Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2012-12-20
Ju2012/7557/PO
Ju2012/7106/PO
Ju2012/7069/PO m.fl.
Se bilaga 1
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen och för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Inriktning för Polisens verksamhet 

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Polisen ska bidra till en sådan utveckling. Polisen ska arbeta brottsbekämpande bland annat genom att förhindra att brott begås och utreda brott i syfte att möjliggöra lagföring. Polisen ska även tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. 

Förtroendet för Polisen ska vara högt och Polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet. Polisens verksamhetsresultat ska förbättras. Arbetet ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Polisen ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att leva upp till de krav som ställs på en professionell och framgångsrik brottsbekämpande verksamhet samt bidra till effektivitet i rättskedjan.

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av Polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Planlagda brottsförebyggande insatser

Polisens brottsförebyggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat. De brottsförebyggande metoder som används ska om möjligt utgå från beprövad erfarenhet eller vara utvärderade. Arbetet ska utföras på eget initiativ och i samverkan med andra samhällsaktörer. Rikspolisstyrelsen ska bedöma ett urval av de planlagda brottsförebyggande insatserna för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. Bedömningen ska utgå från Polisens underrättelsemodell. Vidare ska Rikspolisstyrelsen redogöra för de resurser som använts för det planlagda brottsförebyggande arbetet.

 Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • det utvecklingsarbete som bedrivits för att ta fram kunskapsbaserade och effektiva brottsförebyggande arbetsmetoder
 • vilka åtgärder som vidtagits avseende resultatet av den nationella trygghetsundersökningen samt resultatet av dessa
 • hur många samverkansöverenskommelser som har ingåtts samt resultatet av dessa.

Polisens brottsutredande verksamhet

Polisen ska uppdaga och utreda brott som faller under allmänt åtal. Verksamheten ska präglas av långsiktighet och uthållighet i beslut och prioriteringar. Polisen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten kontinuerligt förbättra kvaliteten och effektiviteten i det brottsutredande arbetet. Det förutsätter en nära samverkan mellan myndigheterna på både lokal och central nivå. 

Rikspolisstyrelsen ska redovisa resultatet av utredningsverksamheten. Av redovisningen ska bland annat framgå

 • antal ärenden redovisade till åklagare
 • andel ärenden redovisade till åklagare av antalet inkomna ärenden
 • antal personuppklarade brott
 • andel personuppklarade brott av antalet anmälda brott
 • andel lagföringsbeslut i ärenden där förundersökning letts av polismyndighet av antalet beslutade brottsmisstankar.

Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa 

 • antal inkomna ärenden
 • antal anmälda brott
 • antal och andel ärenden som lagts ned på grund av beslut av åklagare respektive polismyndighet om förundersökningsbegränsning
 • antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar
 • medelgenomströmningstider avseende bearbetade ärenden
 • antal öppna ärenden.

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. I analysen bör interna och externa faktorer som bedöms påverka Polisens brottsutredande arbete såväl positivt som negativt beaktas.

En delredovisning av resultatutvecklingen utifrån ovanstående indikatorer, nationellt och per polismyndighet, lämnas senast den 10 juni 2013 för perioden januari till och med april.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska också vid två tillfällen gemensamt redovisa resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Resultatet ska redovisas på såväl nationell nivå som per polismyndighet/åklagarkammare. Den första delrapporten ska avse perioden januari till och med augusti och redovisas senast den 31 oktober 2013. Resultatet för helåret ska redovisas senast den 31 mars 2014. Helårsrapporten ska framförallt bestå av en fördjupad analys av resultatet och utvecklingen för verksamheten.

Bekämpningen av mängdbrott

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur bekämpningen av mängdbrott har fortsatt att utvecklas. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Polisen i enlighet med Polisens nationella utredningskoncept säkerställer en väl fungerande lokal och nationell samordning av ärenden samt utvecklar arbetet med operativ brottsanalys och forensisk analys. Vidare ska Rikspolisstyrelsen, mot bakgrund av de befogenheter som den 1 januari 2013 tilldelas polismyndighet i fråga om förundersökningsbegränsning, redovisa hur möjligheterna att besluta om förundersökningsbegränsning har använts av polismyndigheterna och bedöma vad reformen inneburit för effektiviteten och kvaliteten i det brottsutredande arbetet. Rikspolisstyrelsen ska också bedöma hur polismyndigheterna har lyckats säkerställa god polisiär förundersökningskompetens utifrån de ökade krav reformen innebär.

Handläggning av ärenden där barn och ungdomar är inblandade

Ungdomsbrottslighet ska bekämpas med tidiga och tydliga åtgärder. Även fall där unga personer är brottsoffer ska hanteras med särskild skyndsamhet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilket fortsatt arbete som bedrivs för att hålla hög effektivitet och kvalitet i ärenden där ungdomar och barn är inblandade, antingen som brottsmisstänkta eller som brottsoffer. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfrister som gäller i dessa ärenden har hållits. Rikspolisstyrelsen ska också göra en bedömning av vad Polisens vidgade befogenheter att leda förundersökningar i ungdomsärenden har inneburit för effektiviteten och kvaliteten i handläggningen av ungdomsbrott. Rikspolisstyrelsen ska också bedöma hur polismyndigheterna har lyckats säkerställa god polisiär förundersökningskompetens i handläggningen av dessa ärenden.

Arbetstidens förläggning

Arbetstiderna ska anpassas efter verksamhetens behov och den inriktning som regeringen anger för polisverksamheten. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur väl polismyndigheterna har anpassat arbetstiden till verksamhetens behov. Redovisningen ska ske per polismyndighet och lämnas senast den 31 mars 2014.

Brottsutbytesfrågor

Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som Polisen har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av Polisens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Polisens kontaktcenter

Polisens kontaktcenter är en viktig kontaktyta mellan allmänheten och polisorganisationen. Därför ska Polisens kontaktcenter ha hög tillgänglighet och ge snabb och korrekt service till allmänheten. Det är också av stor vikt för den fortsatta hanteringen av ärenden genom rättskedjan att de brottsutredande åtgärder som görs vid Polisens kontaktcenter håller hög kvalitet. Rikspolisstyrelsen ska därför redovisa hur verksamheten vid Polisens kontaktcenter fortsätter att utvecklas med avseende på kvaliteten i de brottsutredande åtgärderna, svarstiderna, bemötandet och kostnaderna.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa andelen inkomna ärenden där identitetsuppgifter, nödvändiga för att genomföra avvisnings- eller utvisningsbesluten, inte har säkerställts vid överlämnandet. Vidare ska Rikspolisstyrelsen redovisa andelen ärenden där nödvändiga identitetsuppgifter har säkerställts av Polisen samt huruvida detta har krävt kompetens och befogenheter som endast Polisen besitter. Av redovisningen ska framgå vilka huvudsakliga åtgärder Polisen vidtagit för att säkerställa identitetsuppgifterna. Utöver återrapporteringen i årsredovisningen ska en delredovisning omfattande perioden januari till och med augusti lämnas senast den 1 oktober 2013.

Internationellt arbete

Samarbete med internationella partners utgör en viktig del i fullgörandet av Polisens uppdrag. Särskilt viktigt är samarbetet inom den Europeiska unionen, liksom det gränsöverskridande regionala samarbetet.

Rikspolisstyrelsen ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av främst FN, EU och OSSE enligt regeringens beslut samt till utvecklingssamarbete. Rikspolisstyrelsen ska samverka utifrån ett rättskedjeperspektiv med Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket kring internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. I syfte att uppnå effektivitet och synergier i det totala svenska bidraget till det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet ska Rikspolisstyrelsen samverka med de myndigheter som är verksamma på detta område.

Rikspolisstyrelsen ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser.

De finansiella villkoren för Rikspolisstyrelsens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i "Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ap. 12 Internationell civil krishantering - del till Rikspolisstyrelsen", under utgiftsområde 7.

Rikspolisstyrelsen ska

 • redovisa omfattningen av Polisens informationsutbyte och samarbete med Europol, Frontex, Interpol, inom Schengen-samarbetet och inom det nordiska samarbetet samt hur detta samarbete har påverkat Polisens verksamhetsresultat. Av redovisningen ska framgå hur arbetet fortsätter att utvecklas när det gäller att kunna planera, följa, mäta och analysera den verksamhet som Polisen bedriver inom relevanta internationella samarbetsformer
 • redovisa vilka åtgärder Polisen har vidtagit som en följd av de internationella förpliktelser som Sverige har ingått bland annat inom den Europeiska unionen
 • redovisa omfattningen av och kostnaden för respektive internationellt biståndsfinansierat uppdrag och kortfattat analysera resultatet avseende prestationer, effekter och vunna erfarenheter samt synergier mellan den civila krishanteringen och utvecklingssamarbetet
 • redovisa vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP
 • redovisa myndighetens strategier, organisation och övriga åtgärder avseende de internationella biståndsfinansierade uppdragen
 • redogöra för samarbetet med andra svenska myndigheter rörande internationella biståndsfinansierade uppdrag och därvid särskilt redovisa hur rättskedjeperspektivet har beaktats i förberedelserna inför och vid genomförandet av uppdragen
 • medverka till upprättandet av en samlad resultatredovisning av rättsväsendets bidrag till internationella biståndsfinansierade uppdrag under året och
 • redovisa hur myndigheten har använt medlen för insatsnära verksamhet.

Redovisningen enligt den sjunde punkten samordnas av Rikspolisstyrelsen. Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön.

Försvarsmaktens stöd till Polisen vid terrorismbekämpning

Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten ska senast den 1 juni 2013 gemensamt redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Redovisningen ska beakta de erfarenheter som dragits i Norge efter terroristattentaten den 22 juli 2011 samt, bland annat, ange i vilken mån gemensamma planer upprättats och övningar genomförts.

Kompetensförsörjning

Polisen ska ha chefer och medarbetare med rätt kompetens. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur arbetet fortskrider med att utveckla kompetensförsörjningsprocessen i syfte att säkerställa en effektiv och fungerande verksamhet på kort och lång sikt och som bland annat beaktar jämställdhetsintegrering och främjar mångfald.

Antalet anställda och ekonomiskt utfall

Rikspolisstyrelsen ska senast den 31 augusti redovisa

 • antalet anställda poliser och civila per den 30 juni
 • anslagsutfall i tkr och i procent av tilldelade respektive tillgängliga medel för perioden januari till och med juni. Av redovisningen ska också framgå skillnaden mot samma period föregående år.

Redovisningen ska avse polisorganisationen sammantaget samt polismyndigheterna var för sig. Om Rikspolisstyrelsen bedömer att behov finns ska kommentarer lämnas i redovisningen.

Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Ett effektivt resursutnyttjande

Rikspolisstyrelsen ska, bland annat baserat på polismyndigheternas analys och bedömning, redovisa vilka eventuella åtgärder som inom befintliga ekonomiska ramar kan vidtas inom polisorganisationen i syfte att möjliggöra ett ökat antal civila kompetenser. Redovisningen ska lämnas senast den 31 mars 2013.

Internationella insatser och utvecklingssamarbete

Rikspolisstyrelsen ska, i de delar som berör myndigheten, tillsammans med Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket utarbeta en modell för att bedöma och redovisa hur de kunskaper och erfarenheter som insatt personal har förvärvat i de internationella biståndsfinansierade uppdragen kommer till nytta för rättsväsendet, så kallade hemtagningseffekter. I uppdraget ingår att utvärdera hur vunna erfarenheter värderats hos respektive myndighet ur ett meritperspektiv.

Uppdraget ska samordnas och redovisas av Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2013.

Myndigheterna ska i genomförandet av uppdraget, vid behov, samråda med övriga berörda aktörer, i synnerhet Folke Bernadotteakademin, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Arbetsgivarverket.

Pågående uppdrag 

EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Rikspolisstyrelsen ska årligen senast den 31 januari 2013, 2014 och 2015 redovisa avseende föregående kalenderår, och i det fall ett projekt avförs från aktionsplanen, göra en slutredovisning (Ju2011/7109/PO).

Grov organiserad brottslighet

Resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen (Ju2008/5776/PO).

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Rikspolisstyrelsen i samverkan med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Inom ramen för prognosarbetet ska förutsättningarna för att fullt ut inkludera Ekobrottsmyndigheten i prognosmodellen utredas. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Arbetet med att effektivisera polisverksamheten

Rikspolisstyrelsen ska följa upp och redovisa polismyndigheternas fortsatta arbete med de åtgärder som tidigare har redovisats till regeringen inom ramen för uppdraget om en effektivare polisverksamhet (Ju2009/9595/PO). Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2013.

Resultatet för verksamheten utredning och lagföring

Rikspolisstyrelsen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten analysera resultatet av verksamheten utredning och lagföring. Analysen ska utgå från ett urval av brottskategorier av både enkel och komplicerad beskaffenhet. Myndigheterna ska presentera resultatet av analysen på nationell nivå. Observerade skillnader i resultat på lokal nivå ska också lyftas fram. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska utifrån respektive myndighets ansvars- och kompetensområde granska kvaliteten i handläggningen i den brottsutredande verksamheten. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ärenden som inte har lett till lagföring, inklusive ärenden där förundersökning inte inletts. Granskningen ska avse ett urval av brottstyper, både av enkel och komplicerad beskaffenhet. Brottstyperna sexualbrott, brott mot barn och bostadsinbrott ska ingå i granskningen. Myndigheterna ska göra en samlad bedömning av om de utredningsåtgärder och andra åtgärder som vidtagits har varit enhetliga och ändamålsenliga ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Även frågan om ytterligare åtgärder hade varit motiverade ska bedömas. Om myndigheterna uppmärksammar systematiska brister i den brottsutredande verksamheten ingår också i uppdraget att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Rikspolisstyrelsen ska i enlighet med gällande regeringsuppdrag en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel.

Överföring av viss verksamhet till Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten får från och med den 1 juli 2013 ett nationellt ansvar för de ärenden som myndigheten handlägger enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Rikspolisstyrelsen uppdras att förbereda överföringen av den verksamhet som enligt ovan ska inordnas i Ekobrottsmyndigheten den 1 juli 2013 (Ju2012/6364/Å).

Informationskampanj avseende brott i nära relation

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2013 (Ju2011/6520/PO).

Brottsofferarbete

Rikspolisstyrelsen ska följa upp och redovisa resultatet av de åtgärder som vidtas under 2012 och 2013 gällande bemötandet av brottsoffer. Redovisningen ska särskilt fokusera på åtgärder som vidtas i syfte att förbättra informationen till brottsoffer och öka deras möjlighet att få sina skadeståndskrav tillgodosedda. Redovisningen ska lämnas senast den 31 oktober 2013.

Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2013 och slutredovisas tillsammans med utvärderingen den 1 mars 2014 (Ju2011/5006/PO).

Riskbedömning avseende penningtvätt- och terrorismfinansiering

Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med Finansinspektionen m.fl. myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Redovisningen görs samlat av Finansinspektionen senast den 30 augusti 2013 respektive den 28 mars 2014 (Fi2012/4457 delvis).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2013 ska Rikspolisstyrelsen vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning.

Ombildningen av Polisen till en sammanhållen myndighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att biträda den av regeringen utsedda särskilda utredaren och i vissa fall, efter utredarens bestämmande, förbereda och genomföra delar av ombildningen av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2014 (Ju2012/8478/PO).

Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen20 440 205
ap.1Polisorganisationen (ram)20 440 205
Disponeras av Kammarkollegiet85 648
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)85 648
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet9 800
ap.3Polisorganisationen - RKs disposition (ram)9 800

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården och dels till Arbetsgivarverket.

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför polisorganisationen men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.  

Polisorganisationen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 196 000 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3 Polisorganisationen - RKs disposition

Medlen får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Högst 5 000 000 kronor får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör polismyndigheterna, Statens kriminaltekniska laboratorium och Rikspolisstyrelsen. Av dessa medel får 500 000 kronor användas som medfinansiering av kostnader rörande EU-projekt mot sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande.

Resterande medel får efter beslut av regeringen användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1613 2063 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 014 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 703 350
2013-02-251 703 350
2013-03-251 703 350
2013-04-251 703 350
2013-05-251 703 350
2013-06-251 703 350
2013-07-251 703 350
2013-08-251 703 350
2013-09-251 703 350
2013-10-251 703 350
2013-11-251 703 350
2013-12-251 703 355
Summa20 440 205
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-329 632-24 00056 00080 000-24 000-377 632
Passhantering34 29734 000540 000506 00034 000102 297
Nationella ID-kort22 44830 00070 00040 00030 00082 448
Summa-272 88740 000666 000626 00040 000-192 887
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-1 507-1 0005 0006 000-1 000-3 507
Tjänsteexport0014 60014 60000
Utbildning av ordningsvakter-18 686-11 5007 00018 500-11 500-41 686
Kontroll av väktarhundar-1 103-100400500-100-1 303
Summa-21 296-12 60027 00039 600-12 600-46 496
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-1 410-490400890-490-2 390
Tillståndsgivning2511-1 066 332-224 00059 000280 000-221 000-1 511 332
Summa-1 067 742-224 49059 400280 890-221 490-1 513 722
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen bemyndigas att ta ut en avgift av de som vill annonsera i tidningen Svensk Polis. Avgiftsintäkten ska bidra till att täcka kostnaderna för att ta fram tidningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras240 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras930 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Brottsförebyggande rådet
Kriminalvården
Migrationsverket
Domstolsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Transportstyrelsen
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:8, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2012/7557/PO
Ju2012/7106/PO
Ju2012/7069/PO
Ju2012/6460/PO
Ju2012/6449/PO
Ju2012/4367/PO
Ju2012/3555/PO
Ju2012/1610/PO
Ju2012/8527/KRIM(delvis)