Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2013-12-19
UF2013/75605/UD/PLAN (delvis)
UF2013/77720/UD/STYR
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Svenska institutet
Box 7434
10391 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96, prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål/Prioriteringar

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet.

1. Svenska institutet ska inom Sverigefrämjandet, utgiftsområde 5, anslaget 1:9, genomföra främjandeaktiviteter i prioriterade länder och regioner. Prioriteringar görs i samråd med berörda departement.  

2. Svenska institutet ska i huvudsak prioritera följande teman: innovation och näringsliv, hållbarhet och miljö, kultur och kreativitet samt samhällsfrågor.

3. Svenska institutet förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas.

Återrapporteringskrav

4. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2014-2018 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

5. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning. Svenska Institutet ska utveckla och förbättra analys, fördelning och redovisning av förvaltningskostnaderna. Åtgärder som vidtagits i dessa syften samt förslag på hur de kan utvecklas ytterligare ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 2 maj 2014.

6. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån, antalet stipendiater per land, könsfördelning samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

7. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från låg- och medelinkomstländer, enligt OECD/DAC:s biståndskommittés klassificering, ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet, högskolor och program som är mottagare av stipendiaterna.

8. Svenska institutet ska redovisa insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

9. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7 sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

10. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2014, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2014.

 

 

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Svenska Institutet ska bistå ambassaden Washington i den avslutande satsning som görs i den permanenta utställningen i House of Sweden, Wahington D.C. vilken, enlighet med överenskommelsen från 2008-12-18 om den mobila utställningen, fasas ut under 2014.

2. Svenska Institutet ska under 2014, i samråd med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och utlandsmyndigheterna, avsätta resurser för strategin för arbetet med Sverigebilden i utlandet.

3. Svenska institutet ska stödja och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati. För genomförande av uppdraget får Svenska institutet disponera högst 450 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 5, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagspost 2.

4. Svenska institutet ska samverka med och rapportera till Vinnova kring hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde bidrar till att uppnå målen för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

5. Svenska institutet ska, som ett led i myndighetens verksamhetsutveckling och med utgångspunkt från förslagen i regeringens proposition Läsa för livet (prop. 2013/14:3), analysera utvecklingen för universitetsinstitutioner med svenskundervisning utomlands.

Svenska institutet ska föreslå insatser som inom ramen för tilldelade medel kan motverka nedläggningen av institutioner i prioriterade länder och språkområden. Svenska institutet ska som ett led i denna analys föreslå hur myndigheten tydligare kan prioritera strategiskt utvalda institutioner som kan utvecklas till centrum för översättning och litteratur inom sina respektive språk- och kulturområden och även peka på behovet av nya kompetenscentrum.  

Svenska institutet ska även analysera hur svenskstuderande med översättar- eller litteraturinriktning skulle kunna prioriteras inom myndighetens stipendieprogram för studier i Sverige inom ramen för utgiftsområdet 5samt vilka effekter detta skulle kunna medföra.

En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 juni 2014. Kopia ska lämnas till Kulturdepartementet.

 

Övriga pågående uppdrag givna i särskild ordning

  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet95 659
ap.1Svenska institutet (ram)95 659

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet117 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)117 515
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)8 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)109 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med den inriktning som anges i regeringsbeslut den 14 juli 2011 (UF2011/42439/EC) att förbereda och genomföra en överföring av verksamheter som syftar till att utveckla Sveriges förbindelser med Östersjöregionen.

Generella villkor under anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Högst 23 200 000 kr får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet225 350
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)198 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)33 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)80 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)70 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)27 350

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Svenska Institutet bemyndigas att inom ramen för anslagsposten 11.1 Gäststipendier och expertutbyte förlänga avsiktsförklaringen med Kina om samarbete på utbildnings- och vetenskapsområdet med högst två år.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå samt att stipendierna ska riktas till studenter från de fattigaste länderna som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Dessa länder finns bland de minst utvecklade länderna och övriga låginkomstländer i enlighet med OECD/DAC:s klassificering och är enligt följande: Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Myanmar(Burma), Rwanda, Somalia, Sudan, SydSudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Ökningen om 50 000 000 kr är en förstärkning av regeringens ambitioner inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet och riktas till studenter från de fattigaste länderna.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 28 350 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2013

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet0
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 8703 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.503 %0
ap.210Inget0
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.5 (2013)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.31 0001 000002017
ap.2.447 00033 5007 5005 0002017
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.17 0005 0002 00002016
ap.11.36 0006 000002016
ap.11.458 00057 544002016
ap.11.535 00034 500002016
ap.216 0004 0002 00002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Med undantag från bestämmelserna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen(1992:191) får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2014 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Kristina Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Utrikesdepartementet, EC, EU, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet, ENT, RT, IS
Kulturdepartementet, KA, KO, MFI,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Internationella programkontoret
Riksföreningen Sverigekontakt
V.S. VisitSweden AB
Verket för innovationssystem
riksdagen, utrikesutskottet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:14, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

UF2013/75605/UD/PLAN (delvis)
UF2013/77720/UD/STYR
(delvis)
UF2013/78263/UD/FIM