Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2018-12-21
N2018/05899/SUBT
N2018/05888/KLS (delvis)
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2019–2021 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

Medel till civilt försvar

Luftfartsverket ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2019 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

3

Uppdrag

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Luftfartsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

Moderna beredskapsjobb i staten

Luftfartsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

bilaga 1 redovisas Luftfartsverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)3 850 000
- varav INVESTERING3 850 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets räntabilitet ska beräknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelningen ska uppgå till 15 procent av vinsten beräknat som resultatet efter skattemotsvarighet.

Återrapportering:

Luftfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet och utdelning som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2019 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2019 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

4. Luftfartsverket får under 2019 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109), se bilaga 2.

5. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

7. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till
200 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

8. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 150 000 000 kronor.

9. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

10. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringsföretag.

11. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

12. Luftfartsverket får överlåta viss lös egendom avseende koppar- och fiberförbindelser i delad kabel till Swedavia AB.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och FMA
Justitiedepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting