Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 17

2012-12-20
A2012/4146/DISK
A2012/4268/ADM
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 418
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)6 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)12 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans (ram)1 800
Disponeras av Kammarkollegiet1 950
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)1 950

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa medel får högst 500 000 kronor användas för kostnader för handläggning, uppföljning och informationsinsatser.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans. Av anslagspostens medel ska minst
1 500 000 kronor användas för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Medlen får används efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans

Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2013. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

 


 

Prognoser

Ungdomsstyrelsen ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för åren 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari 

20 februari

2 maj

29 juli 

25 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DEM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Exit Fryshuset