Miljödepartementet
Regeringsbeslut30

2004-12-22Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLMM2004/4237/A (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande skall gälla för verksamheten inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Forskningen som stöds skall vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden.


Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds,

- hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling och biologisk mångfald.


Mål 2

Rådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap.


Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen utvecklats i detta avseende,

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- hur rådet utvecklat sin uppföljning av forskningsstödet för att kunna följa och bedöma omfattningen av stödet till mång- och tvärvetenskaplig forskning.


Mål 3

Rådet skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.


Återrapportering

Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar.


Mål 4

Rådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.


Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation och antalet prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 40 procent,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.


Mål 5

Rådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.


Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.


Mål 6

Rådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- motiven, kostnaderna och nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationer som rådet deltar i,

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som använts,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet har samverkat med andra organisationer när det gäller hållbar global utveckling.Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Information om forskning samt forskningsresultat som erhållits genom rådets forskningsfinansiering skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.


Återrapportering

Rådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Rådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.


Återrapportering

Rådet skall redovisa utförda analyser och utvärderingar samt vilka konsekvenser dessa får för rådets arbete.


Mål 2

Rådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer, utförare av forskning och berörda näringar bidra till en god samordning av forskningsresurserna och en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom rådets ansvarsområden.


Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.


Mål 3

Rådet skall särskilt följa verksamheten vid branschforskningsinstitut och övriga intressenter inom den samfinansierade forskning som bedrivs med stöd från rådet. Formas skall därvid verka för att samverkan och samfinansiering med andra finansiärer ökar i omfattning.


Återrapportering

Rådet skall redovisa hur verksamheten har utvecklats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer, samt

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

2. Rådet skall redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren.

3. Formas skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet samverkat med Statens energimyndighet i frågor som rör energianvändning i byggnader.

4. Rådet skall redovisa omfattning, kostnader och resultat av stöd till experimentbyggande.

5. Rådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

6. Rådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, samt 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.

7. Rådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 till och med 2008 i Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari 2005

8 mars 2005

3 maj 2005

2 augusti 2005

1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Formas skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Formas skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning rådets mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för rådets kompetensförsörjning 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Formas skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Formas skall med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

Formas skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett. Rådet skall senast den 1 december 2005 utarbeta en nationell forskningsstrategi för samhällsvetenskaplig miljöforskning med särskild inriktning på styrmedel i samverkan med andra forskningsfinansiärer och berörda myndigheter.

2. Formas skall redovisa en kunskapsöversikt över forskning om biologisk mångfald som relaterar till de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål samt till de internationella åtaganden Sverige har gjort. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2005.

3. Formas skall senast den 1 december 2005 i samråd med övriga forskningsfinansiärer redovisa en kunskapsöversikt över forskningen om en hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning.

4. Formas skall senast den 31 november 2006 i samråd med finansiärer, utövare och avnämare samt med Kommittén om en strategi för hållbar landsbygdsutveckling (Jo 2004:05) utarbeta en nationell forskningsstrategi för forskning om landsbygdsutveckling.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

26:1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande41 953 tkr
26:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ram)41 953 tkr

Disponeras av regeringen253 tkr
26:1 ap.2FoU-råd, förv - Regeringens disposition (Ram)253 tkr

26:2Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande297 391 tkr
26:2 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ram)297 391 tkr

Disponeras av regeringen1 795 tkr
26:2 ap.2FoU-råd, forsk - Regeringens disposition (Ram)1 795 tkr


Villkor
26:2 ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget skall finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 13,5 miljoner kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Minst 10 miljoner kronor skall användas för forskning om marin miljö.

3. Minst 90 miljoner kronor skall användas för forskning om biologisk mångfald, klimat och forskning till stöd för en ekologisk hållbar utveckling.

4. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.10Allt0
26:1 ap.20Allt0

26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:2 ap.10Allt0
26:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
26:126:1 ap.1100 %
26:226:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 ap.1560 000235 000325 0002010
Belopp angivna i tkr


Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 235 miljoner kronor under 2006, högst 210 miljoner kronor under 2007 och högst 115 miljoner kronor under perioden 2008 - 2010.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 30 Datum: 2004-12-22
Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 953 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 26:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet003 0003 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forskningsrådet får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt för expertuppdrag som är förenliga med rådets verksamhet. Avgifterna skall bidra till att täcka kostnader för verksamheten. Rådet få ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med rådets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av rådet. Intäkterna disponeras av rådet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Erik Arnberg
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - ekonomiavdelningen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet