Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2013-12-19
Fi2013/4547 (delvis)
Fi2013/4565
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135, prop. 2013/14:1 utg.omr. 23, bet. 2013/14:MjU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Upphandlingsstöd - mål

Upphandlingsstödet ska bidra till att

  • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
  • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
  • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
  • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

I enlighet med regeringsbeslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) ska den upphandlingsstödjande verksamheten överföras till Konkurrensverket den 1 mars 2014.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:2 Kammarkollegiet för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

  • Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.
  • Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
    utbetalningarna har avsett.
  • Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla och aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (dnr S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningarna. Myndighetens kostnader för uppdraget finansieras från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap. 18 God vård och folkhälsa under utgiftsområde 9. Myndigheten ska lämna en lägesbeskrivning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

3. Myndigheten ska driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Myndigheten ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29). Viktiga aspekter i detta sammanhang är att säkerställa en enhetlig terminologi och effektiva sökvägar till databasens förfrågningsunderlag. Myndigheten sk