000 kronor därefter.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Catharina Stenborg Blom
Kopia till
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Jo-SAU