Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2012-12-20
Ju2012/8171/Å
Ju2012/8527/KRIM(delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Åklagarmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Myndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda verksamhetsresultat samt för en rättssäker och enhetlig rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med myndigheter och andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med polismyndigheterna kontinuerligt förbättra kvaliteten och effektiviteten i det brottsutredande arbetet. Det förutsätter en nära samverkan mellan myndigheterna på både lokal och central nivå. 

Åklagarmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

 • antal och andel misstänkta personer som har lagförts och antal och andel brottsmisstankar som har lett till lagföring,
 • genomströmningstider,
 • andel lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per åklagarkammare,
 • antal och andel beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats - antal beslut om åtalsunderlåtelse enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska framgå - strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl och
 • antal och andel beslut att inte inleda respektive antal och andel beslut att lägga ned en förundersökning - antal och andel beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Därutöver ska Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen vid två tillfällen gemensamt redovisa resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Resultatet ska redovisas på såväl nationell nivå som per polismyndighet/åklagarkammare. Den första delrapporten ska avse perioden januari - augusti och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2013. Resultatet för helåret ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2014. Helårsrapporten ska framförallt bestå av en fördjupad analys av resultatet och utvecklingen för verksamheten.

Särskilt om handläggningen av bl.a. penninghäleri

Åklagarmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om:

 • antalet misstänkta personer som har lagförts,
 • antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl, 
 • antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning,
 • antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete och
 • antalet beslut om beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2013.

Myndigheten ska även redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Åklagarmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan åklagarkamrarna i fråga om rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att ta tillvara och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Handläggningen av brottsmisstankar där barn och unga är inblandade

Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förstärka och effektivisera handläggningen i ärenden där ungdomar och barn är inblandade antingen som brottsmisstänkta eller brottsoffer. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfristerna som gäller i dessa ärenden har hållits. Av redovisningen ska också framgå hur samverkan och samordning med polis fungerar.

Bekämpningen av mängdbrott

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur bekämpningen av mängdbrott har utvecklats. Av redovisningen ska framgå hur samverkan och samordning med polis, men även med domstol, fungerar samt resultatet av arbetet för att utveckla arbets- och organisationsformer.

Brottsutbytesfrågor

Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Myndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete för att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Häktningar och restriktioner

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om häktningar och restriktioner enligt den struktur för redovisning som framgår av myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2010.

Brottsoffer

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en hög kompetens hos åklagare i frågor som rör brottsoffer.

Internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete

Åklagarmyndigheten ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av främst FN, EU och OSSE enligt regeringens beslut samt till utvecklingssamarbete. Åklagarmyndigheten ska utifrån ett rättskedjeperspektiv samverka med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården kring internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. I syfte att uppnå effektivitet och synergi i det totala svenska bidraget till det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet ska Åklagarmyndigheten samverka med de myndigheter som är verksamma på detta område. Myndigheten ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser.

De finansiella villkoren för Åklagarmyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i ”Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:1 Biståndsverksamhet ap. 44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten”, under utgiftsområde 7.

Åklagarmyndigheten ska  

 • redovisa omfattningen av och kostnaden för respektive internationellt uppdrag samt kortfattat analysera resultatet avseende både prestationer och effekter samt vunna erfarenheter,
 • redovisa myndighetens strategier, organisation och övriga åtgärder avseende de internationella biståndsfinansierade uppdragen, inklusive åtgärder vidtagna för att genomföra den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2009-2015,
 • redogöra för samarbetet med andra svenska myndigheter rörande internationella biståndsfinansierade uppdrag och därvid särskilt redovisa hur rättskedjeperspektivet har beaktats i förberedelserna inför och vid genomförandet av uppdragen och
 • medverka till upprättandet av en samlad resultatredovisning av rättsväsendets bidrag till internationella biståndsfinansierade uppdrag under året.

Redovisningen enligt den fjärde punkten samordnas av Rikspolisstyrelsen. Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ytterligare förbättra myndighetens förmåga att följa upp och analysera verksamheten och dess resultat.

Chefsutveckling och chefsförsörjning

Åklagarmyndigheten ska samlat redovisa hur myndigheten arbetar med chefsutveckling och chefsförsörjning på kort och lång sikt.

3

Uppdrag

Internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete

Åklagarmyndigheten ska, i de delar som berör myndigheten, tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården utarbeta en modell för att bedöma och redovisa hur de kunskaper och erfarenheter, som insatt personal har förvärvat i de internationella biståndsfinansierade uppdragen, kommer till nytta för rättsväsendet, s.k. hemtagningseffekter. I uppdraget ingår att utvärdera hur vunna erfarenheter värderats hos respektive myndighet ur ett meritperspektiv. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2013. Myndigheterna ska i genomförandet av uppdraget vid behov samråda med övriga berörda aktörer, i synnerhet Folke Bernadotteakademin (FBA), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Arbetsgivarverket. 

Pågående uppdrag

Resultatet för verksamheten utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen analysera resultatet av verksamheten utredning och lagföring. Analysen ska utgå från ett urval av brottskategorier av både enkel och komplicerad beskaffenhet. Myndigheterna ska presentera resultatet av analysen på nationell nivå. Observerade skillnader i resultatet på lokal nivå ska också lyftas fram. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska utifrån respektive myndighets ansvars- och kompetensområde granska kvaliteten i handläggningen i den brottsutredande verksamheten. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ärenden som inte har lett till lagföring, inklusive ärenden där förundersökning inte inletts. Granskningen ska, när det gäller åklagares handläggning och beslut, genomföras inom ramen för Åklagarmyndighetens rättsliga tillsynsverksamhet. Granskningen ska avse ett urval av brottstyper, både av enkel och komplicerad beskaffenhet. Brottstyperna sexualbrott, brott mot barn och bostadsinbrott ska ingå i granskningen. Myndigheterna ska göra en samlad bedömning av om de utredningsåtgärder och andra åtgärder som vidtagits har varit enhetliga och ändamålsenliga ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Även frågan om ytterligare åtgärder hade varit motiverade ska bedömas. Om myndigheterna uppmärksammar systematiska brister i den brottsutredande verksamheten ingår också i uppdraget att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Inom ramen för prognosarbetet ska förutsättningarna för att fullt ut inkludera Ekobrottsmyndigheten i prognosmodellen utredas. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska i enlighet med gällande regeringsuppdrag en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen (Justitiedepartementet) lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel.

Överföring av viss verksamhet till Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten får fr.o.m. den 1 juli 2013 ett nationellt ansvar för de ärenden som myndigheten handlägger enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Åklagarmyndigheten uppdras att förbereda överföringen av den verksamhet som ska inordnas i Ekobrottsmyndigheten den 1 juli 2013 (Ju2012/6364/Å).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Uppdrag till Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2013 ska Åklagarmyndigheten vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning.

Riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Åklagarmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige(Fi2012/4457/FMA/BF). Redovisning ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 augusti 2013 respektive senast den 28 mars 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 264 682
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 264 682

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.137 9403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)124 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25105 390
2013-02-25105 390
2013-03-25105 390
2013-04-25105 390
2013-05-25105 390
2013-06-25105 390
2013-07-25105 390
2013-08-25105 390
2013-09-25105 390
2013-10-25105 390
2013-11-25105 390
2013-12-25105 392
Summa1 264 682
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Johansson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret