Regeringsbeslut Nr: 21
2002-12-20 M2002/4189/A
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystem


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen, Kungliga biblioteket, Statens ljud- och bildarkiv, Institutet för rymdfysik, Polarforskningssekretariatet samt Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för forskning och utveckling samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering
Rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål
Forskningen som stöds skall vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds,

- hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål

Rådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen utvecklats i detta avseende,

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- hur rådet utvecklat sin uppföljning av forskningsstödet för att kunna följa och bedöma omfattningen av stödet till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Mål

Rådet skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för mottagare av rådets projektmedel och anställningar.

Mål

Rådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation och antalet prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 30 procent,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål

Rådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål

Rådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- kostnaderna för medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som använts samt

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram.


Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål
Rådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa utförda analyser och utvärderingar samt vilka konsekvenser dessa får för forskningsrådets arbete.

Mål

Rådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer, utförare av forskning och berörda näringar bidra till en god samordning av forskningsresurserna och en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom sina ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ som rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Mål

Forskningsetiska frågor skall ges fortsatt hög uppmärksamhet och den forskning som finansieras skall uppfylla vedertagna forskningsetiska normer.

Återrapportering

Rådet skall redovisa sitt arbete med forskningsetiska frågor.

Mål

Rådet skall särskilt följa verksamheten vid branschforskningsinstitut och övriga intressenter inom den samfinansierade forskningen som bedrivs med stöd från rådet. Formas skall därvid verka för att samverkan och samfinansiering med andra finansiärer kommer till stånd i ökad omfattning.

Återrapportering

Rådet skall redovisa hur verksamheten har utvecklats.


Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål
Information om forskning samt forskningsresultat som erhållits genom rådets forskningsfinansiering skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

- hur metoderna för att sprida informationen vidareutvecklats och förnyats.


Politikområde Energipolitik

Mål
Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, Konsumentverket, Elsäkerhetsverket, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet och länsstyrelserna.

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål
Vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet skall byggas upp inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).

Återrapportering

Rådet skall återrapportera till Statens energimyndighet enligt de anvisningar som Statens energimyndighet beslutar.Övriga mål och återrapportering

1. Rådet skall redovisa

- antalet projekt-/programansökningar i förhållande till antalet beviljade ansökningar totalt, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya och tidigare bidragsmottagare samt mellan lärosätena.

2. Rådet skall redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren i jämförelse med föregående år.

3. Rådet skall slutredovisa den särskilda satsningen på forskning och utveckling rörande ekologisk produktion.

4. Rådet skall översiktligt redovisa utvecklingen av den särskilda forskningssatsningen på ämnesövergripande forskning inom sitt ansvarsområde.

5. Rådet skall redovisa hur de extra medel som rådet disponerar för år 2003 för marin miljöforskning har använts.

6. Rådet får lämna bidrag enligt förordningen (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

7. Rådet skall redovisa omfattning, kostnader och resultat av stöd till experimentbyggande.

8. Rådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, samt 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.1.2Uppdrag

1. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Formas skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer diskutera omfattningen av samfinansiering av projekt av gemensamt intresse.

Rådet skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällvetenskaplig miljöforskning. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete har skett. Rådet skall senast den 1 november 2003 utarbeta ett nationellt forskningsprogram för livsmedel i samverkan med andra forskningsfinansiärer och berörda myndigheter.

2. Rådet skall i samarbete med Byggsektorns innovationscentrum (BIC) utarbeta en forskningsstrategi för ett hållbart samhällsbyggande inom ramen för projektet "Bygga, bo och förvalta för framtiden". Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

3. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för de anslag som enligt statsbudgeten för år 2003 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas:

- den 22 januari (prognos åren 2003 - 2006)

- den 10 mars (prognos åren 2003 - 2006)

- den 7 maj (prognos åren 2003 - 2006)

- den 11 augusti (prognos åren 2003 - 2006)

- den 3 november (prognos åren 2003 - 2006)

För anslaget 35:5 Energiforskning, anslagspost 4, redovisas prognoser enligt Statens energimyndighets anvisningar.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

26:1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningsko (ramanslag)40 289 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


26:2Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ramanslag)281 724 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Villkor

26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
1. Från anslaget skall finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. De projektrelaterade kostnaderna får uppgå till högst 13 500 000 kronor varav högst 11 000 000 kronor till informationsinsatser.

2. Ökningen av anslaget med 80 miljoner kronor för år 2002 och 2003 och 90 miljoner kronor för år 2004, skall användas till forskning om biologisk mångfald och till forskning till stöd för en ekologisk hållbar utveckling, såsom stöd för nationella samlingar för bevarande och hantering av insamlat material som är av särskild betydelse för forskning om biologisk mångfald, forskning om förändringar i djur- och växtliv samt fysikaliska och kemiska förändringar inom olika biotoper både på land och i vatten samt till stöd för unga forskare inom miljöområdet, t.ex. doktorandanställningar och postdoktorala anställningar.

3. Rådet skall från den 1 januari 2002 och längst till den 31 december 2004 finansiera lönemedel till följande forskare under förutsättning att annan finansiering saknas: R. Rosenberg, Göteborgs universitet, Å. Granmo, M. Berggren och R. Ekelund, Kristinebergs marina forskningsstation, Göteborgs universitet, V. Cvetkovic, Kungliga tekniska högskolan, H. Svedrup och B. Nihlgård, Lunds universitet, B. Malmqvist, Umeå universitet samt M. Olsson, Naturhistoriska riksmuseet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:2250 000180 00056 0000486 000
Summa anslag 26:2250 000180 00056 0000

Villkor
Rådet skall också inom ovan givna belopp svara för de ekonomiska förpliktelser som Byggforskningsrådet iklätt sig före den 1 januari 2001 och som inte betalats ut före detta datum.


2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:170003 %
26:22 700002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Formas 26:1

1 800

40 289

3 000

Anslagskredit

26:1

700

26:2

2 700

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall svara för sådana åtaganden som gjorts av Byggforskningsrådet och Skogs- och jordbrukets forskningsråd före den 1 januari 2001 och som inte betalats före denna tidpunkt.

2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003003 0003 00000
Summa003 0003 00000

Uppdragsverksamhet
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forskningsrådet får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt för expertuppdrag som är förenligt med rådets verksamhet. Avgifterna skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Rådet får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med rådets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av rådet. Intäkterna disponeras av rådet.
På regeringens vägnar


Thomas Östros
Erik Arnberg


Kopia till

Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Vetenskapsrådet
Verket för innovationssystem
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - ekonomienheten
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott