Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-09-04
M2014/1949/Mm
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
11182 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer, och

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar.

Formas ska också redovisa

- vilka viktigare aktiviteter som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer, 

- insatser och aktiviteter som bedöms viktiga för att stärka den sociala dimensionen av hållbar utveckling inom samhällsbyggnadsområdet,

- och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits,

- vilken strategi rådet har för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden, och

- insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt höga bidragsbelopp och mot genomsnittligt långa stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att hänsyn tas till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Övrig återrapportering  

1. Formas ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

2. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts.

3. Formas ska särskilt redovisa omfattning och finansiering av pågående och planerade insatser samt informationsisatser och resultat när det gäller forskning om samhällsbyggande. Redovisningen ska omfatta dels det särskilda forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30), dels övrig forskning om samhällsbyggande. Formas ska redovisa hur forskningen belyser de olika delarna av hållbarhetsbegreppet. Såväl forskning nationellt som internationellt, samfinansierad forskning med olika parter samt samarbeten med andra finansiärer och organisationer ska beskrivas.

4. Formas ska redovisa den satsning som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) inom området skogsråvara och biomassa.

5. Formas ska redovisa klimatforskningen enligt det förslag som Formas och Statens energimyndighet har redovisat i rapporten 31 maj 2013.

6. Formas ska redovisa prognoser för 2014—2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari 

5 maj

28 juli 

27 oktober 

3

Uppdrag

1. Formas ska i samverkan med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem (Vinnova) samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Formas ska i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa till Regeringskansliet (Miljödepartementet) hur uppdraget har slutförts.

2. Formas ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivningar av forskningen. Formas ska informera sökanden om att uppgifterna kan komma ett publiceras.

3. Formas ska under perioden 2014—2017 svara för ordförandeskapet i Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ) samt Samnordisk skogsforskning (SNS).

4. Formas ska för Landsbygdsdepartementets räkning ansvara för Sveriges deltagande i organisationen Global Research Alliance on mitigation of agricultural green house gases. En plan samt ambitionsnivå för medverkan ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 2 juni 2014. En utvärdering av deltagandet ska ske efter tre år.

5. Formas ska i samarbete med Vinnova utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhället och andra aktörer. De strategiska innovationsområdena ska utgå ifrån samhällsutmaningar, forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, ha inslag av medfinansiering och kunna påvisa ny eller områdesövergripande samverkan. Insatserna kan med fördel vara flervetenskapliga. Centralt är att alla dessa aktörer och andra användare aktivt involveras redan i problemformuleringsstadiet. Kunskapsutbytet och gemensamma processer för problemformuleringen bör alltså ske. De strategiska innovationsområdena ska identifieras inom svenska styrkeområden utifrån ett syfte att bidra till att möta samhällsutmaningar. Delfinansiering från näringsliv och offentlig verksamhet ska vara en förutsättning. Insatserna ska löpande utformas så att det finns möjlighet att ompröva inriktning och struktur på insatserna för att kunna möta nya utmaningar i samhället. Lärdomar dragna av svenska och internationella erfarenheter och av dialog med berörda parter bör löpande integreras i arbetet. Återkommande uppföljning av de strategiska innovationsområdena ska genomföras. Formas bör ha i åtanke att det på medellång och längre sikt ska göras en eller flera utvärderingar av effekter av satsningen, både i termer av uppnådda resultat och av effekter på samverkansmönster mellan aktörer. För uppdraget  får maximalt 25 miljoner kronor användas under 2014. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen. För de delar av satsningen där olika samverkanskonstellationer sammanförs har Vinnova ett samlat ansvar. Vinnova och Formas ska i samverkan bedöma relevans och kvalitet.

6. Formas ska i samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning planera för en ökning av programmet för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft på nivån 10 000 000 kronor för 2015.

7. Formas ska med utgångspunkt i en kunskapsöversikt och i en kartläggning av pågående forskning och utveckling inom växtskyddsområdet identifiera forsknings- och utvecklingsbehov för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsproduktion. Växtskyddsområdet inkluderar kunskapen om såväl befintliga som nya allvarliga växtskadegörare och de skador dessa kan orsaka på växtproduktion och biodiversitet samt hur man förebygger och bekämpar skadegörare. För uppdragets genomförande ska relevanta myndigheter höras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande52 225
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)52 225

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande610 163
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)610 163

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

3. Formas ska betala ut 25 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt.

4. Formas ska betala ut 28 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 7 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten.

5. Formas ska betala ut 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för produktionen av Artic Resilience Report.

6. Formas ska betala ut 500 000 kronor till Falsterbo fågelstation för infrastruktur för forskning.

7. Formas ska betala ut 5 000 000 kronor till Norad för projektet New Climate Economy Initiative enligt regeringens beslut den 28 november (dnr M 2013/1729/Kl).

8. Formas ska betala ut högst 3 000 000 kronor till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för genomförande av uppdrag om ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg i enlighet med regleringsbrev för SLU och SMHI. Ersättning ska utbetalas för SLU:s externa kostnader efter fakturering från SLU.

9. Formas ska i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) avsätta minst 30 000 000 kronor till programmet om hållbart samhällsbyggande utöver de medel som beviljades 2012. Programmet bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad.

10. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 5673 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.118 3053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 650 000589 983452 402591 141
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 650 000 000 kronor 2015—2019. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 352
2014-02-254 352
2014-03-254 352
2014-04-254 352
2014-05-254 352
2014-06-254 352
2014-07-254 352
2014-08-254 352
2014-09-254 352
2014-10-254 352
2014-11-254 352
2014-12-254 353
Summa52 225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Lena Ek
Erik Arnberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet/FIN
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stockholm Environment Institute