Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:36

2015-12-17
M2015/04324/Mm
M2015/03795/Mm
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
11182 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa

 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar
 • beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek
 • hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan
 • hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer
 • fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

Återrapporteringen ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar.

Formas ska också redovisa följande:

 • Vilka viktigare aktiviteter som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer. 
 • Omfattning och finansiering av pågående och planerade insatser samt informationsinsatser och resultat när det gäller forskning om samhällsbyggande. Redovisningen ska omfatta dels det särskilda forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30), dels övrig forskning om samhällsbyggande. Såväl forskning nationellt som internationellt, samfinansierad forskning med olika parter samt samarbeten med andra finansiärer och organisationer ska beskrivas. Formas ska redovisa hur forskningen inom samhällsbyggnadsområdet belyser de olika delarna av hållbarhetsbegreppet. Formas ska också redovisa insatser och aktiviteter som bedöms viktiga inom samhällsbyggnadsområdet, inte minst för att stärka den sociala dimensionen.
 • De internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits. Redovisningen ska kommenteras.
 • Vilken strategi rådet har för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden.
 • Hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas. 

Övrig återrapportering  

 1. Formas ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20 samt 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.
 2. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) och till Falsterbo fågelstation har använts.
 3. Formas ska redovisa utfallet av den satsning som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) inom området skogsråvara och biomassa.
 4. Formas ska redovisa klimatforskningen enligt det förslag som Formas och Statens energimyndighet har redovisat i rapporten 31 maj 2013.
 5. Formas ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 20 januari

- 20 februari 

- 5 maj

- 27 juli 

- 26 oktober 

3

Uppdrag

 1. Formas ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivningar av forskningen. Formas ska informera sökanden om att uppgifterna kan komma ett publiceras.
 2. Formas ska under perioden 2014–2017 svara för ordförandeskapet i Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ) samt Samnordisk skogsforskning (SNS).
 3. Formas ska för Näringsdepartementets räkning ansvara för Sveriges deltagande i organisationen Global Research Alliance on mitigation of agricultural green house gases. En utvärdering av deltagandet ska ske senast i oktober 2017.

Pågående uppdrag givna i regleringsbrevet för 2013 (dnr M2012/3408/S).
För ytterligare detaljer om uppdraget nedan hänvisas till regleringsbrevet 2013 där det återges i sin helhet samt till propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).
Uppdraget ska delredovisas i årsredovisningen.

 1. Formas ska tillsammans med Vinnova utlysa program för strategiska innovationsområden. För uppdraget får högst  25 000 000 kronor användas under 2015.

NYA UPPDRAG

1. Formas ska anvisa 1 miljon kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för att delfinansiera Co-lead av det globala programmet för hållbara livsstilar och utbildning inom FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion.

2. Formas får bidra till finansieringen av svenska ledamöter i FN:s rapport GEO-6 om miljötillståndet i världen, med högst 150 000 kronor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande55 513
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)55 513

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande632 863
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)632 863

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.
 2. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.
 3. Formas ska betala ut 25 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt.
 4. Formas ska betala ut 28 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 7 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten.
 5. Formas ska betala ut 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för produktionen av Arctic Resilience Report.
 6. Formas ska betala ut 500 000 kronor till Falsterbo fågelstation för infrastruktur för forskning.
 7. Formas ska betala ut 1 500 000 kronor till norska Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) för projektet New Climate Economy.
 8. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet i samarbete med National Science Foundation (NSF) i USA. Villkoret för bidraget är att ett samarbetsavtal mellan Polarforskningssekretariatet och NSF har upprättats.
 9. Formas ska i enlighet med vad som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) avsätta minst 50 000 000 kronor till programmet om hållbart samhällsbyggande utöver de medel som beviljades 2012. Programmet bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.
 10. Formas ska bidra med högst 2 500 000 kronor under 2015 till uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.
 11. Av anslaget får högst  12 500 000 kronor avsättas för strategiska innovationsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
 12. Formas ska anvisa 1 miljon kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för att delfinansiera Co-lead av det globala programmet för hållbara livsstilar och utbildning inom FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion.

 13. Formas får bidra till finansieringen av svenska ledamöter i FN:s rapport GEO-6 om miljötillståndet i världen med högst 150 000 kronor.

 14. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 6653 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.118 9863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 600 000625 000625 000339 5282021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Formas får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016–2021. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 626
2015-02-254 626
2015-03-254 626
2015-04-254 626
2015-05-254 626
2015-06-254 626
2015-07-254 626
2015-08-254 626
2015-09-254 626
2015-10-254 626
2015-11-254 626
2015-12-254 627
Summa55 513
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Henrik Lange
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Falsterbo fågelstation
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute