Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2019-03-14
Länsstyrelsen i Värmlands län
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Värmlands län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Värmlands län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 900
Belopp angivna i tkr