Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2015-06-25
N2015/5051/ITP
N2015/4922/KLS (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
10249 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

It för miljön

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (dnr 2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Informationssäkerhet

Post- och telestyrelsen ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder.  Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast

 • den 20 januari,
 • den 20 februari,
 • den 5 maj,
 • den 27 juli och
 • den 26 oktober 2015.

3

Uppdrag

1 Bredband

1.1 Uppföljning och analys utifrån bredbandsmålen

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

 1. Beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Beskrivningen ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målet att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s samt EU:s mål om att alla i Europa senast 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och att 50 procent eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s. Post- och telestyrelsen ska även följa upp dessa mål och ge en indikation på utvecklingen av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till Sveriges och EU:s uppställda mål för år 2020. Utfallet av de indikatorer som tidigare följts upp av Post- och telestyrelsen ska också redovisas. Vid behov ska Post- och telestyrelsen, efter avstämning med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) justera indikatorerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.
 2. Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av dels hur de verkat för att det riksdagsbundna målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass ska nås (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr 2009/10:297), dels faktorer i länet som påverkar utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2016.
 3. Följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2015–2016 avseende behovet av bredbandsstöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2015 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2015.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen arbeta utifrån den plan som myndigheten har tagit fram för det fortsatta arbetet utifrån myndighetens ansvarsområden, vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

 1. Leda en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom regional- och landsbygdsfonderna. Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med berörda myndigheter samt Bredbandsforum.
 2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.
 3. Tillhandahålla en webbsida med information och länkar till ansvariga aktörer för området bredband inom ramen för Fonden för ett Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom).
 4. Bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.

För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdragen under punkt 1 och 2 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

1.3 Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 7 500 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

2 Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

3 Särskilda informationsinsatser till slutanvändare

Post- och telestyrelsen ska genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare, i första hand inom området fast telefoni.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

4 Statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Post- och telestyrelsen ska samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster. Post- och telestyrelsen ska kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska utbredning och även förekomsten av antalet mobilbasstationer/siter, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik. Inom ramen för uppdraget ska följande aspekter belysas:

– de olika nätens täckning för olika slag av tjänster geografiskt, befolkningsmässigt och i förhållande till tillståndsvillkoren,

– regionala skillnader,

– hur de olika nätens täckning förhåller sig till varandra i olika delar av landet samt

– övriga förhållanden som kan ha betydelse för uppdragets fullgörande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

5 Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

6 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden och posttjänster med följande information:

– utvecklingen på postmarknaden,

– konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet,

– hinder för marknadstillträde och effektiv konkurrens,

– prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts,

– hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, samt

– om de serviceställen som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten ligger så tätt att användarnas behov beaktas i landets alla delar.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

– arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten, samt

– eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2015.

7 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Vid genomförandet av uppdraget ska samverkan ske med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. I arbetet med grundläggande betaltjänster ska särskilt uppmärksammas de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har.

Post- och telestyrelsen ska vidare analysera behov av och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Sådana insatser kan även finansieras av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2016.

Annan tidpunkt för redovisning av uppdrag

Post- och telestyrelsens uppdrag enligt detta regleringsbrev kan efter särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och myndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som angivits ovan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen27 487
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)27 487

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

– förvaltningsutgifter för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster,

– utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap,

– projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde samt utgifter inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen138 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)138 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för

– posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

– utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

– befordran av blindskrift,

– nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

– utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. andvändbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen som genomförs med berörda aktörer samt

– finansiering av uppdrag till Digitaliseringskommissionen (dir. 2012:61) om administrativt stöd till Användningsforum (jfr. dnr N2013/5428/ITP) med högst 2 000 000 kronor, samt

– särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen33 500
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)33 500
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64–65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslagsposten får även användas för utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen120 144
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)20 144
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.4Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Av anslagsposten får 15 144 000 kronor användas efter regeringens beslut.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom telefoni och internetanslutning, i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av dessa åtgärder.

ap.4 Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro

Anslagsposten 4 får användas för stöd vid anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.18253 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 148Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 005Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 0004 0000
ap.2784Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1170 000110 00056 339
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.336 00016 00019 992
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00075 00020 000
ap.215 00010 0005 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 291
2015-02-252 291
2015-03-252 291
2015-04-252 291
2015-05-252 291
2015-06-252 291
2015-07-252 291
2015-08-252 291
2015-09-252 291
2015-10-252 291
2015-11-252 291
2015-12-252 286
Summa27 487
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation13 3541 525247 000249 000-2 00012 879
Post17180429 00029 0000975
RTTE1 637-6367 7007 70001 001
Elektroniska signaturer00151500
Summa15 1621 693283 715285 715-2 00014 855
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110050050000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 500100 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel, se tabell 6.2.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Avgiftsuttaget för 2015 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 389 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Susanna Mattsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/HL, KLS, RS och RT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
samtliga länsstyrelser