Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:24

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
17182 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har beslutat om Folkhälsomyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET


 

 

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Folkhälsomyndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari

den 20 februari

den 5 maj

den 27 juli

den 26 oktober

2

Organisationsstyrning

Inordnande - överföring av uppgifter från Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten ska förbereda och genomföra inordnandet av de uppgifter som Socialstyrelsen har enligt smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015.

Vid genomförandet av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Överlåtelser till Folkhälsomyndigheten av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens uppgifter enligt smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Relevanta avtal som Socialstyrelsen ingått ska den 1 juli 2015 överföras till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Socialstyrelsen och hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) löpande informerat om hur uppdraget fortskrider. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2015.

3

Uppdrag

1. Stödja WHO i arbetet med GAP

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till WHO i arbetet med att utveckla och genomföra den globala handlingsplanen (GAP) vad gäller utvecklingen av ett globalt resistensövervakningssystem. I arbetet ingår bl.a. hantering, sammanställning och analys av data i den tidiga implementeringsfasen av ett globalt övervakningsprogram. Vidare ingår att fortsätta det arbete som under 2014 resulterade i en rapport med tillgängliga data från WHO:s medlemsstater. Arbetet ska ha som mål att på sikt resultera i etablering av ett WHO Collaborating Center (WHO CC) på Folkhälsomyndigheten för arbete med global resistensövervakning. Folkhälsomyndigheten ska återrapportera arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november varje år. Senast den 31 december 2017 ska Folkhälsomyndigheten redovisa arbetet med att etablera ett WHO CC till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. Utveckla modell för framtida kostnader AMR

Folkhälsomyndigheten ska, baserat på den utvecklade beräkningsmodellen för extra sjukvårdskostnader till följd av antibiotikaresistens, utveckla modellen för modellering av framtida kostnader utifrån olika scenarier. Scenarierna ska kunna användas för att ge vägledning till insatser för att hantera utvecklingen av resistens inom vård och ute i samhället. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017.

3. Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten ska lämna ett underlag för anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Underlaget ska innehålla kortfattad information om bidragets användning under 2014. Folkhälsomyndigheten ska också särskilt följa upp på vilket sätt förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion har påverkat bidragets användning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2015.

4. Inventering av kunskapsluckor och förslag till kunskapsbehov

Folkhälsomyndigheten ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt där så är relevant även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.

5. Plan för jämställdhetsintegrering

Folkhälsomyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföra under perioden. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 beskrivs och analyseras.

6. Statistik funktionshindersområdet

Folkhälsomyndigheten ska ta fram statistik ur nationella folkhälsoenkäten som möjliggör jämförelser mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning. Statistiken ska om möjligt delas upp på kvinnor och män. Statistiken ska ge förutsättningar för jämförelser över tiden 2011–2016, vilket är den tidsperiod som strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken omfattar. I uppdraget ingår även att se över möjligheterna att ta fram underlag för fler jämförelser över tid under strategiperioden samt möjligheterna att ta fram statistik utifrån exempelvis typ av funktionsnedsättning och ålder. Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för delaktighet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 december 2015.

7. Uppdrag nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska utifrån rapporten Samråd med Sveriges nationella minoriteter – behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk, upprätta och utveckla långsiktiga former för dialog med respektive grupp, utifrån respektive minoritetsgrupps förutsättningar och behov, i syfte att bidra till myndighetens arbete med att följa och analysera hälsoutvecklingen för de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november varje år under perioden 2015–2017.

8. Informationssäkerhet

Folkhälsomyndigheten ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

9. Samverkan kring uppdrag att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Folkhälsomyndigheten redovisa hur myndigheten har samverkat med Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Statens kulturråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Resultatet ska framgå av myndighetens årsredovisning. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande.

10. Ordförande i arbetsgrupp för antimikrobiell resistens (NDPHS)

Folkhälsomyndigheten ska under 2015 vara ordförande i arbetsgruppen för antimikrobiell resistens inom ramen för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS).

Tidigare givna, pågående uppdrag

 

1. Inventering och förslag till strategisk utveckling av det arbete som pågår inom EU och internationellt

Regeringen har i regleringsbrev för 2014 avseende Folkhälsomyndigheten gett myndigheten i uppdrag att genomföra en översiktlig inventering av det arbete som pågår inom EU och internationellt inom myndighetens verksamhetsområde och göra en bedömning av hur myndighetens roll inom strategiskt viktiga områden, såsom arbetet mot antibiotikaresistens, kan utvecklas. I uppdraget ingår även att i förslaget beakta hur en ändamålsenlig samverkan och rollfördelning inom respektive område kan utvecklas. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra berörda myndigheter och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2015.

2. Utvärdering av befintliga antibiotika

Regeringen har i regleringsbrev för 2014 avseende Folkhälsomyndigheten gett myndigheten i uppdrag att i samverkan med Läkemedelsverket utvärdera befintliga antibiotika ur nya vinklar för att undersöka om ytterligare effekt kan erhållas ur dessa och om effekten kan optimeras för att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika. Delredovisningar ska lämnas senast den 31 maj 2015 och senast den 31 maj 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

3. Föräldrastödjande arbete

Regeringen har den 5 juni 2014 (dnr S2014/4634/FST) gett Folkhälsomyndigheten ett uppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2016. Finansieringen av uppdraget sker via anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2 Del till Kammarkollegiet.

 

 

 

4. Genomförande av den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS)

Regeringen har i regleringsbrev för 2014 avseende Folkhälsomyndigheten gett myndigheten i uppdrag att genomföra den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS), (dnr S2013/9047/SAM). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 oktober 2015, dessförinnan ska regelbundna avstämningar göras med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

5. Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande 

Regeringen har den 16 januari 2014 gett Folkhälsomyndigheten i uppgift att i enlighet med uppdrag S2010/2056/FST från den 4 mars 2010 genomföra fördjupade analyser avseende försöksverksamheten Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Därutöver ska myndigheten genomföra en 36-månaders uppföljning. Uppföljningen ska ske i linje med upplägget för det ursprungliga uppdraget. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2015. Slutredovisning ska ske senast den 1 januari 2016. Finansieringen av uppdraget sker via anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 8 Utvecklingsmedel.

6. Analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälsoperspektiv respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med uppdrag från den 18 april 2013 analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälso- respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv (dnr S2013/3111/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2015. Finansieringen av uppdraget sker via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

7. Strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med uppdrag från den 10 juni 2011 ta fram en strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011–2016 (dnr S2011/8810/FST). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2015. Slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016.

 

 

 
 
8. Genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen 

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med uppdrag (dnr S2011/8993/EIS) medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2015.

9. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer avseende hbt-personer

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med uppdraget från den 10 juni 2013 redovisa hur hälsan och hälsans bestämningsfaktorer avseende hbt-personer har utvecklats under senare år (dnr S2013/4704/FS). Myndigheten ska genomföra uppdraget i enlighet med ovan nämnda regeringsbeslut, samt samråda med de myndigheter och organisationer som myndigheten bedömer är berörda. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2015.

10. Samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten har i enlighet med regeringsbeslut från den 25 april 2013 i uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa (dnr S2013/1667/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

11. Kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete

Regeringen har den 8 maj 2014 gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete (dnr S2014/3988/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2015. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition.

 

 

 

 

12. Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fick den 30 juni 2011 i uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel (dnr S2011/6353/FST). Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr S2014/8966/FST). En verksamhetsrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 3 Övriga åtgärder.

13. Förstärkt tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen

Folkhälsomyndigheten ska stärka tillsynen enligt alkohol- respektive tobakslagen. Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr S2014/8966/FST). En verksamhetsrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 5 Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak.

14. Fördelning av medel till särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT. Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr S2014/8966/FST). För den verksamhet som finansieras av 2015 års medel ska Folkhälsomyndigheten lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 13 Övriga åtgärder.

15. Medel för eget arbete

Finansiering av myndighetens eget arbete inom ramen för regeringens ANDT-strategi sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 13 Övriga åtgärder. 

16. Medel för informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga

Folkhälsomyndigheten fick den 16 februari 2012 i uppdrag att genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga (dnr S2012/777/FST). Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr S2014/8966/FST). En verksamhetsrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 13 Övriga åtgärder.

17. Uppdrag att stödja studenthälsomottagningar att förebygga ANDT-skador samt utbetalning av medel

Folkhälsomyndigheten fick den 9 februari 2012 i uppdrag att stödja det pågående förebyggande och hälsofrämjande arbetet vad gäller ANDT på universitet och högskolor (dnr S2011/5893/FST). Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr S2014/8966/FST). En verksamhetsrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 13 Övriga åtgärder.

18. Insatser för att förebygga spelberoende

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. Regeringen beslutade den 18 december 2014 att förlänga uppdraget under 2015 (dnr 2014/8966/FST). En del av medlen ska användas för att utveckla och sprida kunskap om preventiva metoder för att förebygga spelberoende. En verksamhetsrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

19. Sammanställa forskning och utvärderingar av insatser som rör narkotikamissbruk med speciellt fokus på cannabismissbruk 

Folkhälsomyndigheten fick den 19 april 2012 i uppdrag att ställa samman forskning och utvärderingar av insatser som rör narkotikamissbruk och med ett speciellt fokus på cannabismissbruk (dnr S2012/3114/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

20. Samlad uppföljning av ANDT-strategin 

Folkhälsomyndigheten fick den 17 oktober 2013 i uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (dnr S2013/2377/FST). Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Finansiering av uppdraget sker via anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagsposten 13 Övriga åtgärder.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten369 223
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)365 862
ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention (ram)3 061
ap.4Avvecklingskostnader (ram)300
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet300
ap.3Del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet (ram)300

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens folkhälsoinstitut samt Smittskyddsinstitutet.

ap.2 Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

ap.3 Del till Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet

Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet får använda medlen för avvecklingskostnader för Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet.  

Anslagsposten får även användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättning.

ap.4 Avvecklingskostnader

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 300 000 kronor under 2015 för den särskilda utredare som har fått i uppdrag att avveckla Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet (dir. 2013:119). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Folkhälsomyndigheten. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 september 2015. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten senast den 31 december 2015. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2015.

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten145 502
ap.2Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)145 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska högst 21 000 000 kronor betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

I enlighet med förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion ska högst 95 000 000 kronor betalas ut till landsting och kommuner som bedriver hivpreventivt arbete. Av dessa ska högst 45 000 000 kronor betalas ut i form av verksamhetsbidrag och högst 50 000 000 kronor i form av projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som landsting och kommuner vidtar för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hivinfektion.

Av anslaget ska högst 29 502 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.111 0443 %0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.403 %0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:1 (2013) Statens folkhälsoinstitut
ap.2 (2013)ram
2:2 (2013) Smittskyddsinstitutet
ap.2 (2013)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 211
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2530 744
2015-02-2530 744
2015-03-2530 744
2015-04-2530 744
2015-05-2530 744
2015-06-2530 744
2015-07-2530 744
2015-08-2530 744
2015-09-2530 744
2015-10-2530 744
2015-11-2530 744
2015-12-2530 739
Summa368 923
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Speciell diagnostik-2 21150024 00023 500500-1 211
Övrig uppdragsfinansierad verksamhet004 0004 00000
Summa-2 21150028 00027 500500-1 211
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Susanna Norberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Myndigheten för vårdanalys
Naturvårdsverket
Socialstyrelsen
E-hälsomyndigheten
Statens veterinärmedicinska anstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Livsmedelsverket
Kammarkollegiet
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Statens tjänstepensionsverk
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting
Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet