Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Ersättningsnämnden
Box 2089
103 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Ersättningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Ersättningsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Ersättningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Ersättningsnämnden ska senast den 31 december 2015 ha prövat och beslutat om samtliga inkomna ansökningar om ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall.

Återrapportering

Ersättningsnämnden ska per den 31 mars, 30 juni, 30 september samt den 31 december göra en avstämning och sammanställa följande information:

- antal beslutade ärenden om ersättning (uppdelat på beviljade respektive avslagna),

samt

- hur mycket medel som utbetalats i ersättning.

Ersättningsnämnden ska även vid dessa tillfällen lämna en prognos för 2015 för ovanstående uppgifter. Dessa uppgifter ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast en månad efter respektive avstämningstidpunkt. Samtlig redovisning ska där det är relevant vara uppdelade på kvinnor respektive män samt innehålla information om ålder på de som ansökt.

Prognoser

Ersättningsnämnden ska redovisa prognoser för 2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:8

Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (Ramanslag)

Disponeras av Ersättningsnämnden180 000
ap.1Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)180 000

Villkor för anslag 4:8

ap.1 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården

Anslaget får även användas för resor, ersättning till vittnen för förlorad inkomst samt kostnader för psykologiskt stöd i anslutning till prövning av sökandes rätt till ersättning.

4:9

Ersättningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Ersättningsnämnden39 315
ap.1Ersättningsnämnden (ram)39 315

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården
ap.1030 0000
4:9 Ersättningsnämnden
ap.11 179Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Ersättningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 276
2015-02-253 276
2015-03-253 276
2015-04-253 276
2015-05-253 276
2015-06-253 276
2015-07-253 276
2015-08-253 276
2015-09-253 276
2015-10-253 276
2015-11-253 276
2015-12-253 279
Summa39 315
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ersättningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:9 ap.1Ersättningsnämnden
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jessica Gozzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret