Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut26

2003-12-18Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLMJo2003/2872(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Riksdagen har beslutat om Forskningsrådets för miljö, areella näringar och samhällsbyggande verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande232 458 tkr
26:1 ap.1Forskningsstöd (Ram)186 120 tkr
26:1 ap.2Stöd till samfinansierad forskning (Ram)46 338 tkr


Villkor
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

1. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.26:1 ap.1 Forskningsstöd

1. Anslagsposten skall finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. De projektrelaterade kostnaderna får uppgå till minst 5 500 000 kronor varav högst 4 000 000 kronor för informationsinsatser.

2. Ur anslagsposten skall medel efter rekvisition utbetalas med högst 600 000 kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för Östersjöprojekt.

3. Anslagsposten skall finansiera stöd till forskning och utveckling rörande ekologisk produktion med minst 23 000 000 kronor. Härav skall efter rekvisition utbetalas 500 000 kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet.26:1 ap.2 Stöd till samfinansierad forskning

1. Anslagsposten skall finansiera stöd till samfinansierad forskning inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

2. Ur anslaget utbetalas högst 2 500 000 kronor till ett med näringen samfinansierat program inom trädgårdsforskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

3. Medel för stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning skall efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (SkogForsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut. Utbetalning förutsätter av regeringen godkända avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut.

4. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet skall betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning.26:2Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Obetecknat anslag)
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 184 tkr


Villkor
26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Anslaget skall utbetalas med högst en fjärdedel av anslagsbeloppet 1 184 000 kronor per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har redovisningsskyldighet mot forskningsrådet. Akademien skall lämna en kortfattad redogörelse om läget beträffande Östersjöprojekt till forskningsrådet senast den 15 februari 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.12 792-0
26:1 ap.2695-0
26:20Inget0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 ap.1300 000200 000100 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 200 miljoner kronor under år 2005, 80 miljoner kronor under år 2006 och 20 miljoner kronor under år 2007.2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Catharina Stenborg Blom
Kopia till:

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Verket för innovationssystem