Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut20

2004-12-22Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLMJo2004/2737


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 26:1 och 26:2
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådets för miljö, areella näringar och samhällsbyggande verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande230 368 tkr
26:1 ap.1Forskningsstöd (Ram)186 846 tkr
26:1 ap.2Stöd till samfinansierad forskning (Ram)43 522 tkr

Disponeras av regeringen1 391 tkr
26:1 ap.3Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 391 tkr


Villkor
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

1. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.26:1 ap.1 Forskningsstöd

1. Anslagsposten skall finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 5 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Anslagsposten skall finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 23 000 000 kronor. Härav skall efter rekvisition utbetalas 500 000 kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:1 ap.2 Stöd till samfinansierad forskning

1. Anslagsposten skall finansiera stöd till samfinansierad forskning inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

2. Ur anslaget utbetalas högst 2 500 000 kronor till ett med näringen samfinansierat program inom trädgårdsforskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

3. Medel för stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning skall efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (SkogForsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut. Utbetalning förutsätter av regeringen godkända avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut.

4. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet skall betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning.

4. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:2Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Obetecknat anslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 177 tkr
26:2 ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Obetecknat)1 177 tkr

Disponeras av regeringen7 tkr
26:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)7 tkr


Villkor
26:2 ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Anslaget skall utbetalas med högst en fjärdedel av anslagsbeloppet 1 177 000 kronor per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har redovisningsskyldighet mot forskningsrådet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.10Allt0
26:1 ap.20Allt0
26:1 ap.30Allt0

26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:2 ap.10Inget0
26:2 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 ap.1390 000180 000210 0002009
26:1 ap.2120 00040 00080 0002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 220 000 000 kronor under 2006, högst 150 000 000 kronor 2007, högst 95 000 000 kronor 2008 och högst 45 000 000 kronor 2009.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem