Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2012-01-19
S2012/483/PBB
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Där det är relevant bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Uppdragsverksamhet

Lantmäteriet ska redovisa omfattningen av de i 12 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet tillåtna verksamheterna.

Myndighetssamverkan för att säkerställa totalförsvarets krav ska ges hög prioritet. Myndighetssamverkan som utgör en del av det svenska utvecklingssamarbetet samt tjänsteexport genom tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB ska prioriteras i den mån det är förenligt med målen för övrig verksamhet.  

Tillsyn

Lantmäteriet ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet över de kommunala lantmäterimyndigheterna särskilt granska myndigheternas intäkter/kostnader, fullständigheten när det gäller redovisning av rättigheter, gemensamhetsanläggningar och planer i digitala registerkartan samt kompetensförsörjning.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter.

Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. I redovisningen ska även ingå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning ska framgå hur förvaltningsanslaget fördelas på olika verksamheter.

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2012 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och ska avse 2011.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari
22 februari
3 maj
30 juli
26 oktober

Redovisning av Inspirearbetet

Lantmäteriet har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Lantmäteriet ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

IT för en grönare förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

PSI-direktivet

Lantmäteriet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa
verksamheten till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen, som trädde i kraft den 1 juli
2010. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas
och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya
lagen.

3

Uppdrag

Utvärdering Geodatarådet

Lantmäteriets ska utvärdera Geodatarådets förmåga att uppfylla de uppgifter som framgår av Lantmäteriets instruktion. Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2012.

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska med tidigare lämnad redovisning som grund lämna ett förslag till hur tiden kan kortas från det att en detaljplan eller områdesbestämmelse vinner laga kraft till det att den finns registrerad i fastighetsregistret, med målet att genomsnittstiden ska underskrida tre veckor, och ingen plan ska förbli oregistrerad mer än två månader. Förslaget ska hantera regionala och lokala skillnader, och redovisa de kostnader som uppstår om målen ska uppnås vid olika tidpunkter. Förslaget får innehålla förslag till författningsförändringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 september 2012.

Kompetensförsörjning inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska utreda och beskriva varför utbudet av personer med relevant utbildning inom verksamhetsområdet Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning inte motsvarar efterfrågan och föreslå åtgärder för att förbättra situationen. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 30 september 2012.

Samråd plangenomförande

Enligt 5 kap. 11 och 39 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen i arbetet med att ta fram program för eller utarbetande av förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser samråda med lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska vid samrådet verka för att planbestämmelser utformas på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i det fastighetsrättsliga genomförandet. Lantmäteriet ska under en tvåårsperiod följa upp lantmäterimyndigheternas samrådsarbete. I uppdraget ingår att sammanställa erfarenheterna av samrådsarbetet och att dra slutsatser av detta. I uppdraget ingår också att redovisa vanligt förekommande olämpligt utformade planbestämmelser och kombinationer av sådana bestämmelser samt de råd som verket utarbetat i syfte att komma till rätta med sådana bestämmelser. Redovisningen ska även omfatta hur Lantmäteriets och lantmäterimyndigheternas synpunkter efterföljs av kommunerna samt vilka effekter detta får för det fastighetsrättsliga plangenomförandet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2013.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:4

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet487 644
ap.1Lantmäteriet (ram)487 644
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet7 108
ap.2Lantmäteriet - del till RKs disposition (ram)7 108

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten disponeras av Lantmäteriet för verksamheterna Förättningsverksamhet och fastighetsindelning, Informationsförsörjning och Inskrivningsverksamhet.

Anslagsposten får användas för arbete inom ramen för politiken för global utveckling (bet.2003/04:UU3 och skr 2007/08:89).

Anslagsposten får disponeras av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2012.

ap.2 Lantmäteriet - del till RKs disposition

Högst 7 108 000 kronor får disponeras för att bistå Havsgränsutredningen enligt regeringsbeslut (UF2011/27212/UD/FMR).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:4 Lantmäteriet
ap.114 6293 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Lantmäteriet
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)285 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2540 637
2012-02-2540 637
2012-03-2540 637
2012-04-2540 637
2012-05-2540 637
2012-06-2540 637
2012-07-2540 637
2012-08-2540 637
2012-09-2540 637
2012-10-2540 637
2012-11-2540 637
2012-12-2540 637
Summa487 644
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet25 160-5 927644 000648 000-4 00015 233
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-27 237-19 625102 00099 0003 000-43 862
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning15 149-7 29484 00088 000-4 0003 855
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-12 088-26 919186 000187 000-1 000-40 007
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation35 901-16 567328 000326 0002 00021 334
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem57 275-9 64625 00040 000-15 00032 629
Summa93 176-26 213353 000366 000-13 00053 963
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100260 000260 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00262 000262 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 1361 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid ska finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

  • förrättningsverksamhet,
  • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
  • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
  • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 
  • uppdragsverksamhet.

Den uppdragsverksamhet som år 2011 genom bolagisering överförts till Metria AB ska särredovisas. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5, ss. 50-54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2012 uppgå till högst       250 000 000 kr.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Lars Arell
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Sjöfartsverket
Sveriges geologiska undersökning
Trafikverket
Sveriges Kommuner och Landsting