Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2019-03-21
S2019/01375/FST
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35
931 21 Skellefteå
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2. Myndigheten ingår under perioden 2017–2019 i kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat (se regleringsbrevet för 2017). Myndigheten ska återrapportera hur arbetet fortskridit med att ta om hand de identifierade utvecklingsområdena i verksamheten. I återrapporteringen ingår också att redovisa de eventuellt nya utvecklingsområden som identifierats.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningarna ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Utveckla indikatorer för målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstödRegleringsbrev 2017Till Socialdepartemetet 2020-06-01
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018Regeringsbeslut A2016/002 16/ATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/ATill Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018Regeringsbeslut Fi2016/003 86/ESATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd om ökad kunskap i frågor som rör surrogatmoderskap i utlandetRegeringsbeslut Fi2018/03399/L2Till Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet 209-12-16
Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstödRegeringsbeslut S2018/04675/SFTTill Socialdepartementet 2020-04-01 och 2022-04-01.
Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden Regeringsbeslut S2018/04676/FSTTill Socialdepartementet 2021-03-31.

 

 

Uppföljning av programmet Tillsammans mot brott

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp och myndigheten ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Myndigheten ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd24 737
ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)24 737

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.17423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 061
2019-02-252 061
2019-03-252 061
2019-04-252 061
2019-05-252 061
2019-06-252 061
2019-07-252 061
2019-08-252 061
2019-09-252 061
2019-10-252 061
2019-11-252 061
2019-12-252 066
Summa24 737
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningspolitik
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Barnombudsmannen
Statskontoret