Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2017-12-18
A2017/02432/ARM
A2017/02382/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:5 Arbetslivspolitik avseende företagshälsovårdens kompetensförsörjning
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Arbetslivspolitik för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Arbetslivspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.1Stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning (ram)5 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Medlen får endast användas efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:5 Arbetslivspolitik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/SF
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret