Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
43

2013-12-19
Ku2013/2396/MFI (delvis)
Presstödsnämnden
Box 26
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Presstödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Presstödsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Presstödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Presstöds-
nämnden definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2014–2018

Presstödsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 21 februari 
  • 5 maj
  • 27 oktober 

3

Uppdrag

Indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen

Presstödsnämnden ska, med utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för medieområdet (Ku2012/1658/MFI), föreslå resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen inom myndighetens ansvarsområde.

De indikatorer som föreslås ska, utifrån de mediepolitiska målen och myndighetens uppdrag, mäta effekter av myndighetens verksamhet och därigenom bidra till bedömningen av verksamhetens resultat. Indikatorerna ska täcka såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter.

Presstödsnämnden ska även redovisa vilken information som behövs för att föreslagna indikatorer ska kunna tas fram samt redovisa vilka tillkommande kostnader som kan vara förenade med detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden6 750
ap.1Presstödsnämnden - del till PSN (ram)6 750

8:2

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden567 119
ap.1Presstöd - del till PSN (ram)567 119

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Presstöd - del till PSN

Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstöds-
förordningen (1990:524).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstödsnämnden
ap.12033 %0
8:2 Presstöd
ap.1025 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)350
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Presstödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25563
2014-02-25563
2014-03-25563
2014-04-25563
2014-05-25563
2014-06-25563
2014-07-25563
2014-08-25563
2014-09-25563
2014-10-25563
2014-11-25563
2014-12-25557
Summa6 750
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Presstödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Presstödsnämnden - del till PSN
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd