Regeringsbeslut Nr: 14
2002-12-20 Jo2002/2102, 3076 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Riksdagen har beslutat om Forskningsrådets för miljö, areella näringar och samhällsbyggande verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (ramanslag)234 493 tkr
26:1 ap.1Forskningsstöd (ram)184 665 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
26:1 ap.2Stöd till samfinansierad forskning (ram)49 828 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Villkor

26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
1. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

26:1 ap.1 Forskningsstöd
1. Anslagsposten skall finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. De projektrelaterade kostnaderna får uppgå till högst 5 500 000 kronor varav högst 4 000 000 kronor för informationsinsatser.

2. Ur anslagsposten skall medel efter rekvisition utbetalas med högst 600 000 kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för Östersjöprojekt.

3. Anslagsposten skall finansiera stöd till forskning och utveckling rörande ekologisk produktion med minst 23 000 000 kronor.


26:1 ap.2 Stöd till samfinansierad forskning
1. Anslagsposten skall finansiera stöd till samfinansierad forskning inom jordbruksteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

2. Ur anslaget utbetalas högst 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation samt högst 750 000 kronor till Stiftelsen trädgårdsodlingens elitplantstation. Ur anslaget utbetalas högst 2 500 000 kronor till ett med näringen samfinansierat program inom trädgårdsforskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

3. Medel för stöd till samfinansierad jordbruksteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning skall efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (SkogForsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut. Utbetalning förutsätter av regeringen godkända avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut.

4. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet skall betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning.


26:2Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (obetecknat anslag)1 184 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Villkor

26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
Anslaget skall utbetalas med högst en fjärdedel av anslagsbeloppet 1 184 000 kronor per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har redovisningsskyldighet mot forskningsrådet. Akademien skall lämna en kortfattad redogörelse om läget beträffande Östersjöprojekt till forskningsrådet senast den 15 februari 2003.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:1215 000115 00020 0000350 000

Villkor
Rådet skall också inom ovan angivna belopp svara för de ekonomiska förpliktelser som Skogs- och jordbrukets forskningsråd iklätt sig före den 1 januari 2001 och som inte betalats ut före detta datum.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:13 5170
26:1 ap.12 77003 %
26:1 ap.274703 %
26:2000

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Catharina Stenborg Blom


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Kammarkollegiet