Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:37

2018-12-20
Ju2018/05301/SSK (delvis)
Statens haverikommission
Box 6014
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens haverikommission.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Moderna beredskapsjobb

Statens haverikommission ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3

Uppdrag

Prognoser

Statens haverikommission ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Pågående regeringsuppdrag

Uppdragen att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:7

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission46 568
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)46 568

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:7 Statens haverikommission
ap.11 3973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 881
2019-02-253 881
2019-03-253 881
2019-04-253 881
2019-05-253 881
2019-06-253 881
2019-07-253 881
2019-08-253 881
2019-09-253 881
2019-10-253 881
2019-11-253 881
2019-12-253 877
Summa46 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Keijo Ekelund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Näringssdepartementet, BT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Transportstyrelsen