Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2012-12-13
U2012/7090/UC
U2012/6997/SAM(delvis)
U2012/6046/UC m.fl.
Se bilaga 1
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Återrapportering av verksamhet

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

2. Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Redovisning av fördelning av bidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ska förutom vad som anges i 29 § innehålla uppgifter om:

- vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag, och

- antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön.

3. Statsbidrag för organisationers arbete för barn och unga på lokal nivå

Redovisning av fördelningen av statsbidraget för ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå ska innehålla uppgifter om:

– vilka organisationer som får organisationsbidrag,

– vilka ideella organisationer som får projektbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, och

– vilka ungdomsorganisationer på lokal nivå som får statsbidrag för att arbeta med engagemangsguider och vilka som har nåtts av satsningen.

4. Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Ungdomsstyrelsen ska verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling. De medel som Ungdomsstyrelsen disponerar för att genomföra denna uppgift ska i huvudsak användas till bidrag för kommunala utvecklingsprojekt.

Ungdomsstyrelsen ska redovisa hur mycket medel som har fördelats som bidrag till kommunerna, vilka utvecklingsinsatser som har genomförts och vilka resultat dessa insatser har lett till.

5. Redovisning av uppdraget inom politiken för det civila samhället

Redovisningen av Ungdomsstyrelsens genomförande av uppdraget inom politiken för det civila samhället ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, innehålla uppgifter om hur partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället har genomförts.

- Ungdomsstyrelsen ska även redogöra för hur myndigheten organiserar och genomför sitt uppdrag inom politiken för det civila samhället.

6. Individbaserad statistik

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.

7. Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar den disponerar redovisa prognoser för 20132017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och 

den 25 oktober.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1.Attityd- och värderingsstudie bland ungdomar

Ungdomsstyrelsen genomförde under 2012 en undersökning av ungdomars attityder och värderingar, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen ska senast den 28 februari 2013 lämna en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Studiens resultat ska slutredovisas senast den 30 oktober 2013.

2. Nordiska barn- och ungdomskommittén

Ungdomsstyrelsen företräder Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen. Kommittén är Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor. Sverige är ordförande i det Nordiska ministerrådet 2013.

3. Stöd för organisationers arbete mot diskriminering

I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen senast den 2 april 2013 redovisa hur organisationerna arbetat mot diskriminering och för jämställdhet samt resultatet av detta. Vidare ska det redovisas vilka som har fått bidrag och med vilka belopp, vilka åtgärder medlen har använts för samt slutsatser när det gäller bidragsgivningen. Ungdomsstyrelsen ska även redovisa det samlade resultatet och erfarenheterna av stödet för de tre år då stödet har fördelats.

4. Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet

Ungdomsstyrelsen ska, i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen, efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2013. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

Uppdrag givna i särskild ordning

1. Nationell koordinator för Eurodesk

Ungdomsstyrelsen fick 2007 i uppdrag att vara nationell koordinator för informationstjänsten Eurodesk (IJ2007/3408/UNG).

2. Insatser för att förebygga och motverka sexuell exploatering av unga

Ungdomsstyrelsen ska genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier. Utbildningen ska riktas till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt andra relevanta verksamheter. Uppdraget genomförs till och med 2013 i enlighet med regeringens beslut den 11 september 2008 (IJ2008/1824/UF). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Ungdomsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram särskild säkerhetsinformation till unga i syfte att förebygga sexuell exploatering av unga via internet eller andra interaktiva medier i enlighet med regeringens beslut den 7 juni 2012 (U2012/3355/UC). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen under 2013 300 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. De båda uppdragen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2014. Redovisningen ska innefatta genomförda insatser samt en redovisning av hur medlen använts.

3. Bidrag för jämställdhetsarbete i de nationella minoriteternas organisationer

Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela bidrag som stöd för de nationella minoriteternas arbete inom den egna verksamheten mot diskriminering och för jämställdhet i enlighet med regeringsbeslut den 7 juli 2011 (A2011/2968/DISK). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Av medlen får högst 300 000 kronor användas för administrativa kostnader. Uppdraget pågår till och med 2014. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

4. Pojkars och unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att under 2011 och 2012 göra en studie av pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld (U2011/2232/UC). Studien ska även beskriva pojkars och unga mäns utsatthet för våld och användning av våld. Studien ska också särskilt belysa homosexuella och bisexuella ungdomars samt unga transpersoners situation i detta sammanhang. Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 februari 2013 redovisa studien till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Med utgångspunkt i studiens resultat ska Ungdomsstyrelsen 2013 och 2014 genomföra utbildningsinsatser samt sprida resultatet av studien i nätverk för myndigheter och organisationer som har unga som målgrupp. För utbildningsinsatserna disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor årligen under 2013 och 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Ungdomsstyrelsen ska lämna en slutrapport om hur uppdraget i sin helhet har genomförts inklusive ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014.

5. Uppföljning om det civila samhällets villkor

Inom ramen för det partsgemensamma forumet ska Ungdomsstyrelsen utgöra en kontaktpunkt för det civila samhällets organisationers egen uppföljning av politiken för det civila samhället, samordna möten för denna uppföljning samt utarbeta en uppföljningsrapport utifrån det civila samhällets perspektiv. Uppföljningsrapporten, som utgör ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället, ska redovisas senast den 1 april 2014 i enlighet med regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2009/1644/UF, IJ2009/2203/UF, IJ2010/1133/UF m.fl.).

6. Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Ungdomsstyrelsen ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med högst 1 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF). Ungdomsstyrelsen ska även utbetala medel för genomförandet av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och SKL med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF).

7. Uppföljning av ungas levnadsvillkor

Ungdomsstyrelsen ska under 2013 genomföra en uppföljning av ungas levnadsvillkor enligt regeringsbeslut (U2011/6675/UC). Indikatorerna ska belysa levnadsvillkoren för unga mellan 13 och 25 år. Ungdomsstyrelsen ska göra en sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av indikatorer och denna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 juni 2013.

Uppdrag enligt förordning

1. Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet. För genomförandet av uppdraget disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor från det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2012 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 22. Av dessa medel får myndigheten använda högst 300 000 kronor för administrativa kostnader.

2. Statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 4 000 000 kronor från det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2012 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 21. Ungdomsstyrelsen får använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader.

3. Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 3 600 000 kronor inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. I regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier regleras att Ungdomsstyrelsen får använda upp till 350 000 kronor för finansiering av administration för anslagsposten samt för kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget. 

Ändringar av tidigare uppdrag

1. Stöd för engagemangsguider

Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag till organisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder bland kvinnor och flickor i områden med lägre organisationsgrad i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Ungdomsstyrelsen. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen högst 7 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för myndighetens administrativa kostnader. 500 000 kronor får användas för en utvärdering. Uppdraget ska avslutas 2013.

Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 april 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka som under 2013 har fått bidrag och med vilka belopp. Nytt i uppdraget är att Ungdomsstyrelsen även utifrån erfarenheterna av bidragsfördelningen för 2013 samt utifrån tidigare års redovisningar av bidragen ska göra en uppföljning och utvärdering av resultaten av de fyra år som satsningen på engagemangsguider pågått. Myndigheten ska även lämna förslag på hur arbetet kan fortsätta inom ordinarie strukturer och inom befintliga ramar. Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 2 september 2014.

2. Utbildningsinsatser för att stärka unga hbt-personer i fritidsverksamheter

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka dessa personalgruppers kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011 för budgetåret 2011 avseende Ungdomsstyrelsen. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2013 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Uppdraget pågår till och med 2013. Redovisningstiden ändras så att kravet på delredovisning utgår. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2014. Redovisningen ska innefatta genomförda insatser samt hur medlen har använts.

3. EU-programmet Ett Europa för medborgarna

Ungdomsstyrelsen ska fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har som uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. För genomförandet av uppdraget har ytterligare medel tillförts så Ungdomsstyrelsen 2013 får disponera 250 000 kronor inom utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 23. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 mars 2014 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

Nya uppdrag

1. Tematisk analys om unga och jämställdhet

Ungdomsstyrelsen ska under 2013 genomföra en tematisk analys om ungdomar och jämställdhet när det gäller utbildning och lärande, hälsa och utsatthet, inflytande och representation, arbete och försörjning och kultur och fritid. Analysen ska utgå från de ungdomspolitiska och jämställdhetspolitiska målen och hur de uppnås när det gäller flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män i åldern 13-25 år. Utifrån analysen ska förslag lämnas som berör de områden som behöver förbättras. Ungdomsstyrelsen ska inom ramen för uppdraget samråda med de myndigheter som ingår i uppföljningssystemet för ungas levnadsvillkor samt med Statistiska Centralbyrån, Sveriges kommuner och landsting och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 november 2013.

2. Studier om det civila samhället

Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag om 3 500 000 kronor för studier om det civila samhället. Inom myndigheten ska det inrättas ett vetenskapligt råd med representanter från olika forskningsdiscipliner som ska bedöma ansökningarna. Myndigheten ska också utse en referensgrupp. Referensgruppen ska bistå myndigheten med att identifiera vilka områden det finns behov av studier inom och som myndigheten ska fördela medel till.

Av ovan nämnda medel ska högst 1 000 000 kronor utbetalas till Ersta Sköndal Högskola för genomförandet av en sådan befolkningsstudie om människors ideella och informella insatser som innehåller såväl nationella som internationella data.

Ungdomsstyrelsen ska redovisa en sammanställning av aktuella studier och forskningsprojekt om det civila samhället, vilken bl.a. ska redovisas på det årligen anordnade kunskapsseminariet.

3. Tillämpning av förordningen om statsbidrag till barn- och undgomsorganisationer

Ungdomsstyrelsen ska följa upp tillämpning och effekter av den nya förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Bidragets effekter för organisationer som faller under 15 § ska särredovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), med en separat redovisning om nationella minoriteter till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, senast den 15 oktober 2013.

4. Kvalitetssäkring av Ungdomsstyrelsens statsbidragshantering

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att arbeta med kvalitetssäkring av statsbidragshanteringen. Ungdomsstyrelsen ska ta fram en kortsiktig respektive långsiktig plan för kvalitetssäkringsarbetet i statsbidragshanteringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2013.

5. Plan för jämställdhetsintegrering

Ungdomsstyrelsen ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att regeringens politik och därmed myndighetens verksamhet beaktar behov, rättigheter och intressen hos både kvinnor, män, flickor och pojkar. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, förslag på aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

6. Förberedelser för EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020

Ungdomsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

7. Förvaltningspartnerskap

Myndigheten ska vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2013. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Myndigheten ska även kontinuerligt informera samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. För uppdraget får myndigheten under 2013 använda högst 400 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 4 Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014. Myndigheten ska i årsredovisningen rapportera utfallet av insatserna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen31 867
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)31 867

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Ungdomsstyrelsen

Av anslaget har beräknats 4 700 tkr för myndighetens uppdrag inom politiken för det civila samhället.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 600
ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)300
Disponeras av Ungdomsstyrelsen245 840
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 995
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 805
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180
ap.4Attityd- och värderingsstudie 2013 (ram)700

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn – och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor EU-programmet Ung och aktiv i Europa. Ungdomsstyrelsen ska säkerställa internrevision av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa samt bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller kontroll och revision av programmet.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av

 utveckling av en kunskapsbaserad ungdomspolitik genom exempelvis verktyget för lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), och

 stöd och bidrag till kommuner för utveckling av sin ungdomspolitik, där insatser för unga som varken arbetar eller studerar prioriteras. 

Återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 ska redovisas mot anslag.

ap.4 Attityd- och värderingsstudie 2013

Anslagsposten får användas för finansiering av statistikuppgifter till en attityd- och värderingsstudie och till genomförandet av en sådan studie bland ungdomar 2013.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 800 000 kronor som engångsbelopp till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. För 2013 får LSU använda 600 000 kronor för nordiskt och europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 29 november 2013. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 28 mars 2014. LSU ska senast den 26 mars 2014 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Från anslagsposten finansieras följande stöd:

Totalt 160 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet.

ap.8 Forskning om ungdom

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 500 000 kronor som engångsbelopp till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Medlen får rekvireras senast den 29 november 2013. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 28 mars 2014.

Rådet ska senast den 27 mars 2013 till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå i enlighet med förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Återbetalning av utbetalade medel under 2013 ska redovisas mot anslag.

1. Ungdomsstyrelsen ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn – och ungdomsorganisationerna som ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del. Bidraget ska beräknas som en procentsats i förhållande till det organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som har beviljats för bidragsåret 2013.

 2. Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag enligt följande:

21 180 000 kronor till organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället och

3 000 000 kronor till ungdomsorganisationer för arbete med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 ska redovisas mot anslag. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.19563 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.6ram
ap.10ram
ap.13ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-252 656
2013-02-252 656
2013-03-252 656
2013-04-252 656
2013-05-252 656
2013-06-252 656
2013-07-252 656
2013-08-252 656
2013-09-252 656
2013-10-252 656
2013-11-252 656
2013-12-252 651
Summa31 867
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Ungdomsstyrelsen tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Miriam Malmqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/D
Utrikesdepartementet/EC
Socialdepartementet/FST BFG
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KV
Kulturdepartementet/KA
Kulturdepartementet/MFI
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Riksdagens kulturutskott
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska Centralbyrån
Kammarkollegiet
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Diskrimineringsombudsmannen
Ersta Sköndal Högskola
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Nätverket unga för tillgänglighet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:7, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

U2012/7090/UC
U2012/6997/SAM(delvis)
U2012/6046/UC
U2012/3431/UC
U2012/3229/UC
U2012/2257/UC
U2012/1399/UC
U2012/985/UC
U2011/967/UC