Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2014-12-18
N2014/5265/ENT
N2014/5296/KLS (delvis)
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska vad avser nybildning av aktiebolag särskilt ange leveranstiden dels för ett komplett ärende, dels fram till dess en begäran om komplettering i ett ärende avseende nybildning av aktiebolag skickas ut. Målet är att en registrering av ett nybildat aktiebolag ska ske inom fem arbetsdagar i de fall ärendet inte behöver kompletteras, ske inom fem arbetsdagar. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, samt 

den 26 oktober.

Bolagsverket ska vidare när prognos lämnas i informationssystemet Hermes enligt ovan i juli respektive oktober i separat handling till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa intäkter och kostnader enligt nedan.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet i enlighet med den redovisning som framgår av budgetpropositionen för 2015, avsnitt 3.9 Övrig statlig verksamhet. Verket ska vidare ange beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och   registreringsverket och 9341: Stämpelskatt). Bolagsverket ska vidare redovisa hur utgifter under anslaget 1:12 Bolagsverket fördelar sig på utgifter för likvidatorer, utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av servicetjänsten.

It för en grönare förvaltning

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen har angett för att uppnå de mål som har beslutats i It för en grönare förvaltning  agenda för it för miljön 20102015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket24 842
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)24 842

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för att finansiera ersättning till likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för finansiering av associationsrättsliga ärenden. Av anslaget ska 7 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning och utveckling av servicetjänsten (förenklat uppgiftslämnande). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket
ap.11 242Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet7 1182 799335 993373 682-37 689-27 772
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0027 00027 00000
Summa7 1182 799362 993400 682-37 689-27 772
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar25290090 00090 00000
Stämpelskatt934100171 000171 00000
Summa00261 000261 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MK, ITP och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Tillväxtverket